Takaisin

Oireettoman bakteriurian vaikutus iäkkäiden kuolleisuuteen

Näytönastekatsaukset
Maarit Wuorela
18.6.2019

Näytön aste: A

Oireeton bakteriuria ei suurenna iäkkäiden kuolleisuutta.

Seurantatutkimuksessa «Abrutyn E, Mossey J, Berlin JA ym. Does asymptomat...»1 osanottajat (avohoidossa asuvat naiset) jaettiin 2 ryhmään sen mukaan, oliko heillä oireeton bakteriuria (n=470) vai ei (n=1 863). Keski-iät olivat vastaavasti 81,9 ja 80,3 vuotta. Positiivisen virtsanäytteen kriteerinä oli bakteerikasvua virtsassa ≥ E5 kahdesti. Näyte uusittiin 6 kuukauden välein. Keskimääräistä tutkimuksessaoloaikaa ei mainita, ei myöskään mahdollisten keskeytysten syitä tai sovittuja end-point-tilanteita (kuoleman lisäksi).

Kuolleisuus oli bakteriuristen ryhmässä hieman suurempi kuin vertailuryhmässä. Syyksi tähän nähtiin, että bakteriuriaisten ryhmä oli kokonaisuudessaan huonokuntoisempi kuin seurantaryhmä. Monimuuttuja-analyysissä bakteriuria ei osoittautunut riippumattomaksi kuolleisuuden aiheuttajaksi (relative risk, 1,1; P > 0,2).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahdessa otoksessa «Nordenstam GR, Brandberg CA, Odén AS ym. Bacteriur...»2 varsin terveiltä keskimäärin 70-vuotiailta (SD 2 kk) miehiltä ja naisilta tutkittiin bakteriuriaa (bakteerikasvu virtsassa ≥ E5 /ml 2 peräkkäisessä näytteessä). 97 % vanhuksista asui avohoidossa. Ensimmäisessä kohortissa oli mukana 30 % ruotsalaisen kaupungin 70-vuotiaasta väestöstä (n = 1 148, näistä miehiä 521 ja 627 naisia). Toinen kohortti kerättiin vastaavasti 5 vuotta myöhemmin (n = 1 036). Elossa olevat tutkittiin 75-, 79- ja 81-vuotiaina ja sen jälkeen vuosittain. Virtsanäytteet otettiin 3 kertaa vuodessa. Bakteriurian esiintyvyys oli 5,9 %.

5 vuoden kuolleisuus oli bakteriuristen naisten koko ryhmässä 13,4 % ja steriilivirtsaisilla 9,4 %. Kun arvioitiin vain ne naiset, joilla ei ollut kestokatetria, kuolleisuudessa ei ollut eroja ryhmien välillä: 9,0 % vs. 9,2 %. 9 vuoden kuolleisuusluvut olivat 23,9 % vs. 23,3 %. Bakteriurisilla miehillä oli enemmän syöpätauteja (27,3 % vs. 5 %, p < 0,002) ja tästä syystä bakteerivirtsaisten miesten kuolleisuus oli suurempi. Jos miehillä ei ollut pahanlaatuista perussairautta, bakteriuria ei sinänsä vaikuttanut kuolleisuutta lisäävästi (15,4 % vs. 13,3 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seurantatutkimuksessa «Nicolle LE, Henderson E, Bjornson J ym. The associ...»3 oli mukana 91 pitkäaikaisesti ympärivuorokautisessa hoidossa oleva iäkästä, monisairasta miestä, joilla ei ollut kestokatetria. Virtsanäytteitä otettiin kuukausittain, ja bakteriurian kriteerinä oli bakteerikasvu ≥ E5 / ml kahdessa viikon välein otetussa peräkkäisessä näytteessä. Tutkittavat jakautuivat steriilivirtsaisiin (41 %), ajoittain bakteriurisiin (34 %) ja jatkuvasti bakteriurisiin (25 %). Bakteriuriaa ei hoidettu. Kokonaisseuranta-aika oli 6 vuotta.

Kuolleisuus arvioitiin 4 vuoden seurannan jälkeen, koska ryhmät pienenivät seurannan aikana niin paljon, ettei 5 vuoden kohdalla edes 30 % mortaliteettieroa olisi ollut mahdollista todeta. 4 vuoden seurannan jälkeen ryhmien välillä ei ollut eroja kuolleisuudessa (p > 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten seurantatutkimuksia vaikeuttaa se, että suurin osa alkujaan steriilivirtsaisista muuttuu bakteriurisiksi ajan myötä toimintakyvyn heikentyessä.

Kirjallisuutta

  1. Abrutyn E, Mossey J, Berlin JA ym. Does asymptomatic bacteriuria predict mortality and does antimicrobial treatment reduce mortality in elderly ambulatory women? Ann Intern Med 1994;120:827-33 «PMID: 7818631»PubMed
  2. Nordenstam GR, Brandberg CA, Odén AS ym. Bacteriuria and mortality in an elderly population. N Engl J Med 1986;314:1152-6 «PMID: 3960089»PubMed
  3. Nicolle LE, Henderson E, Bjornson J ym. The association of bacteriuria with resident characteristics and survival in elderly institutionalized men. Ann Intern Med 1987;106:682-6 «PMID: 3565965»PubMed