Takaisin

Haloperidoli dementiaan liittyvän agitaation hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Koponen
8.9.2016

Näytön aste: A

Dementiaan liittyvään agitaatioon haloperidolilla ei ole vaikutusta.

Cochrane-meta-analyysissa «Lonergan E, Luxenberg J, Colford J. Haloperidol fo...»1 arvioitiin haloperidolin tehoa dementiaan liittyviin agitaatio-oireisiin. Analyysi perustuu heinäkuuhun 2003 mennessä julkaistuihin tutkimuksiin, joista kelvollisiksi arvioitiin 5. Näistä tutkimuksista 2 oli suoritettu Euroopassa ja 3 Yhdysvalloissa. 3 tutkimuksessa potilaat olivat avohoitopotilaita ja 2 laitospotilaita. Potilaiden keski-ikä vaihteli 72,1–81,5 vuoden välillä ja naisia oli 56,3–66,6 %. 3 tutkimuksessa potilaat sairastivat Alzheimerin tautia, 2 tutkimuksessa potilailla saattoi olla myös muu dementia. Diagnoosit perustuivat standardoituihin kriteereihin (DSM-III-R, DSM-IV, NICDS, ARDRA). 4 tutkimuksessa potilailla oli lievä tai keskivaikea dementia (MMSE 13,0–19,4) ja 1 vaikea (MMSE 7,9–8,8). Agitaation ja hoitovasteen arvioinnissa arvioinnissa käytettiin CMAI:ta. Käytetty haloperidoliannos vaihteli 0,25–6 mg/vrk ja hoidon kesto 3–16 viikkoa. 3 tutkimuksessa haloperidolin tehoa verrattiin lumeeseen ja muuhun tehokkaaseen hoitoon (käyttäytymisterapia, tratsodoni, tiapridi, risperidoni tai fluoksetiini) ja 1 tutkimuksessa matalaa haloperidoliannosta verrattiin haloperidolistandardiannokseen ja lumeeseen. 3 tutkimuksessa annosta voitiin säätää vasteen ja haittaoireiden mukaan, 2 tutkimuksessa käytettiin kiinteää haloperidoliannosta. Haittaoireita arvioitiin erilaisilla menetelmillä (2 tutkimuksessa tutkijoiden omalla asteikolla, 1 UKU:lla, 1 ESRS:lla ja 1 TES:lla). 2 tutkimuksessa arvioitiin lisäksi hoitajien kuormitusta.

4 tutkimuksessa haloperidolin teho agitaatioon, hoitajien kuormitukseen tai yleensä käytösoireisiin ei poikennut lumeesta. 3 tutkimusta osoitti haloperidolilla olevan tehoa aggressiivisuuteen. Haloperidolipotilailla esiintyi lumeryhmään verrattuna enemmän haittaoireita, kuten uneliaisuutta tai ekstrapyramidaalioireita.

Vuoden 2010 haku tai tämän päivityksen yhteydessä tehty haku eivät tuoneet esille uusia tutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa 12 viikkoa kestäneessä risperidoni-haloperidolitutkimuksessa Chan ja työtoverit «Chan WC, Lam LC, Choy CN ym. A double-blind random...»2 vertasivat yksilöllisesti annosalueella 0,5–2 mg/vrk annostellun haloperidolin ja risperidonin tehoa CMAI ja BEHAVE-AD-asteikoilla arvioituihin muistisairauksien käytösoireisiin. Potilaita oli kaikkiaan 58, heidän keski-ikänsä oli 80,5 ± 8,2 vuotta, ja potilaista 72 % oli naisia. Tutkimuksen alussa potilaat satunnaistettiin joko haloperidoli- tai risperidonilääkitykselle. Potilaita hoitavat psykiatrit eivät tienneet potilaan saamaa lääkitystä.

Tutkimuksen viimeisellä viikolla keskimääräinen haloperidoliannos oli 0,90 ± 0,45 mg ja risperidonin annos 0,85 mg ± 0,50 mg. Potilaista 55 (94,8 %) kävi tutkimuksen loppuun. Tutkimuksen lopussa molempien hoitoryhmien CMAI-asteikolla mitatut oireet olivat merkittävästi lievittyneet (haloperidoliryhmässä 46,4 ± 10,5:sta 36,3 ± 10,4:aan, p = 0,000 ja risperidoniryhmässä 48,9 ± 14,5:sta 40,8 ± 16,9:aan, p = 0,002). Haittaoireina haloperidoliryhmässä todettiin päiväaikaista väsymystä, risperidoniryhmässä puolestaan pahoinvointia ja virtsaumpea.

Tutkijoiden mukaan molemmat lääkkeet lievittivät muistisairauksiin liittyvää agitaatiota ja aggressiivisuutta mutta vain risperidoni lievitti merkittävästi psykoosioireita. Tutkijat pitivät matala-annoksista risperidoni- ja haloperiodolihoitoa siedettynä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tutkimuksen potilasmäärä oli pienehkö, ja potilaiden farmakogeneettiset ominaisuudet voivat poiketa suomalaisesta väestöstä.

Yleinen kommentti

Tutkimuksiin osallistui sekä laitos- että avohoitopotilaita, joten sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä.

Kirjallisuutta

  1. Lonergan E, Luxenberg J, Colford J. Haloperidol for agitation in dementia. Cochrane Database Syst Rev 2002;:CD002852 «PMID: 12076456»PubMed
  2. Chan WC, Lam LC, Choy CN ym. A double-blind randomised comparison of risperidone and haloperidol in the treatment of behavioural and psychological symptoms in Chinese dementia patients. Int J Geriatr Psychiatry 2001;16:1156-62 «PMID: 11748775»PubMed