Virtsankarkailu (naiset)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä
5.9.2017

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

 

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sisältö

 • Virtsankarkailun tyyppi (ponnistus-, pakko- ja sekamuotoinen) määritetään anamneesilla, kyselykaavakkeilla, yleisellä ja gynekologisella tutkimuksella yskäisytestineen.
 • Painonhallinta, tupakoimattomuus, lantionpohjan lihaskunnon ylläpito, ummetuksen hoito ja erityisesti 65 vuotta täyttäneillä fyysinen aktiivisuus ehkäisevät virtsankarkailua.
 • Lantionpohjan ohjattua fysioterapiaa käytetään lievän ja keskivaikean ponnistusvirtsankarkailun hoidossa. Lihasvoimaa voi kasvattaa harjoittelemalla 5 kertaa viikossa ja ylläpitää harjoittelemalla pysyvästi 2–3 kertaa viikossa.
 • Vaikeaan ponnistusvirtsankarkailuun on tehokas, vähän kajoava leikkaushoito, jota käytetään myös osalla sekamuotoisesta virtsankarkailusta kärsivistä potilaista.
 • Emättimeen annosteltava paikallinen estrogeenihoito lievittää pakkovirtsankarkailun oireita vaihdevuosi-iän saavuttaneilla naisilla.
 • Pakkovirtsankarkailua voidaan lievittää elintapamuutoksilla ja lääkkeillä.
 • Pakkovirtsankarkailun lääkehoidon teho arvioidaan aluksi 1–3 kuukauden kuluessa ja sen jälkeen vuosittain sekä aina, kun oireet uusiutuvat. Tarvittaessa lääkitys tulee vaihtaa.
 • Iäkkäillä, haurailla ja monisairailla antikolinergien haitat saattavat olla erityisen hankalia, eikä oksibutyniiniä tulisi keskushermostohaittojensa vuoksi käyttää heillä lainkaan. Lisäksi tulee muistaa ylivuotovirtsankarkailun mahdollisuus.

Tavoite

 • Tavoitteena on yhtenäistää naisten virtsankarkailun eli virtsainkontinenssin tutkimus- ja hoitokäytäntöjä avoterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Kohderyhmä

 • Suosituksen kohderyhmänä ovat avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit ja muu hoitohenkilökunta, kotihoito ja vanhusten hoitolaitosten henkilöstö sekä terveydenhuollon päätöksentekijät.

Määritelmä ja aiheen rajaus

 • Virtsankarkailu tarkoittaa oireena mitä tahansa virtsan tahatonta karkailua. Oireiden, löydösten ja tutkimusten pohjalta käytetään kansainvälistä luokittelua «Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM ym. An Internat...»1, joka on yhteneväinen ICD-10-luokituksen kanssa (taulukko «Naisen virtsankarkailun tyypit ja syntymekanismit , ...»1).
  • Ponnistusvirtsankarkailu (stress urinary incontinence, SUI; ICD-10 koodi N39.3) on näkyvää fyysisen rasituksen, ponnistuksen, yskäisyn tai aivastuksen yhteydessä tapahtuvaa virtsan karkaamista.
  • Pakkovirtsankarkailu (urgency urinary incontinence, UUI; ICD-10 koodi N39.4) on näkyvää virtsan karkaamista, johon liittyy samanaikainen voimakas virtsaamistarve.
  • Sekatyyppinen virtsankarkailu (mixed urinary incontinence, MUI; ICD-10 koodi N39.4) on kahden edellisen karkailumuodon yhdistelmä, eli siinä esiintyy sekä ponnistus- että pakkovirtsankarkailua.
  • Ylivuotovirtsankarkailu (overflow urinary incontinence; ICD-10 koodi R33) on virtsan karkaamista, joka liittyy virtsarakon akuuttiin tai krooniseen tyhjenemishäiriöön eli virtsaretentioon.
 • Suositus koskee vain naisten (ei lasten) virtsankarkailua, joka aiheuttaa sosiaalista, hygieenistä tai muuta haittaa.
 • Suosituksessa ei käsitellä virtsateiden anomalioista eikä fisteleistä johtuvaa virtsankarkailua.
 • Täydellinen kansainvälisten tiedejärjestöjen IUGA/ICS (International Urogynecological Association/International Continence Society) ylläpitämä termistö oireista ja löydöksistä kliiniseen ja tutkimuskäyttöön on lisätietoaineistossa «Alempien virtsateiden toimintahäiriöiden uusi kansainvälinen terminologia»2, «Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM ym. An Internat...»2.
Taulukko 1. Naisen virtsankarkailun tyypit ja syntymekanismit «Hilton P, Dolan LM. Pathophysiology of urinary inc...»3, «Mostwin J, Bourcier A, Haab F ym. Pathophysiology ...»4
Virtsankarkailun tyyppi Syntymekanismi Mahdollisia aiheuttajia
Ponnistusvirtsankarkailu eli virtsan karkaaminen fyysisen rasituksen tai ponnistuksen (esim. yskäisy tai aivastus) yhteydessä Virtsaputkea ympäröivien tukirakenteiden tai virtsaputken sulkijamekanismin heikkous Sidekudosten heikkous: ikääntyminen, raskaudet tai hormonaaliset syyt
Elintavat: lihavuus, tupakointi Lantionpohjan lihasten hermotushäiriö tai vamma: synnynnäinen tai ikääntymisen, synnytyksen, leikkauksen tai tapaturman aiheuttama
Pakkovirtsankarkailu eli virtsan karkaaminen äkillisen virtsaamispakon yhteydessä samanaikaisesti virtsaamispakko-oireen kanssa tai heti sen jälkeen Rakkolihaksen supistelu:
 • neurogeeninen
Keskushermoston sairaus tai vamma, neuropatia, diabetes, psykosomaattiset tekijät
 • ei-neurogeeninen
Infektio (akuutti virtsatieinfektio tai toistuvat virtsatieinfektiot), kasvain, rakon seinämän sairaus, rakkokivi, atrofia, rakon nopea täyttyminen, elintavat
 • idiopaattinen
Sekatyyppinen virtsankarkailu eli yhtäaikainen ponnistus- ja pakkovirtsankarkailu Ponnistus- ja pakkoinkontinenssin mekanismit yhdessä Mainittujen aiheuttajien yhdistelmät
Ylivuotovirtsankarkailu eli virtsan karkaaminen, johon liittyy virtsarakon akuutti tai krooninen tyhjenemishäiriö eli virtsaretentio Heikentynyt virtsaamisheijaste Hermoston sairaus tai vamma, leikkauksen jälkitila, lääkehoito
Mekaaninen este Kasvain, laskeuma, leikkauskomplikaatio (esim. tiukka nauhaleikkaus)
Fistelit ja anomaliat Synnynnäinen, toimenpiteestä johtuva tai anoksinen vaurio Leikkaus, sädehoito tai synnytykseen liittyvä vamma

