Takaisin

Galantamiinin ja donepetsiilin vertailu Alzheimerin taudin pitkäkestoisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio ja Tuula Pirttilä †
7.9.2016

Näytön aste: C

Donepetsiilillä ja galantamiinilla ei todennäköisesti ole merkittäviä kliinisiä eroja Alzheimerin taudin pitkäkestoisessa hoidossa.

Galantamiinin ja donepetsiilin tehoa on verrattu 2 avoimessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Jones RW, Soininen H, Hager K ym. A multinational,...»1, «Wilcock G, Howe I, Coles H ym. A long-term compari...»2.

Toiseen kansainväliseen monikeskustutkimukseen «Jones RW, Soininen H, Hager K ym. A multinational,...»1 osallistui 120 lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia (MMSE 24–10) sairastavaa potilasta (keski-ikä 74–75 vuotta), jotka satunnaistettiin donepetsiili- (10 mg/vrk, n = 64) tai galantamiiniryhmään (24 mg/vrk, n = 56). Hoidon kesto oli 12 viikkoa. Ensisijaisena vastemuuttujana oli hoitavalle lääkärille ja omaishoitajalle suoritettu hoitoon liittyvä kysely.

Toinen tutkimus oli englantilainen monikeskustutkimus «Wilcock G, Howe I, Coles H ym. A long-term compari...»2, johon osallistui 182 keskivaikeaa (MMSE 18–9) Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta (keski-ikä 73–74 vuotta). Tutkittavat satunnaistettiin donepetsiili- (10 mg/vrk, n = 91) tai galantamiiniryhmään (16 tai 24 mg/vrk, n = 97), ja hoidon kesto oli 52 viikkoa. Ensisijaisena vastemuuttujana oli päivittäinen toimintakyky (Bristol ADL).

Kansainvälisessä tutkimuksessa «Jones RW, Soininen H, Hager K ym. A multinational,...»1 älyllisen suorituskyvyn kohentuminen oli suurempi donepetsiiliryhmässä (4,7 p) verrattuna galantamiiniryhmään (2,3 pistettä), (p < 0,01) arvioituna ADAS-cog-testillä, merkittävä (vähintään 4 p) muutos todettiin 53,3 %:lla donepetsiiliryhmässä ja 28,8 %:lla galantamiiniryhmässä (p = 0,009). Myös MMSE-pisteet paranivat enemmän donepetsiiliryhmässä (1,6 vs 0,8, p < 0,05). DAD-mittarilla arvioiden donepetsiiliryhmän potilaiden päivittäinen toimintakyky koheni ja galantamiiniryhmän toimintakyky heikkeni jonkin verran 3 kuukauden hoitojakson aikana (p < 0,05). Hoitokomplianssi oli parempi donepetsiiliryhmässä, ja haittavaikutuksia esiintyi useammin galantamiiniryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Englantilaisessa tutkimuksessa «Wilcock G, Howe I, Coles H ym. A long-term compari...»2 älyllisessä suorituskyvyssä ei ryhmien välillä ollut merkitsevää eroa ADAS-cog- tai MMSE-testillä arvioituna 52 viikon hoidon jälkeen. Verrattuna lähtötilanteeseen ADAS-cog-pisteet pysyivät vähintään samalla tasolla tai kohenivat 44,9 %:lla galantamiiniryhmässä ja 31,7 %:lla donepetsiiliryhmässä. Vastaavasti MMSE-pisteet heikkenivät 0,52 (± 0,39) pistettä galantamiiniryhmässä ja 1,58 (± 0,42) pistettä donepetsiiliryhmässä. Molemmissa hoitoryhmissä päivittäinen toimintakyky pysyi stabiilina 9 kuukautta, ryhmien välillä ei ollut eroa 52 viikon hoidon jälkeen. Ryhmien välillä ei ollut eroa käytösoireissa. Yleisimmät haittavaikutukset olivat pahoinvointi, agitaatio, oksentelu, päänsärky ja kaatuilu, mutta näiden esiintyvyydessä ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Molemmat tutkimukset olivat varsin pieniä potilasmäärän suhteen. Monikeskustutkimus oli lyhytkestoinen ja siinä donepetsiiliryhmän potilaat olivat kaksi kertaa pidemmän ajan vaikuttavan hoidon alaisena verrattuna galantamiiniryhmän potilaisiin. Tässä tutkimuksessa vasteen arvioijat eivät olleet sokkoutettuja hoidon suhteen. Galantamiinin annostitraus tapahtui nopeasti, mikä lisää haittavaikutusten ilmaantuvuutta hoidon aloitusvaiheessa. Tutkimuksen perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä valmisteiden välisistä eroista pitkäkestoisessa hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Jones RW, Soininen H, Hager K ym. A multinational, randomised, 12-week study comparing the effects of donepezil and galantamine in patients with mild to moderate Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry 2004;19:58-67 «PMID: 14716700»PubMed
  2. Wilcock G, Howe I, Coles H ym. A long-term comparison of galantamine and donepezil in the treatment of Alzheimer's disease. Drugs Aging 2003;20:777-89 «PMID: 12875613»PubMed