Takaisin

Synnytyksenjälkeisen virtsankarkailun ehkäiseminen

Näytönastekatsaukset
Pauliina Aukee
7.1.2017

Näytön aste: A

Raskauden aikainen ohjattu lantionpohjan lihasharjoittelu estää virtsankarkailua synnytyksen jälkeen.

Cochrane-katsaukseen «Boyle R, Hay-Smith EJ, Cody JD ym. Pelvic floor mu...»1 hyväksyttiin 22 vertailevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 8 485 raskaana olevaa naista. Virtsankarkailun suhteen lähtötilanteessa kontinentit ohjattuun lantionpohjan lihasharjoitteluun osallistuneet ilmoittivat kontrolleja vähemmän virtsankarkailua synnytyksen jälkeen (noin 30 % vähemmän; riski suhde (RR) 0,71, 95 % luottamusväli 0,54–0,95). Vaikutus näytti säilyvän 6 kuukautta synnytyksen jälkeen. Harjoitteluohjelman intensiteetti vaikutti hoitotulokseen.

Englantilaisessa tutkimuksessa «Reilly ET, Freeman RM, Waterfield MR ym. Preventio...»2 raskaudenaikainen harjoittelu tapahtui 20. viikolta raskauden loppuun saakka. Loppuanalyysiin saatiin 230/268 naisesta. Synnytyksen jälkeen harjoitteluryhmässä 19,2 % ilmoitti ponnistusvirtsankarkailusta verrattuna kontrolliryhmän 32,7 %. Kuitenkaan 24 naisella 43:sta, jotka ilmoittivat virtsankarkailusta synnytyksen jälkeen, ei 1 tunnin vaippatestissä todettu lainkaan virtsankarkailua. Ryhmien välillä ei ollut eroja normaalien tai avustettujen synnytysten suhteen.

Katsauksessa olevien tutkimusten pohjalta näyttö ei riitä pitkäaikaistulosten arviointiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

12 tutkimusta sisältävässä järjestelmällisessä katsauksessa «Du Y, Xu L, Ding L ym. The effect of antenatal pel...»3 selvitettiin raskauden aikaisen lihasharjoituksen vaikutusta synnytykseen. Satunnaistetuista tutkimuksista 4 oli samoja kuin Cochrane-katsauksessa.

Raskauden aikainen lantionpohjan lihasharjoittelu lyhensi ensisynnyttäjillä ensimmäisen ja toisen vaiheen kestoa merkittävästi eikä lisännyt välilihan leikkausten, instrumentaalisten synnytysten tai repeämien määrää.

Yhdysvaltalainen tutkijaryhmä vahvisti vuonna 2008 julkaistussa työssä «Miller JM, Sampselle C, Ashton-Miller J ym. Clarif...»4, että neljä viidestä virtsankarkailusta kärsivästä raskaana olevasta naisesta kykenee vähentämään karkaavan virtsan määrää aktiivisella supistusliikkeellä yskäisyn aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Boyle R, Hay-Smith EJ, Cody JD ym. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD007471 «PMID: 23076935»PubMed
  2. Reilly ET, Freeman RM, Waterfield MR ym. Prevention of postpartum stress incontinence in primigravidae with increased bladder neck mobility: a randomised controlled trial of antenatal pelvic floor exercises. BJOG 2002;109:68-76 «PMID: 11845813»PubMed
  3. Du Y, Xu L, Ding L ym. The effect of antenatal pelvic floor muscle training on labor and delivery outcomes: a systematic review with meta-analysis. Int Urogynecol J 2015;26:1415-27 «PMID: 25711728»PubMed
  4. Miller JM, Sampselle C, Ashton-Miller J ym. Clarification and confirmation of the Knack maneuver: the effect of volitional pelvic floor muscle contraction to preempt expected stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:773-82 «PMID: 18204797»PubMed