Esiintyvyys ja riskitekijät

Taulukko 2. Virtsankarkailun taustatekijöiden riskisuhteita1, 2)
Tekijä Riskisuhde (95 %:n luottamusväli) Kirjallisuusviite
Ikä 1,14 (1,08–1,21) jokaista kymmentä ikävuotta kohti, ikävuosien 30–90 välillä «Melville JL, Katon W, Delaney K ym. Urinary incont...»41, «Zhu L, Lang J, Liu C ym. The epidemiological study...»42
Lihavuus, verrattuna normaalipainoisiin
– BMI 30–34 kg/m2 3,1 (2,6–3,7) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smok...»20
– BMI vähintään 40 kg/m2 5,0 (3,4–7,3) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smok...»20
Raskaus ja synnyttäneisyys «Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK ym. Age- and...»16, «Wesnes SL, Rortveit G, Bø K ym. Urinary incontinen...»22, «Tähtinen RM, Cartwright R, Tsui JF ym. Long-term I...»25
– alatiesynnytys verrattuna synnyttämättömiin 2,3 (2,0–2,6) «Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Urinary ...»43
– keisarileikkaus verrattuna synnyttämättömiin 1,5 (1,2–1,9) «Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Urinary ...»43
– alatiesynnytys verrattuna keisarileikkaukseen 1,85 (1,56–2,19) «Tähtinen RM, Cartwright R, Tsui JF ym. Long-term I...»25
– 3.–4. asteen repeämä 4,0 (2,3–6,9) «Hatem M, Pasquier JC, Fraser W ym. Factors associa...»44
Kohdunpoisto «Brown JS, Sawaya G, Thom DH ym. Hysterectomy and u...»45
– ikävakioimaton 1,4 (1,2–1,7)
– riski joutua karkailun vuoksi leikkaushoitoon 2,4 (2,3–2,5) «Altman D, Granath F, Cnattingius S ym. Hysterectom...»46
Perussairaudet, vähintään kaksi 4,4 (2,5–7,7) «Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary...»47
Tyypin 2 diabetes
– virtsankarkailu
1,28 (1,18–1,39) «Lifford KL, Curhan GC, Hu FB ym. Type 2 diabetes m...»48
– pakkovirtsankarkailu 1,5 (1,0–2,2), 1,4 (1,0–1,9) «Ebbesen MH, Hannestad YS, Midthjell K ym. Diabetes...»34, «Danforth KN, Townsend MK, Curhan GC ym. Type 2 dia...»35
– ponnistusvirtsankarkailu
– sekamuotoinen virtsankarkailu
1,1 (0,9–1,4)
1,3 (1,1–1,7), 0,9 (0,7–1,3)
«Ebbesen MH, Hannestad YS, Midthjell K ym. Diabetes...»34, «Danforth KN, Townsend MK, Curhan GC ym. Type 2 dia...»35
– vaikea-asteinen virtsankarkailu 1,5 (1,2–2,0) «Ebbesen MH, Hannestad YS, Midthjell K ym. Diabetes...»34
Perintötekijät ponnistusvirtsankarkailu 1,5 (1,3–1,8) «Hannestad YS, Lie RT, Rortveit G ym. Familial risk...»49
sekamuotoinen virtsankarkailu 1,6 (1,2–2,0)
pakkovirtsankarkailu 1,8 (0,8–3,9)
Lantionpohjan lihasten heikkous 3,4 (0,51–23) «Samuelsson E, Victor A, Svärdsudd K. Determinants ...»50, «Burti JS, Hacad CR, Zambon JP ym. Is there any dif...»51
Toistuvat virtsatietulehdukset (pakkovirtsankarkailu) 2,0 (1,1–3,6) «Brown JS, Grady D, Ouslander JG ym. Prevalence of ...»52
Suolen toiminnan häiriöt
– ummetus tai ripuli 2,0 (1,3–3,0) «van Beurden M, van Der Vange N, ten Kate FJ ym. Re...»53
– ulosteen karkailu 5,8 (1,8–18,2) «Slieker-ten Hove MC, Pool-Goudzwaard AL, Eijkemans...»54
– ponnistusvirtsankarkailu 1,3 (1,1–1,5) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smok...»20
– sekamuotoinen virtsankarkailu 1,5 (1,3–1,8)
Tupakointi yli 20 savuketta päivässä 1,3 (1,1–1,6) «Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smok...»20
Heikentynyt toimintakyky
– päivittäistoiminnot (ADL) 2,3 (1,2–4,3) «Maggi S, Minicuci N, Langlois J ym. Prevalence rat...»18
– pakko- tai sekamuotoinen virtsankarkailu 3,6 (1,7–7,3) «Nuotio M, Jylhä M, Luukkaala T ym. Urinary inconti...»55
– ponnistusvirtsankarkailu 0,8 (0,3–2,0)
Heikentynyt liikuntakyky
– poikkileikkausaineisto 2,1 (1,2–3,9) «Maggi S, Minicuci N, Langlois J ym. Prevalence rat...»18
– pitkittäisaineisto; lievä virtsankarkailu 1,6 (1,1–2,2) «Jenkins KR, Fultz NH. Functional impairment as a r...»56
– pitkittäisaineisto; vaikea virtsankarkailu 2,0 (1,1–3,5)
Selkäkipu 18–23-vuotiailla 1,3 (1,2–1,4)
45–50-vuotiailla 1,7 (1,4–2,2)
70–75-vuotiailla 2,4 (1,6–3,7)
«Selkäkivun ja virtsankarkailun yhteys toisiinsa»5
«Smith MD, Russell A, Hodges PW. The relationship b...»57
1) Suurin osa riski- ja taustatekijöitä koskevista tiedoista on saatu poikkileikkaustutkimuksista. Toistaiseksi on tehty hyvin vähän kontrolloituja tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että riskitekijään kohdistuva interventio vähentäisi virtsankarkailun ilmaantuvuutta tai vaikeutta.
2) Virtsankarkailun vaikeusaste vaihtelee tutkimuksittain.
Taulukko 3. Virtsankarkailua mahdollisesti aiheuttavia tai pahentavia lääkeaineita, jotka on syytä huomioida erityisesti iäkkäillä. Lääkeaineryhmät luetellaan aakkosjärjestyksessä.
Lääkeaine Vaikutustapa
ACE:n estäjät Yskä, ponnistusvirtsankarkailu
Alfa-adrenergiset antagonistit (esim. pratsosiini) Vähentävät sileän lihaksen tonusta virtsaputkessa, ponnistusvirtsankarkailu
Antihistamiinit Sekavuus
Antikolinergit Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus, ylivuotovirtsankarkailu
Kognitiiviset häiriöt, WC:ssä käyntitaitojen heikentyminen
Asetyylikolinesteraasin estäjät (Alzheimerin taudissa käytettävät) Virtsarakon supistumisherkkyyden lisääntyminen, pakkovirtsankarkailu
Bentsodiatsepiinit Sekavuus, liikuntakyvyn heikentyminen
Diureetit Virtsanerityksen ja virtsamäärien lisääntyminen, pakkovirtsankarkailu
Gabapentiini Turvotukset, yöllinen polyuria
Sekavuus
Kalsiuminestäjät Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus
Litium Polyuria
Opiaatit Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus, sekavuus, liikuntakyvyn heikentyminen
Psykoosilääkkeet Antikolinergivaikutukset
SSRI-lääkkeet Kolinerginen, rakkosupistuksia lisäävä vaikutus
Tulehduskipulääkkeet Turvotukset, yöllinen polyuria

