Takaisin

Kohdunkaulansyövän ja sen esiasteiden riskitekijät uusiutumisen riski hoidon jälkeen

Näytönastekatsaukset
Maija Jakobsson, Pekka Nieminen ja Maarit Vuento
6.5.2016

Näytön aste: A

Kohdunkaulansyövän riski on kohonnut hoidetun esiasteen jälkeen.

Ruotsalaisessa rekisteritutkimuksessa «Strander B, Andersson-Ellström A, Milsom I ym. Lon...»1 seurattiin vuosina 1958–2008 CIN 3:n vuoksi hoidettujen naisten syöpien ilmaantuvuutta muuhun väestöön verrattuna laskemalla ikävakioituja ilmaantuvuuslukuja (Standardized Incidence Ratio, SIR). Hoidettuja naisia oli 150 883 ja henkilövuosia 3 148 222. Kohdunkaulasyöpiä diagnosoitiin 1 236, SIR 2,39 (95 % luottamusväli 2,26–2,53).

Syövän riski lisääntyi sitä enemmän, mitä vanhempi nainen oli hoidon aikana ja riski edelleen kasvoi yli 60-vuotialla naisilla. Iän aiheuttama lisäriski säilyi myös monimuuttuja- analyyseissä. Kohdunkaulan- tai emätinsyövän riski oli kaksinkertainen muuhun väestöön verrattuna (SIR 2,05; 95 % luottamusväli 1,83–2,30). Kohdunkaulan- tai emätinsyövän riski oli 5 kertaa suurempi, jos CIN 3 hoito tehtiin 60–69-vuotiaana verrattuna 30–39-vuotiaana hoidettuihin (vakioitu SIR 4,95; 95 % luottamusväli 3,94–6,21).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Seuranta-aika oli pitkä ja käytössä olleet hoidot ja seuranta vaihtelivat. Riski oli kuitenkin suurin niillä, joilla hoito oli tehty hiljattain.

Tässä retrospektiivisessä suomalaisessa kohorttitutkimuksessa «Kalliala I, Anttila A, Pukkala E ym. Risk of cervi...»2 oli 7 600 naista, joilta oli vuosien 1974–2003 aikana hoidettu kohdunkaulansyövän esiaste. Hoidettujen tiedot linkattiin Syöpärekisterin tietoihin ja laskettiin syövän ilmaantuvuuden riskit. Seurantavuosia oli 92 000. Todettujen ja odotettujen syöpien suhde raportoitiin SIR-lukuna (Standardised Incidence Ratio). Vertailuryhmänä oli hoitaneen sairaalan väestöalueen ikävakioitu normaali naisväestö, jolla oli iän mukaisesti ollut mahdollisuus käydä seulonnassa.

Päätetapahtumina olivat kohdunkaulansyövän ja muiden genitaalisyöpien ilmaantuvuus.

Keskimääräinen seuranta-aika oli 12 vuotta (0,5–28 vuotta). Seurantakäyntejä oli keskimäärin 3 (1–31). Kohdunkaulansyöpiä ilmaantui 22, kun odotusarvo oli 6,8 (SIR 2,8; 95 % luottamusväli 1,7–4,2). SIR oli korkein CIN 1 - ja CIN 2 -muutoksille (SIR 3,1; 95 % luottamusväli 1,4–6,2 ja 3,7; 95 % luottamusväli 0,9–10,7). Syöpäriski on merkitsevästi kohonnut 20 vuoden ajan hoidosta.

Vulva- ja vaginakarsinoomien SIR- luvut olivat 4,1 (95 % luottamusväli 1,9–8,9) ja 12,0 (95 % luottamusväli 3,9–28). Aiempien tutkimusten perusteella «Hakama M, Räsänen-Virtanen U. Effect of a mass scr...»3 28–39 % CIN 3 -muutoksista kehittyy syöväksi ilman hoitoa. Tässä aineistossa oli 837 CIN 3 -tapausta, joten 234–326 olisi kehittynyt seurannassa ilman hoitoa syöväksi, kun niitä nyt kehittyi kolme.

Tekijät arvioivat, että jopa 99 % kohdunkaulansyövistä pystytään estämään hoidolla. Päätelmä oli, että huomattavan korkeasta hoidon vaikuttavuudesta huolimatta syöpäriski on koholla kaikkien esiasteiden hoidon jälkeen 20 vuoden ajan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljässä keskuksessa Isossa Britanniassa CIN-muutosten vuoksi hoidettuja naisia seurattiin 8 vuoden ajan. Aineisto «Soutter WP, de Barros Lopes A, Fletcher A ym. Inva...»4 käsitti 44 699 naisseurantavuotta, 2 116 naista seurattiin hoidon jälkeen 8 vuoden ajan. Hoitomenetelminä käytettiin laservaporisaatiota, laserkonisaatiota, loop-eksisiota tai kryohoitoa. Naisista 33:lle kehittyi invasiivinen syöpä, näistä 14 oli mikroinvasiivisia. Syövän kehittymisen riski ei vaihdellut 8 vuoden seuranta-aikana.

CIN-muutosten hoito vähensi invasiivisen syövän kehittymisen riskiä 95 %:lla 8 seurantavuoden aikana hoidon jälkeen. Kuitenkin CIN:n vuoksi hoidetuilla naisilla todettiin 5 kertaa suurempi riski saada invasiivinen kohdunkaulansyöpä kuin keskivertonaisväestöllä.

Tutkijat suosittelevat huolellista seurantaa vähintään 10 vuoden ajan CIN:n hoidon jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Strander B, Andersson-Ellström A, Milsom I ym. Long term risk of invasive cancer after treatment for cervical intraepithelial neoplasia grade 3: population based cohort study. BMJ 2007;335:1077 «PMID: 17959735»PubMed
  2. Kalliala I, Anttila A, Pukkala E ym. Risk of cervical and other cancers after treatment of cervical intraepithelial neoplasia: retrospective cohort study. BMJ 2005;331:1183-5 «PMID: 16293840»PubMed
  3. Hakama M, Räsänen-Virtanen U. Effect of a mass screening program on the risk of cervical cancer. Am J Epidemiol 1976;103:512-7 «PMID: 1274953»PubMed
  4. Soutter WP, de Barros Lopes A, Fletcher A ym. Invasive cervical cancer after conservative therapy for cervical intraepithelial neoplasia. Lancet 1997;349:978-80 «PMID: 9100623»PubMed