Takaisin

Levyepiteelimuutokset irtosolunäytteessä kolposkopian aiheina; hoitamattomien seuranta ja sytologian spesifisyys

Näytönastekatsaukset
Maarit Vuento
12.5.2016

Näytön aste: B

HSIL-muutoksissa irtosolunäytteen sensitiivisyys ja spesifisyys on 90 % luokkaa.

Saksalaisessa tutkimuksessa «Soost HJ, Lange HJ, Lehmacher W ym. The validation...»1 selvitettiin 277 842 papajoukkotarkastuksiin 10 vuoden aikana osallistuneiden naisten irtosolunäytteiden avulla seulonnan herkkyyttä ja tarkkuutta. Yhteensä oli otettu 748 871 irtosolunäytettä. Vain 1 vuoden sisällä otettu koepala hyväksyttiin varmentamaan positiivinen sytologinen seulontalöydös. Mikäli koepaloja ei otettu, vaadittiin negatiivisen sytologisen seulontatuloksen varmistamiseksi 2 negatiivista sytologista näytettä, jotka oli otettu 3 vuoden sisällä alkuperäisestä tutkimuksesta.

Tämän aineiston perusteella todettiin, että negatiivisen sytologisen tuloksen ennustearvo oli 99,8 %, positiivisen sytologisen löydöksen ennustearvo lievän ja kohtalaisen dysplasia suhteen oli 73,4 %, vaikean dysplasian tai karsinooma in situn suhteen ennustearvo oli 90,6 %, karsinooma in situn tai mikroinvasiivisen karsinooman suhteen 94,5 % ja invasiivisen karsinooman 95,5 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Intialaisessa tutkimuksessa «Mukhopadhyay S, Ray S, Dhar S ym. Evaluation of th...»2 käytössä oli Bethesda-järjestelmä (TBS). Aineisto käsitti yhden vuoden aikana naistenklinikalla otetut 651 irtosolunäytettä. Näytteet olivat naisilta, joilla ei ollut tiedossa kohdunkaulansyöpää. Irtosolunäytteistä 32 (4,7 %) oli riittämättömiä, ja loput 619 näytettä muodostivat tutkimusaineiston. HSIL- ja karsinoomalöydökset varmistettiin kolposkopian ja biopsioiden avulla. Irtosolunäytteistä 473:ssa ei ollut mitään neoplasiaan tai dysplasiaan viittaavaa. Näistä 302:ssa oli inflammatoorisia muutoksia ilman atypiaa. Poikkeava löydös (ASC-US, LSIL, HSIL tai syöpä) todettiin 146 näytteessä. Yhtään ASC-H:ta ei löytynyt. HSIL oli yleisin 46–50-vuotiaiden ikäryhmässä (21,4 %) ja seuraavaksi yleisin 41–45-vuotiaiden ryhmässä (17,8 %). Irtosolunäytteistä 56:ssa oli HSIL, joista biopsioissa 2 syöpää ja 54 histologista HSIL. Sytologisia syöpälöydöksiä oli 16 ja niistä otetuissa biopsioissa 14:ssä todettiin syöpä ja 2 vaikea dysplasia. Yhtään adenokarsinoomaa ei löytynyt. Sytologisen HSIL:n diagnostinen sensitiivisyys oli 96,4 %, spesifisyys 87,5 % ja positiivinen ennustearvo 96,4 %.

Tutkijoiden mukaan Bethesda-järjestelmässä HSIL on erittäin sensitiivinen ja sen positiivinen ennustearvo on korkea.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Landy R, Castanon A, Hamilton W ym. Evaluating cyt...»3 tavoitteena oli selvittää muun muassa irtosolunäytesytologian herkkyys todeta syöpä. Huhtikuun 2007 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana todettiin seulontaikäryhmässä (20–64-vuotiaat naiset) 3 372 naisella kohdunkaulasyöpä. Tuon saman ajanjakson aikana oli otettu noin 8 miljoonaa seulonta irtosolunäytettä.

Näiden ryhmien löydösten perusteella laskien irtosolunäytteen moderaatin dyskaryoosin (vastaa HSIL tai vaikeampaa löydöstä) sensitiivisyys todeta syöpä ikäryhmästä riippumatta oli 89,4 % (95 % luottamusväli 88,3–90,4 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Soost HJ, Lange HJ, Lehmacher W ym. The validation...»1: Ennen Bethesda-järjestelmän käyttöönottoa tehty tutkimus.

«Mukhopadhyay S, Ray S, Dhar S ym. Evaluation of th...»2: Yhden klinikan potilasaineistoon perustuva tutkimus. Julkaisusta ei käynyt ilmi, kuinka moni sytologi tai patologi tutki näytteet. Bethesda-järjestelmä (TBS) käytössä.

«Landy R, Castanon A, Hamilton W ym. Evaluating cyt...»3: Englantilainen tutkimus, jossa oli käytössä BSCC-terminologia (British Society for Clinical Cytology). Kirjallisuuden mukaan vertailukelpoinen Bethesda-järjestelmään (TBS) muun muassa seuraavasti: "borderline"-muutokset sisältävät atypical squamous cells (ASC) ja atypical glandular cell (AGC) löydökset. Borderline, high grade dyskaryoosi ei suljettu pois, vastaa ASC, josta high grade squamous intraepithelial leesiota ei voi sulkea pois (ASC-H). Termi dyskaryoosi vastaa squamous intraepithelial lesion (SIL), lievä dyskaryoosi vastaa low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL); high grade dyskaryoosi (vastaten HSIL) määritellään kohtalaiseksi tai vaikeaksi dyskaryoosiksi.

Kirjallisuutta

  1. Soost HJ, Lange HJ, Lehmacher W ym. The validation of cervical cytology. Sensitivity, specificity and predictive values. Acta Cytol 1991;35:8-14 «PMID: 1994641»PubMed
  2. Mukhopadhyay S, Ray S, Dhar S ym. Evaluation of the category high-grade squamous intraepithelial lesion in The Bethesda System for reporting cervical cytology. J Cytol 2013;30:33-5 «PMID: 23661938»PubMed
  3. Landy R, Castanon A, Hamilton W ym. Evaluating cytology for the detection of invasive cervical cancer. Cytopathology 2015;: «PMID: 26126636»PubMed