Esiintyvyys neurologisten sairauksien yhteydessä

Taulukko 4. Virtsankarkailun esiintyvyys eräiden neurologisten sairauksien yhteydessä
Neurologinen sairaus Esiintyvyys (molemmat sukupuolet yhteensä)
Akuutti tulehduksellinen demyelinoiva polyneuropatia (AIDP), Guillain–Barrén oireyhtymä (akuutti vaihe) «Sakakibara R, Hattori T, Kuwabara S ym. Micturitio...»67, «Zochodne DW. Autonomic involvement in Guillain-Bar...»68 Harvoin
Aivohalvaus «Ruffion A, Castro-Diaz D, Patel H ym. Systematic r...»61, «Williams MP, Srikanth V, Bird M ym. Urinary sympto...»69
– elämänaikainen 24 %
– akuutti vaihe 44 %
– 12 kk sairastumisesta 38 %
Dementia «Ouslander JG, Zarit SH, Orr NK ym. Incontinence am...»59, «Hägglund D. A systematic literature review of inco...»60
– kotona asuvat Miehet 35 % Naiset 37 %
– pitkäaikaishoidossa olevat 78 %
Lannerangan välilevytyrä «Fraser S, Roberts L, Murphy E. Cauda equina syndro...»66 Harvoin
Multippeliskleroosi «Ruffion A, Castro-Diaz D, Patel H ym. Systematic r...»61 51 %
Parkinsonin tauti «Ruffion A, Castro-Diaz D, Patel H ym. Systematic r...»61 33 %

Diagnostiikka

Kyselylomakkeet

Anamneesi

Kliininen tutkimus

Gynekologinen tutkimus

Erityispiirteet haurailla (gerasteenisilla) tai monisairailla

Laboratoriotutkimukset

Täydentävät tutkimukset

 • Täydentäviä tutkimuksia ovat kystoskopia, urodynaamiset mittaukset ja kuvantamistutkimukset, joita tarvitaan (ks. Hoitokaavio «hoi50050c.pdf»1), kun
  • esiintyy epätyypillisiä oireita (esim. virtsarakon tyhjenemisvaikeuksia, ylivuotovirtsankarkailua, rakon ärsytysoireita) tai oireet ovat alkaneet äkillisesti
  • virtsankarkailun tyypin määrittäminen on kliinisesti hankalaa
  • vaste hoitoon on huono (lääkehoidon tehottomuus, leikkaushoidon jälkeen uusiutunut virtsankarkailu)
  • epäillään neurologista sairautta
  • epäillään virtsarakon sairautta (esim. rakon kipuoireyhtymä, rakkokivi tai -syöpä), alavatsan kasvainta (esim. munasarjakasvain, kookas myooma) tai fisteliä
  • virtsankarkailu on uusiutunut leikkauksen jälkeen.

Kystoskopia

Urodynaamiset mittaukset

 • Urodynaamisia mittauksia käytetään, kun halutaan määrittää tarkemmin virtsankarkailun tyyppi ja sen vaikeusaste tai suunnitellaan uusiutuneen virtsankarkailun leikkaushoitoa «Urodynaamiset mittaukset naisen virtsainkontinenssin diagnostiikassa»14.
 • Tutkimus koostuu neljästä osasta:
  • virtsasuihkun virtausmittauksesta (flowmetria)
  • siihen liitetystä jäännösvirtsan mittauksesta
  • rakon painemittauksesta (kystometria)
  • virtsaputken painemittauksesta.
 • Tutkimusmenetelmät eivät ole standardoituja, ja ne vaihtelevat sairaaloittain, tutkijoittain ja laitteistoittain.

Kuvantamistutkimukset

Ehkäisy

Hoito

 • Ks. myös kaavio virtsankarkailun diagnostiikasta ja hoidosta avoterveydenhuollossa «hoi50050c.pdf»1.

Elintapamuutokset

Lantionpohjan lihasharjoittelu ja fysioterapia

Kirurginen hoito ponnistusvirtsankarkailussa

Nauhaleikkaukset

Nauhaleikkauksen yhdistäminen laskeumaleikkauksiin

Mininauhat

Muut leikkaukset

Virtsaputken ympärille ruiskutettava injektiohoito

Muut kajoavat hoidot

 • Erilaisia emättimen laser- ja lämpömenetelmiä tarjotaan uusina hoitoina ponnistusvirtsankarkailuun. Toistaiseksi ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä, että nämä hoidot olisivat lumehoitoa parempia, joten niitä tulee pitää toistaiseksi kokeellisina hoitoina «Kang D, Han J, Neuberger MM ym. Transurethral radi...»134.

