Takaisin

Adenokarsinooma in situn (AIS) hoito konisaatiolla

Näytönastekatsaukset
Marjut Rintala
12.5.2016

Näytön aste: A

Jos fertiliteetti halutaan säilyttää, voidaan adenokarsinooma in situ (AIS) hoitaa konisaatiolla, kunhan konisaatin marginaalit ja endoservikaalinen näyte ovat tautivapaat.

Katsausartikkeli «Baalbergen A, Helmerhorst TJ. Adenocarcinoma in si...»1 kohdunkaulan adenokarsinooma in situn hoitotavoista vuodelta 2014 toteaa, että vaikka uusintariski on 3 % ja malignisoitumisriski on 0,6 %, fertiliteettiä toivoville naisille voidaan tehdä pelkkä konisaatio sähkösilmukalla tai kylmäveitsellä. Sähkösilmukkakonisaatiossa todettiin esiintyvän enemmän epätäydellisiä konisaatioita kuin kylmäveitsikonisaatiossa (51 vs 30 %).

Tässä eurooppalaisessa katsausartikkelissa «Baalbergen A, Helmerhorst TJ. Adenocarcinoma in si...»1 koskien adenokarsinooma in situn hoitoa artikkelit etsittiin Medline-haun perusteella vuosilta 1966–2013. Mukaan otettiin adenokarsinooma in situn omaavat potilaat, joille oli tehty kylmäveitsikonisaatio, sähkösilmukkahoito tai kohdunpoisto. Tutkimuksesta poistettiin potilaat, joiden kohdalla tiedot hoidosta puuttuivat, ja tapausselostukset. Alkuperäisestä 104 tutkimuksesta mukaan otettiin 35 tutkimusta, jotka sisälsivät 2 125 potilasta. Tutkimusparametreina olivat jäännöskasvain, marginaali, uusiutuma.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuoden 2009 amerikkalaisessa meta-analyysissä «Salani R, Puri I, Bristow RE. Adenocarcinoma in si...»2 verrattiin konisaation marginaaleja adenokarsinooma in situn residuaaliin ja uusiutumiin. He totesivat, että potilaita, joiden konisaattien marginaalit olivat puhtaat, voidaan hoitaa konservatiivisesti. Meta-analyysissä todettiin, että potilaat, joilla oli primaaristi positiiviset marginaalit, oli 4-kertainen riski taudin residuaaliin (OR 4,01, p < 0,001). Heistä 52,8 % (180 / 341) esiintyi residuaa, kun vain 20,3 % (54 / 266) potilaista, joilla marginaalit olivat negatiiviset. Adenokarsinooma in situ uusiutui 19,4 % (19 / 98) potilaalla, joilla tauti ulottui konisaatin reunaan, ja 2,6 % (15 / 573) potilaalla, joilla konisaatin marginaalit olivat negatiiviset. Invasiivista adenokarsinoomaa esiintyi 5,2 % potilaista, joilla marginaalit olivat positiivisia ja 0,1 % potilaista, joilla marginaalit olivat negatiivisia.

Myös tässä työssä todettiin, että kylmäveitsikonisaatiossa esiintyi enemmän negatiivisia marginaaleja kuin sähkösilmukkakonisaatiossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä meta-analyysissä löydettiin 50 tutkimusta vuosilta 1952–2007 koskien adenokarsinooma in situa. Mukaan otettiin vain potilaat, joiden AIS-diagnoosi oli tehty kylmäveitsellä, sähkösilmukalla tai laserilla. Yhteensä 33 tutkimusta hyväksyttiin meta-analyysiin sisältäen 1 278 potilaista. Seuranta-aika oli 39,2 kuukautta (vaihteluväli 12,0 – 64,8).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Krivakin «Krivak TC, Rose GS, McBroom JW ym. Cervical adenoc...»3 (ks. myös «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/nak05456»1=Adenokarsinooma in situn (AIS) hoitoindikaatiot (A)) systemoidussa katsauksessa todetaan, että vaikka konisaatiosta on toistaiseksi vähän kokemusta, sitä voidaan harkita hoitona tapauksissa, joissa fertiliteetti halutaan säilyttää. Neljässä eri tutkimuksessa on verrattu veitsikonisaatiota silmukkakoepalaan. Kaikissa niissä veitsikonisaatiossa AIS (24–42 %) ulottui harvemmin konuksen reunaan kuin silmukkakoepalassa (62–75 %). Mutta AIS:ssa radikaalissa konisaatiossa residuaalikudos ei korreloi niin hyvin reunojen puhtauteen kuin CIN:ssa. Kun muutos ulottuu reunoihin, on residuaalin riski 0–80 % ja kun reunat ovat puhtaat, 0–44 %. Huomattavaa on, että tutkimusaineistot ovat pieniä. AIS:n kohdalla on konuksen suuruus erittäin tärkeä (25 mm kervikaalikanavaan).

Katsausartikkeli sisältää seuraavat suositukset konisaatiosta AIS:n hoidossa:

1. Konservatiivinen hoito voidaan valita, jos halutaan säilyttää fertiliteetti.

2. Jos AIS ulottuu konuksen reunoille, toimenpide uusitaan.

3. Potilaan seuranta tulee järjestää.

Nämä suositukset sopivat Suomeen hyvin ja perustuvat saatavissa olevaan kirjallisuuteen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Baalbergen A, Helmerhorst TJ. Adenocarcinoma in si...»1: Selkeät kysymyksen aiheet ja niihin vastaukset. Hyvä katsausartikkeli.

«Salani R, Puri I, Bristow RE. Adenocarcinoma in si...»2: Ainut olemassa oleva meta-analyysi. Selkeä ja hyvä.

«Krivak TC, Rose GS, McBroom JW ym. Cervical adenoc...»3: Sopii Suomeen hyvin. Suositukset perustuvat saatavissa olevaan kirjallisuuteen.

Kirjallisuutta

 1. Baalbergen A, Helmerhorst TJ. Adenocarcinoma in situ of the uterine cervix--a systematic review. Int J Gynecol Cancer 2014;24:1543-8 «PMID: 25238167»PubMed
 2. Salani R, Puri I, Bristow RE. Adenocarcinoma in situ of the uterine cervix: a metaanalysis of 1278 patients evaluating the predictive value of conization margin status. Am J Obstet Gynecol 2009;200:182.e1-5 «PMID: 19019325»PubMed
 3. Krivak TC, Rose GS, McBroom JW ym. Cervical adenocarcinoma in situ: a systematic review of therapeutic options and predictors of persistent or recurrent disease. Obstet Gynecol Surv 2001;56:567-75 «PMID: 11524622»PubMed