Takaisin

Histopatologisen tutkimuksen toistettavuus

Näytönastekatsaukset
Ralf Bützow ja Pekka Nieminen
6.5.2016

Näytön aste: B

Sytologisen ja histopatologisen tutkimuksen toistettavuus on yleisesti kohtuullisen hyvä, mutta lieväasteisissa muutoksissa heikko.

Yhdysvaltalaisessa monikeskustutkimuksessa «Stoler MH, Schiffman M, Atypical Squamous Cells of...»1(ASCUS-LSIL Triage Study, ALTS) selvitettiin eri hoitostrategioita lievä-asteisena pidettävässä papalöydöksessä. Osana tätä tutkimusta selvitettiin sytologisen (monolayer, n = 4 948), kolposkopian yhteydessä otetun biopsianäytteen (n = 2 237) ja loop-konisaationäytteen (n = 535) tutkimisen toistettavuutta. Näytteet oli alun perin analysoitu seitsemässä tutkimukseen osallistuvassa kliinisessä keskuksessa, minkä jälkeen yksi neljästä kontrolliryhmään kuuluvasta patologista (Pathology Quality Control Group) arvioi näytteet tietämättä alkuperäistä diagnoosia ja vertailun tulos ilmaistiin kappa-arvon avulla.

Vertailtaessa kahden patologin tulkintaa kaikissa näytetyypeissä toistettavuutta oli yleisesti pidettävä kohtuullisena (sytologia κ = 0,46, 95 % luottamusväli 0,44–0,48; biopsia κ = 0,46, 95 % luottamusväli 0,43–0,49; loop-näyte κ = 0,49, 95 % luottamusväli 0,44–0,55), mutta lievien histologisten muutosten (HPV-infektio, CIN 1) osalta heikkona; kontrolliryhmän patologi oli samaa mieltä CIN 1 -löydöksestä 42,6 %:ssa ensimmäisen patologin kanssa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Stoler MH, Schiffman M, Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance-Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion Triage Study (ALTS) Group. Interobserver reproducibility of cervical cytologic and histologic interpretations: realistic estimates from the ASCUS-LSIL Triage Study. JAMA 2001;285:1500-5 «PMID: 11255427»PubMed