Uusiutuneen ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoito

Lääkehoito ponnistusvirtsankarkailussa

Lääkehoito pakkovirtsankarkailussa

 • Pakkovirtsankarkailun lääkehoidosta esitetään kooste taulukossa «Pakkovirtsankarkailun lääkehoito...»5.
 • Myös sekatyyppisen virtsankarkailun hoidossa voidaan lääkehoitoa käyttää, jos pakkokarkailu on vallitseva oire.
Taulukko 5. Pakkovirtsankarkailun lääkehoito
Valmistemuoto Annostus Kommentteja
Estrogeenipaikallishoitovalmisteet Paikallinen ärsytys, kutina ja kirvely lähinnä hoidon aloitusvaiheessa; ei systeemisiä haittavaikutuksia «Emättimeen annosteltava paikallinen estrogeenihoito lievittää pakkovirtsankarkailun oireita vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla.»B
Estradioli Emätintabletti 10 µg kahdesti viikossa Tarvittaessa voidaan annostella tiheämmin
3 kk:n välein vaihdettava rengas 7,5 µg/vrk
Estrioli Emätinvoide 0,1 mg/g (100 g) ja 1 mg/g (15 g) asetin, emätinpuikko 0,5 mg Kahtena iltana viikossa Tarvittaessa voidaan annostella tiheämmin
Antikolinergiset lääkkeet (aakkosjärjestyksessä) NNT1) antikolinergeille (95 % CI) «Shamliyan T, Wyman JF, Ramakrishnan R ym. Benefits...»147
Darifenasiini Tabletti Aloitusannos 7,5 mg x 1, suurennetaan tarvittaessa määrään 15 mg x 1 9 (6–18) 2)
Fesoterodiini Tabletti Aloitusannos 4 mg x 1; suurennetaan tarvittaessa määrään 8 mg x 1 8 (5–17)
Oksibutyniini Lyhytvaikutteinen tabletti 3 mg x 2–3 5 mg x 2–3 9 (6–16) kaikki annosmuodot
Pitkävaikutteinen tabletti (tyhjään mahaan) 10 mg x 1
Laastari, vaihto kahdesti viikossa 3,9 mg/vrk
Solifenasiini Tabletti Aloitusannos 5 mg x 1; suurennetaan tarvittaessa määrään 10 mg x 1 9 (6–17)
Tolterodiini Lyhytvaikutteinen tabletti Pitkävaikutteinen tabletti 2 mg x 2 4 mg x 1 12 (8–25) molemmat annosmuodot
Trospiumkloridi Lyhytvaikutteinen tabletti 20 mg x 2 9 (7–12) molemmat annosmuodot
Pitkävaikutteinen tabletti 60 mg x 1
Beeta3-adrenergisen reseptorin agonisti
Mirabegroni Pitkävaikutteinen tabletti 50 mg x 1;
25 mg x 1 mikäli merkittävä munuaisten tai maksan vajaatoiminta
Erilainen haittavaikutusprofiili kuin antikolinergeilla, ei suun kuivumista tai ummetusta
Saattaa hieman nostaa verenpainetta ja altistaa rytmihäiriöille, erityisesti palpitaatiolle «Duckett J, Balachandran A. Tolerability and persis...»148
1) NNT (number needed to treat): se määrä potilaita, joka tulee hoitaa, jotta yksi paranisi
2) Darifenasiinin tapauksesta NNT-luku on annettu siitä määrästä potilaita, joilla oire lievittyi.

Estrogeeni

Antikolinergiset eli antimuskariinilääkkeet ja beeta3-agonisti (mirabegroni)

 • Suomessa ovat saatavilla
  • antikolinergiset lääkkeet (aakkosjärjestyksessä) darifenasiini, fesoterodiini, oksibutyniini, solifenasiini, tolterodiini ja trospiumkloridi
  • beeta3-agonisti mirabegroni.
 • Antikolinergien ja beeta3-agonistin teho on samankaltainen «Kim TH, Lee KS. Persistence and compliance with me...»153, «Antikolinergien ja beeta-3-agonistin (mirabegroni) teho on samankaltainen»B.
 • Hoidon teho arvioidaan määräajoin molemmilla lääkeryhmillä.
  • Hoitoa aloitettaessa teho saavutetaan 1–3 kuukauden kuluessa.
  • Hoitoa jatkettaessa teho tulee arvioida vuosittain.
  • Jos lääke ei auta, voidaan kokeilla toisen lääkeryhmän lääkettä tai muuta vaihtoehtoa samasta lääkeryhmästä. Myös antikolinergin ja beeta3-agonistin samanaikainen käyttö on mahdollista, mutta asiasta ei toistaiseksi ole riittävää kliinistä näyttöä «Abrams P, Kelleher C, Staskin D ym. Combination tr...»154.
  • Lääkehoidon teho on yksilöllinen, mikä tulisi huomioida erityisesti iäkkäillä (vrt. iäkkäiden lääkehoito).
 • Antikolinergien ja beeta3-agonistin haittavaikutuksissa on eroja.
 • Vasta-aiheita ovat
  • antikolinergeilla virtsaumpi, hallitsematon ahdaskulmaglaukooma, myasthenia gravis ja vaikea paksusuolitulehdus
  • beeta3-agonistilla loppuvaiheen munuaissairaus, vaikea maksan vajaatoiminta, vakava ja hallitsematon hypertensio tai pidentynyt QT-aika.

Iäkkäiden, hauraiden (gerasteenisten), monisairaiden ja muistihäiriöisten lääkehoito

Uusiutuneen pakkovirtsankarkailun hoito

 • Pakkovirtsankarkailun oireet voivat uusiutua lääkehoidon lopettamisen jälkeen «Kim A, Lee KS, Kim TB ym. Incidence and risk facto...»168.
  • 6 kuukauden kuluttua yli puolella oireet olivat uusiutuneet.
 • Hoitovaihtoehtoja ovat
  • lääkityksen aloittaminen uudelleen aiemmin tehokkaaksi todetulla lääkkeellä tai lääkettä vaihtamalla
  • vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla limakalvojen hoito paikallisestrogeenilla
  • virtsarakon koulutus (potilasohje «Virtsarakon kouluttaminen, potilasohje»16)
  • lähete erikoissairaanhoitoon muiden hoitovaihtoehtojen arvioon.

Muut hoidot pakkovirtsankarkailussa

Kirurginen hoito pakkovirtsankarkailussa

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Iäkkäiden hoidon erityispiirteet

Virtsankarkailun hoitojen taloudellinen arviointi

 • Virtsankarkailusta aiheutuu kustannuksia sekä potilaalle että yhteiskunnalle.
 • Taloudellinen arviointi tulisi tehdä yhteiskunnan näkökulmasta siten, että huomioidaan kaikki virtsankarkailuun liittyvät kustannukset ja resurssien käyttö, kuten
  • lääkärissä käynnit
  • diagnostiset toimenpiteet
  • hoitotoimenpiteet
  • apuvälineet
  • lääkkeet ja muu konservatiivinen (kajoamaton) hoito, kuten fysioterapia
  • tuottavuuskustannukset (työstä poissaolosta aiheutuva tuotannon menetys)
  • omaishoitajien työpanos.
 • Suomen Lääketilaston mukaan virtsatiespasmolyyttien kokonaiskustannukset vuonna 2015 olivat 13 750 000 euroa. Korvauksia saaneita oli 51 449, ja kustannukset potilasta kohden olivat 267 euroa (www «https://www.fimea.fi/documents/160140/1188389/Suomen_l%C3%A4%C3%A4ketilasto_2015.pdf/a813feac-1560-4cbf-80e1-44049449e0bf»14).
 • Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien virtsankarkailu vie paljon henkilöresursseja ja aiheuttaa siten merkittävän osan laitoshoidon kokonaiskustannuksista.
 • Erikoissairaanhoidossa nauhatoimenpiteen tekeminen päiväkirurgisesti vuodeosastohoidon sijaan vähentää kustannuksia «Moreno K, Montesino M. Economic impact of tension-...»179.
 • Virtsankarkailun hoitomuotojen hintoja suhteutettuna laatupainotettuihin elinvuosiin (QALY, quality-adjusted life years) ja muuta lisätietoa taloudellisista arvioista on esitetään lisätietoaineistossa «Virtsankarkailun taloudellinen arviointi»23.

