Takaisin

Irtosolukokeen ja kolposkopian löydösten yhdistäminen

Näytönastekatsaukset
Pekka Nieminen
9.5.2016

Näytön aste: B

Yhdistämällä irtosolukokeen ja kolposkopian löydökset keskivaikean tai vaikean dysplasian diagnostiikka parantuu.

Kierkegaard ym. «Kierkegaard O, Byrjalsen C, Frandsen KH ym. Diagno...»1 tutkivat papakokeen ja kolposkopian diagnostista tarkkuutta vertaamalla näiden tuloksia kohdunkaulan muutosten histologiseen diagnoosiin.

Tutkimukseen otettiin 814 potilasta, jotka oli lähetetty kolposkopiaan ensimmäisen poikkeavan papalöydöksen takia vuosina 1985–88. Kolposkopian teki kaksi kokenutta kolposkopistia. Biopsioista saatua histologista diagnoosia pidettiin kultaisena standardina, joihin muita tuloksia verrattiin. Histologiset diagnoosit jaoteltiin 4 ryhmään Bethesda-järjestelmää mukaillen: HSIL-muutokset (CIN 2–3), LSIL-muutokset (CIN 1 ja lievemmät atypiat), inflammaatio ja normaali.

Sytologian sensitiivisyys löytää HSIL-muutokset oli 41 % (36–47 %), kolposkopian vastaavasti 67 % (62–72 %) ja molemmat yhdistettynä 75 % (70–80 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pretorius ym. «Pretorius RG, Belinson JL, Zhang WH ym. The colpos...»2 tutkivat työssään sitä, vaikuttaako papakokeen tulos kolposkooppiseen arviointiin. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, onko kolposkooppinen diagnoosi tarkempi, jos lähettämisen syynä on HSIL- tai karsinoomaepäily papanäytteessä, kuin jos papassa on LSIL- tai lievempi muutos. Toiseksi, jos muutoksen vaikeutuessa kolposkooppinen diagnoosi on parempi, niin mikä on tämän syynä.

Työ oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi sairaalan tietokannasta, onko kolposkopian osuvuus CIN 2- tai vaikeammissa muutoksissa parempi, jos lähettämisen syynä olleessa papanäytteessä on HSIL- tai vaikeampi muutos, kuin jos lähettämisen syynä olleessa papanäytteessä on LSIL- tai lievempi muutos. Toisessa osassa kolposkopisti ei tiennyt lähettämisen syynä olleen papanäytteen tulosta.

Ensimmäisessä arkistoon perustuvassa tutkimuksessa oli 642 potilasta, joilta löytyi CIN 2- tai vaikeampi muutos. Papan ollessa LSIL tai lievempi, kolposkooppinen osuvuus oli 12 %, ja papan ollessa HSIL tai vaikeampi, kolposkooppinen osuvuus oli 58 % (12 vs 58 %, P < 0,001).

Toisessa työssä, jossa irtosolukokeen tulos ei ollut tiedossa kolposkopiaa tehtäessä, tulos oli samansuuntainen. Potilaita tutkimuksessa oli 84. CIN 2- tai vaikeamman muutoksen ollessa kyseessä kolposkooppinen osuvuus oli papan ollessa LSIL- tai lievempi muutos 11 % ja papan ollessa HSIL tai vaikeampi 54 % (11 vs 54 %, P < 0,005). Asian selvittämiseksi jälkimmäisessä työssä arvioitiin kohdunsuun muutoksen laajuutta. Jos muutos oli vain kohdunsuun yhdessä neljänneksessä, kolposkopian osuvuus oli 13 %, jos muutos oli kahdessa neljänneksessä, osuvuus oli 44 %, ja jos muutos oli kolmessa tai neljässä neljänneksessä, osuvuus oli 85 % (P < 0,005). Vastaavasti kenelläkään, joiden papassa oli todettu LSIL- tai lievempi muutos, ei kohdunsuulta löytynyt muutosta, jonka laajuus olisi ollut kolmesta neljään neljännestä. Kun taas papalöydöksen ollessa HSIL 42 %:lla potilaista oli kolmesta neljään neljännestä käsittävä muutos (P < 0,005).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Kierkegaard O, Byrjalsen C, Frandsen KH ym. Diagno...»1 selvisi, että diagnostiikka paranee, kun papa ja kolposkopiatulokset yhdistetään HSIL-muutoksissa.

Jälkimmäisestä tutkimuksesta «Pretorius RG, Belinson JL, Zhang WH ym. The colpos...»2 käy selvästi ilmi, että kohdunsuun muutoksen vaikeusasteen lisääntyessä muutoksen laajuus usein lisääntyy ja samalla sekä irtosolukokeen että kolposkopian osuvuus paranee. Ongelman muodostivat vaikeat pienikokoiset muutokset kohdunsuulla, jotka saattoivat jäädä huomaamatta molemmissa tutkimuksissa.

Kirjallisuutta

  1. Kierkegaard O, Byrjalsen C, Frandsen KH ym. Diagnostic accuracy of cytology and colposcopy in cervical squamous intraepithelial lesions. Acta Obstet Gynecol Scand 1994;73:648-51 «PMID: 7941991»PubMed
  2. Pretorius RG, Belinson JL, Zhang WH ym. The colposcopic impression. Is it influenced by the colposcopist's knowledge of the findings on the referral Papanicolaou smear? J Reprod Med 2001;46:724-8 «PMID: 11547646»PubMed