Hoidon porrastus ja seuranta

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä

Virtsankarkailu (naiset) -suosituksen historiatiedot «Virtsankarkailu (naiset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»24

Puheenjohtaja:

Tomi Mikkola, LT, dosentti, osastonylilääkäri, synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri; HYKS Naistenklinikka

Kokoava kirjoittaja:

Seija Ala-Nissilä, LT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endoskopian erikoislääkäri; Tyksin Naistenklinikka

Jäsenet:

Olavi Airaksinen, fysiatrian dosentti, ylilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys; KYS:n fysiatrian klinikka

Pauliina Aukee, LT, osastonylilääkäri, synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, urogynekologian ja lääkärikouluttajan erityispätevyys; Keski-Suomen keskussairaalan synnytys- ja naistentautien sekä Lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksikkö

Maria Nuotio, LT, ylilääkäri, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri; Seinäjoen keskussairaala, geriatrian toimintayksikkö

Ilkka Perttilä, LL, urologi, osastonlääkäri; HUS, vatsakeskus, urologian linja

Kaisa Raatikainen, LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, urogynekologian lisäkoulutus, kliininen opettaja; Itä-Suomen yliopisto ja KYS

Juhani Ruutiainen, neurologian dosentti, vastaava ylilääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys; Neuroliitto ry

Eeva Sundström, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkärikouluttajan erityispätevyys; Vantaan kaupunki, Tikkurilan terveysasema ja Helsingin yliopisto

Minna Törnävä, TtM, fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS); PSHP, TAYS, TA3, Fysiatrian yksikkö

Piia Vuorela, LT, KTK, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri Käypä hoito -toimittaja

Asiantuntijat:

Heidi Alenius, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, lääkäri-toimittaja; Lempäälän terveyskeskus ja Kustannus Oy Duodecimin Lääkärin tietokannat

Pirjo Räsänen, dosentti, FT, erikoissairaanhoitaja, uroterapeutti, arviointijohtaja; Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Sidonnaisuudet

Olavi Airaksinen: Luentopalkkio (GSK 2015, MSD 2014-2016, Orion 2014-2016, Pfizer 2014-2016, Sanofi 2014-2016), Muu palkkio (Sanchio Pharma, Pfixzer)

Seija Ala-Nissilä: Asiantuntijapalkkio (Astellas Pharma, Fimea), Luentopalkkio (Astellas Pharma), Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Astellas Pharma)

Pauliina Aukee: Luentopalkkio (Allergan Norden AB, Ti-Me Ajaton terveys Oy), Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Astellas Oy, UpViser Oy)

Tomi Mikkola: Apuraha (Contura), Luentopalkkio (Astellas Pharma, Mylan, Novo Nordisk)

Maria Nuotio: Ei sidonnaisuuksia

Ilkka Perttilä: Luentopalkkio (Astellas Pharma, Coloplast, Omnia), Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Astellas Pharma)

Kaisa Raatikainen: Luentopalkkio (Astellas pharma), Korvaukset koulutus – ja kongressikuluista (Astellas, Olympus, Endomed, EU Horizon 2020)

Juhani Ruutiainen: Ei sidonnaisuuksia

Eeva Sundström: Ei sidonnaisuuksia.

Minna Törnävä: Asiantuntijapalkkio (eri maksajia), Luentopalkkio (eri maksajia)

Piia Vuorela: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Virtsankarkailu (naiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»15

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM ym. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Neurourol Urodyn 2010;29:4-20 «PMID: 19941278»PubMed
 2. Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM ym. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. Int Urogynecol J 2010;21:5-26 «PMID: 19937315»PubMed
 3. Hilton P, Dolan LM. Pathophysiology of urinary incontinence and pelvic organ prolapse. BJOG 2004;111 Suppl 1:5-9 «PMID: 15663149»PubMed
 4. Mostwin J, Bourcier A, Haab F ym. Pathophysiology of urinary incontinence, fecal incontinence and pelvic organ prolapse. Kirjassa: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (toim.). Incontinence. Health Publication Ltd, 2005:425-43
 5. Hunskaar S, Burgio K, Diokno A ym. Epidemiology and natural history of urinary incontinence in women. Urology 2003;62:16-23 «PMID: 14550833»PubMed
 6. Cerruto MA, D'Elia C, Aloisi A ym. Prevalence, incidence and obstetric factors' impact on female urinary incontinence in Europe: a systematic review. Urol Int 2013;90:1-9 «PMID: 22868349»PubMed
 7. Drennan VM, Rait G, Cole L ym. The prevalence of incontinence in people with cognitive impairment or dementia living at home: a systematic review. Neurourol Urodyn 2013;32:314-24 «PMID: 23129242»PubMed
 8. Hannestad YS, Rortveit G, Sandvik H ym. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Epidemiology of Incontinence in the County of Nord-Trøndelag. J Clin Epidemiol 2000;53:1150-7 «PMID: 11106889»PubMed
 9. Buckley BS, Lapitan MC, Epidemiology Committee of the Fourth International Consultation on Incontinence, Paris, 2008.. Prevalence of urinary incontinence in men, women, and children--current evidence: findings of the Fourth International Consultation on Incontinence. Urology 2010;76:265-70 «PMID: 20541241»PubMed
 10. Jahanlu D, Hunskaar S. The Hordaland Women's Cohort: prevalence, incidence, and remission of urinary incontinence in middle-aged women. Int Urogynecol J 2010;21:1223-9 «PMID: 20449565»PubMed
 11. Wennberg AL, Molander U, Fall M ym. A longitudinal population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in women. Eur Urol 2009;55:783-91 «PMID: 19157689»PubMed
 12. Minassian VA, Stewart WF, Wood GC. Urinary incontinence in women: variation in prevalence estimates and risk factors. Obstet Gynecol 2008;111:324-31 «PMID: 18238969»PubMed
 13. Shaw C, Gupta RD, Bushnell DM ym. The extent and severity of urinary incontinence amongst women in UK GP waiting rooms. Fam Pract 2006;23:497-506 «PMID: 16840498»PubMed
 14. Shaw C, Das Gupta R, Williams KS ym. A survey of help-seeking and treatment provision in women with stress urinary incontinence. BJU Int 2006;97:752-7 «PMID: 16536767»PubMed
 15. Wennberg AL, Molander U, Fall M ym. Lower urinary tract symptoms: lack of change in prevalence and help-seeking behaviour in two population-based surveys of women in 1991 and 2007. BJU Int 2009;104:954-9 «PMID: 19388983»PubMed
 16. Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK ym. Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol 2001;98:1004-10 «PMID: 11755545»PubMed
 17. Matthews CA, Whitehead WE, Townsend MK ym. Risk factors for urinary, fecal, or dual incontinence in the Nurses' Health Study. Obstet Gynecol 2013;122:539-45 «PMID: 23921863»PubMed
 18. Maggi S, Minicuci N, Langlois J ym. Prevalence rate of urinary incontinence in community-dwelling elderly individuals: the Veneto study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M14-8 «PMID: 11193226»PubMed
 19. Ostaszkiewicz J, Johnston L, Roe B. Timed voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD002802 «PMID: 14973993»PubMed
 20. Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK ym. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003;110:247-54 «PMID: 12628262»PubMed
 21. Danforth KN, Townsend MK, Lifford K ym. Risk factors for urinary incontinence among middle-aged women. Am J Obstet Gynecol 2006;194:339-45 «PMID: 16458626»PubMed
 22. Wesnes SL, Rortveit G, Bø K ym. Urinary incontinence during pregnancy. Obstet Gynecol 2007;109:922-8 «PMID: 17400855»PubMed
 23. Aukee P, Tihtonen K. Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöihin. Duodecim 2010;126:2381-6 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo99134»16
 24. Altman D, Ekström A, Gustafsson C ym. Risk of urinary incontinence after childbirth: a 10-year prospective cohort study. Obstet Gynecol 2006;108:873-8 «PMID: 17012448»PubMed
 25. Tähtinen RM, Cartwright R, Tsui JF ym. Long-term Impact of Mode of Delivery on Stress Urinary Incontinence and Urgency Urinary Incontinence: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur Urol 2016;70:148-158 «PMID: 26874810»PubMed
 26. Leijonhufvud A, Lundholm C, Cnattingius S ym. Risks of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse surgery in relation to mode of childbirth. Am J Obstet Gynecol 2011;204:70.e1-7 «PMID: 21187196»PubMed
 27. Wesnes SL, Hunskaar S, Bo K ym. The effect of urinary incontinence status during pregnancy and delivery mode on incontinence postpartum. A cohort study. BJOG 2009;116:700-7 «PMID: 19220234»PubMed
 28. Townsend MK, Jura YH, Curhan GC ym. Fluid intake and risk of stress, urgency, and mixed urinary incontinence. Am J Obstet Gynecol 2011;205:73.e1-6 «PMID: 21481835»PubMed
 29. Imamura M, Williams K, Wells M ym. Lifestyle interventions for the treatment of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;12:CD003505 «PMID: 26630349»PubMed
 30. Faiena I, Patel N, Parihar JS ym. Conservative Management of Urinary Incontinence in Women. Rev Urol 2015;17:129-39 «PMID: 26543427»PubMed
 31. Jura YH, Townsend MK, Curhan GC ym. Caffeine intake, and the risk of stress, urgency and mixed urinary incontinence. J Urol 2011;185:1775-80 «PMID: 21420114»PubMed
 32. Hirayama F, Lee AH. Green tea drinking is inversely associated with urinary incontinence in middle-aged and older women. Neurourol Urodyn 2011;30:1262-5 «PMID: 21404319»PubMed
 33. Tähtinen RM, Auvinen A, Cartwright R ym. Smoking and bladder symptoms in women. Obstet Gynecol 2011;118:643-8 «PMID: 21860295»PubMed
 34. Ebbesen MH, Hannestad YS, Midthjell K ym. Diabetes and urinary incontinence - prevalence data from Norway. Acta Obstet Gynecol Scand 2007;86:1256-62 «PMID: 17851814»PubMed
 35. Danforth KN, Townsend MK, Curhan GC ym. Type 2 diabetes mellitus and risk of stress, urge and mixed urinary incontinence. J Urol 2009;181:193-7 «PMID: 19013621»PubMed
 36. Townsend MK, Danforth KN, Rosner B ym. Physical activity and incident urinary incontinence in middle-aged women. J Urol 2008;179:1012-6; discussion 1016-7 «PMID: 18206951»PubMed
 37. Laakkonen EK, Kulmala J, Aukee P ym. Female reproductive factors are associated with objectively measured physical activity in middle-aged women. PLoS One 2017;12:e0172054 «PMID: 28225786»PubMed
 38. Eliasson K, Edner A, Mattsson E. Urinary incontinence in very young and mostly nulliparous women with a history of regular organised high-impact trampoline training: occurrence and risk factors. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:687-96 «PMID: 18224267»PubMed
 39. Humalajärvi N, Aukee P, Kairaluoma MV ym. Quality of life and pelvic floor dysfunction symptoms after hysterectomy with or without pelvic organ prolapse. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014;182:16-21 «PMID: 25218547»PubMed
 40. Bohlin KS, Ankardal M, Lindkvist H ym. Factors influencing the incidence and remission of urinary incontinence after hysterectomy. Am J Obstet Gynecol 2017;216:53.e1-53.e9 «PMID: 27593942»PubMed
 41. Melville JL, Katon W, Delaney K ym. Urinary incontinence in US women: a population-based study. Arch Intern Med 2005;165:537-42 «PMID: 15767530»PubMed
 42. Zhu L, Lang J, Liu C ym. The epidemiological study of women with urinary incontinence and risk factors for stress urinary incontinence in China. Menopause 2009;16:831-6 «PMID: 19240656»PubMed
 43. Rortveit G, Daltveit AK, Hannestad YS ym. Urinary incontinence after vaginal delivery or cesarean section. N Engl J Med 2003;348:900-7 «PMID: 12621134»PubMed
 44. Hatem M, Pasquier JC, Fraser W ym. Factors associated with postpartum urinary/anal incontinence in primiparous women in Quebec. J Obstet Gynaecol Can 2007;29:232-9 «PMID: 17346493»PubMed
 45. Brown JS, Sawaya G, Thom DH ym. Hysterectomy and urinary incontinence: a systematic review. Lancet 2000;356:535-9 «PMID: 10950229»PubMed
 46. Altman D, Granath F, Cnattingius S ym. Hysterectomy and risk of stress-urinary-incontinence surgery: nationwide cohort study. Lancet 2007;370:1494-9 «PMID: 17964350»PubMed
 47. Holroyd-Leduc JM, Straus SE. Management of urinary incontinence in women: scientific review. JAMA 2004;291:986-95 «PMID: 14982915»PubMed
 48. Lifford KL, Curhan GC, Hu FB ym. Type 2 diabetes mellitus and risk of developing urinary incontinence. J Am Geriatr Soc 2005;53:1851-7 «PMID: 16274364»PubMed
 49. Hannestad YS, Lie RT, Rortveit G ym. Familial risk of urinary incontinence in women: population based cross sectional study. BMJ 2004;329:889-91 «PMID: 15485965»PubMed
 50. Samuelsson E, Victor A, Svärdsudd K. Determinants of urinary incontinence in a population of young and middle-aged women. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:208-15 «PMID: 10716302»PubMed
 51. Burti JS, Hacad CR, Zambon JP ym. Is there any difference in pelvic floor muscles performance between continent and incontinent women? Neurourol Urodyn 2015;34:544-8 «PMID: 24756987»PubMed
 52. Brown JS, Grady D, Ouslander JG ym. Prevalence of urinary incontinence and associated risk factors in postmenopausal women. Heart & Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Research Group. Obstet Gynecol 1999;94:66-70 «PMID: 10389720»PubMed
 53. van Beurden M, van Der Vange N, ten Kate FJ ym. Restricted surgical management of vulvar intraepithelial neoplasia 3: Focus on exclusion of invasion and on relief of symptoms. Int J Gynecol Cancer 1998;8:73-77 «PMID: 11576286»PubMed
 54. Slieker-ten Hove MC, Pool-Goudzwaard AL, Eijkemans MJ ym. Prevalence of double incontinence, risks and influence on quality of life in a general female population. Neurourol Urodyn 2010;29:545-50 «PMID: 19634171»PubMed
 55. Nuotio M, Jylhä M, Luukkaala T ym. Urinary incontinence in a Finnish population aged 70 and over. Prevalence of types, associated factors and self-reported treatments. Scand J Prim Health Care 2003;21:182-7 «PMID: 14531512»PubMed
 56. Jenkins KR, Fultz NH. Functional impairment as a risk factor for urinary incontinence among older Americans. Neurourol Urodyn 2005;24:51-5 «PMID: 15578629»PubMed
 57. Smith MD, Russell A, Hodges PW. The relationship between incontinence, breathing disorders, gastrointestinal symptoms, and back pain in women: a longitudinal cohort study. Clin J Pain 2014;30:162-7 «PMID: 23486234»PubMed
 58. Thomas LH, Cross S, Barrett J ym. Treatment of urinary incontinence after stroke in adults. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD004462 «PMID: 18254050»PubMed
 59. Ouslander JG, Zarit SH, Orr NK ym. Incontinence among elderly community-dwelling dementia patients. Characteristics, management, and impact on caregivers. J Am Geriatr Soc 1990;38:440-5 «PMID: 2329252»PubMed
 60. Hägglund D. A systematic literature review of incontinence care for persons with dementia: the research evidence. J Clin Nurs 2010;19:303-12 «PMID: 20500269»PubMed
 61. Ruffion A, Castro-Diaz D, Patel H ym. Systematic review of the epidemiology of urinary incontinence and detrusor overactivity among patients with neurogenic overactive bladder. Neuroepidemiology 2013;41:146-55 «PMID: 23942583»PubMed
 62. Minassian VA, Drutz HP, Al-Badr A. Urinary incontinence as a worldwide problem. Int J Gynaecol Obstet 2003;82:327-38 «PMID: 14499979»PubMed
 63. Zhang AJ, Yu XJ, Wang M. The clinical manifestations and pathophysiology of cerebral small vessel disease. Neurosci Bull 2010;26:257-64 «PMID: 20502505»PubMed
 64. Fowler CJ. Integrated control of lower urinary tract--clinical perspective. Br J Pharmacol 2006;147 Suppl 2:S14-24 «PMID: 16465178»PubMed
 65. de Sèze M, Ruffion A, Denys P ym. The neurogenic bladder in multiple sclerosis: review of the literature and proposal of management guidelines. Mult Scler 2007;13:915-28 «PMID: 17881401»PubMed
 66. Fraser S, Roberts L, Murphy E. Cauda equina syndrome: a literature review of its definition and clinical presentation. Arch Phys Med Rehabil 2009;90:1964-8 «PMID: 19887225»PubMed
 67. Sakakibara R, Hattori T, Kuwabara S ym. Micturitional disturbance in patients with Guillain-Barré syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;63:649-53 «PMID: 9408108»PubMed
 68. Zochodne DW. Autonomic involvement in Guillain-Barré syndrome: a review. Muscle Nerve 1994;17:1145-55 «PMID: 7935521»PubMed
 69. Williams MP, Srikanth V, Bird M ym. Urinary symptoms and natural history of urinary continence after first-ever stroke--a longitudinal population-based study. Age Ageing 2012;41:371-6 «PMID: 22321907»PubMed
 70. Klovning A, Hunskaar S, Eriksen BC. Validity of a scored urological history in detecting detrusor instability in female urinary incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:941-5 «PMID: 9003097»PubMed
 71. DuBeau CE, Kuchel GA, Johnson T 2nd ym. Incontinence in the frail elderly: report from the 4th International Consultation on Incontinence. Neurourol Urodyn 2010;29:165-78 «PMID: 20025027»PubMed
 72. Schröder A, Abrams P, Andersson KE ym. Urinary incontinence in frail/older men and women. Guidelines on urinary incontinence. European Association of Urology 2010. «http://www.uroweb.org/gls/pockets/english/Urinary%20Incontinence%202010.pdf»17, «http://www.uroweb.org/gls/pockets/english/Urinary%20Incontinence%202010.pdf»17
 73. Taylor JA 3rd, Kuchel GA. Detrusor underactivity: Clinical features and pathogenesis of an underdiagnosed geriatric condition. J Am Geriatr Soc 2006;54:1920-32 «PMID: 17198500»PubMed
 74. Lalla ML, Koivula T, Blomberg H ym. Finnish recommendation for methods used in urinalysis: results for five-year period. Scand J Clin Lab Invest Suppl 1990;200:34-8; discussion 39-40 «PMID: 2399435»PubMed
 75. Cohen RA, Brown RS. Clinical practice. Microscopic hematuria. N Engl J Med 2003;348:2330-8 «PMID: 12788998»PubMed
 76. Rife CC, Farrow GM, Utz DC. Urine cytology of transitional cell neoplasms. Urol Clin North Am 1979;6:599-612 «PMID: 505675»PubMed
 77. Koss LG, Deitch D, Ramanathan R ym. Diagnostic value of cytology of voided urine. Acta Cytol 1985;29:810-6 «PMID: 3863429»PubMed
 78. Chahal R, Gogoi NK, Sundaram SK. Is it necessary to perform urine cytology in screening patients with haematuria? Eur Urol 2001;39:283-6 «PMID: 11275720»PubMed
 79. Laurila T. Verivirtsaisuus. Lääkärin tietokannat. Artikkelin tunnus: ykt00288, vaatii käyttöoikeuden
 80. Goode PS, Locher JL, Bryant RL ym. Measurement of postvoid residual urine with portable transabdominal bladder ultrasound scanner and urethral catheterization. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2000;11:296-300 «PMID: 11052565»PubMed
 81. Bernstein IT. The pelvic floor muscles: muscle thickness in healthy and urinary-incontinent women measured by perineal ultrasonography with reference to the effect of pelvic floor training. Estrogen receptor studies. Neurourol Urodyn 1997;16:237-75 «PMID: 9220475»PubMed
 82. Dietz HP, Wilson PD, Clarke B. The use of perineal ultrasound to quantify levator activity and teach pelvic floor muscle exercises. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12:166-8; discussion 168-9 «PMID: 11451004»PubMed
 83. Kociszewski J, Rautenberg O, Kuszka A ym. Can we place tension-free vaginal tape where it should be? The one-third rule. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;39:210-4 «PMID: 21793084»PubMed
 84. Haylen BT, Maher CF, Barber MD ym. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic organ prolapse (POP). Int Urogynecol J 2016;27:655-84 «PMID: 26984443»PubMed
 85. Tunn R, Schaer G, Peschers U ym. Updated recommendations on ultrasonography in urogynecology. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005;16:236-41 «PMID: 15875241»PubMed
 86. Virtanen HS, Kiilholma P. Urogynecologic ultrasound is a useful aid in the assessment of female stress urinary incontinence--a prospective study with TVT procedure. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2002;13:218-22; discussion 223 «PMID: 12189426»PubMed
 87. Dalpiaz O, Curti P. Role of perineal ultrasound in the evaluation of urinary stress incontinence and pelvic organ prolapse: a systematic review. Neurourol Urodyn 2006;25:301-6; discussion 307 «PMID: 16688711»PubMed
 88. Kirschner-Hermanns R, Fielding JR, Versi E ym. Magnetic resonance imaging of the lower urinary tract. Curr Opin Obstet Gynecol 1997;9:317-9 «PMID: 9360814»PubMed
 89. Rinne K, Kainulainen S, Aukee S ym. Dynamic MRI confirms support of the mid-urethra by TVT and TVT-O surgery for stress incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2011;90:629-35 «PMID: 21382017»PubMed
 90. Boyle R, Hay-Smith E, Cody JD ym. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and fecal incontinence in antenatal and postnatal women: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn 2014;33:269-76 «PMID: 23616292»PubMed
 91. Mørkved S, Bø K. Effect of pelvic floor muscle training during pregnancy and after childbirth on prevention and treatment of urinary incontinence: a systematic review. Br J Sports Med 2014;48:299-310 «PMID: 23365417»PubMed
 92. Linneberg S, Leenskjold S, Glavind K. A five year follow-up of women with obstetric anal sphincter rupture at their first delivery. J Obstet Gynaecol. 1996 Oct;103(10):1034-40
 93. Brown SJ, Gartland D, Donath S ym. Effects of prolonged second stage, method of birth, timing of caesarean section and other obstetric risk factors on postnatal urinary incontinence: an Australian nulliparous cohort study. BJOG 2011;118:991-1000 «PMID: 21489125»PubMed
 94. Leenskjold S, Høj L, Pirhonen J. Manual protection of the perineum reduces the risk of obstetric anal sphincter ruptures. Dan Med J 2015;62: «PMID: 26050831»PubMed
 95. Jiang H, Qian X, Carroli G ym. Selective versus routine use of episiotomy for vaginal birth. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD000081 «PMID: 28176333»PubMed
 96. Wallace SA, Roe B, Williams K ym. Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD001308 «PMID: 14973967»PubMed
 97. Füsgen I, Wiedemann A. [Chronic Constipation: A Geriatric Syndrome with Urological Implications]. Aktuelle Urol 2016;47:51-3 «PMID: 26574951»PubMed
 98. Imamura M, Abrams P, Bain C ym. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with stress urinary incontinence. Health Technol Assess 2010;14:1-188, iii-iv «PMID: 20738930»PubMed
 99. Bo K, Berghmans B, Morkved S, van Kampen M. Evidence-Based Physical Therapy for the Pelvic Floor. Bridging Science and Clinical Practice. 2nd edition. Elsevier. 2015
 100. Herderschee R, Hay-Smith EC, Herbison GP ym. Feedback or biofeedback to augment pelvic floor muscle training for urinary incontinence in women: shortened version of a Cochrane systematic review. Neurourol Urodyn 2013;32:325-9 «PMID: 23239361»PubMed
 101. Dumoulin C, Hay-Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD005654 «PMID: 20091581»PubMed
 102. Laurikainen E, Valpas A, Aukee P ym. Five-year results of a randomized trial comparing retropubic and transobturator midurethral slings for stress incontinence. Eur Urol 2014;65:1109-14 «PMID: 24508070»PubMed
 103. Campeau L, Tu LM, Lemieux MC ym. A multicenter, prospective, randomized clinical trial comparing tension-free vaginal tape surgery and no treatment for the management of stress urinary incontinence in elderly women. Neurourol Urodyn 2007;26:990-4 «PMID: 17638307»PubMed
 104. Groutz A, Cohen A, Gold R ym. The safety and efficacy of the "inside-out" trans-obturator TVT in elderly versus younger stress-incontinent women: a prospective study of 353 consecutive patients. Neurourol Urodyn 2011;30:380-3 «PMID: 20665549»PubMed
 105. van Leijsen SA, Kluivers KB, Mol BW ym. Value of urodynamics before stress urinary incontinence surgery: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2013;121:999-1008 «PMID: 23635736»PubMed
 106. EAU guidelines 2016 «http://uroweb.org/guideline/urinary-incontinence/»18.
 107. Fantl JA, Farrell SA. Clinical uroflowmetry. Kirjassa: Urogynecology and Urodynamics, 3. painos. Ostergard DR, Bent AE (toim.) William & Wilkins 1991:108-14
 108. Caremel R, et al A multicentric randomized controlled study comparing surgical and pharmacological therapy to treat mixed urinary incontinence. J Urol 2013;189
 109. Zyczynski HM, Albo ME, Goldman HB ym. Change in Overactive Bladder Symptoms After Surgery for Stress Urinary Incontinence in Women. Obstet Gynecol 2015;126:423-30 «PMID: 26241434»PubMed
 110. Palva K, Nilsson CG. Prevalence of urinary urgency symptoms decreases by mid-urethral sling procedures for treatment of stress incontinence. Int Urogynecol J 2011;22:1241-7 «PMID: 21850510»PubMed
 111. Abdel-Fattah M, Hopper LR, Mostafa A. Evaluation of transobturator tension-free vaginal tapes in the surgical management of mixed urinary incontinence: 3-year outcomes of a randomized controlled trial. J Urol 2014;191:114-9 «PMID: 23892190»PubMed
 112. Ulmsten U, Falconer C, Johnson P ym. A multicenter study of tension-free vaginal tape (TVT) for surgical treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1998;9:210-3 «PMID: 9795826»PubMed
 113. Ford AA, Rogerson L, Cody JD ym. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2015;7:CD006375 «PMID: 26130017»PubMed
 114. Schierlitz L, Dwyer PL, Rosamilia A ym. Three-year follow-up of tension-free vaginal tape compared with transobturator tape in women with stress urinary incontinence and intrinsic sphincter deficiency. Obstet Gynecol 2012;119:321-7 «PMID: 22270284»PubMed
 115. Laurikainen E, Kiilholma P. The tension-free vaginal tape procedure for female urinary incontinence without preoperative urodynamic evaluation. J Am Coll Surg 2003;196:579-83 «PMID: 12691935»PubMed
 116. Murphy M, Culligan PJ, Arce CM ym. Is the cough-stress test necessary when placing the tension-free vaginal tape? Obstet Gynecol 2005;105:319-24 «PMID: 15684159»PubMed
 117. Koops SE, Bisseling TM, van Brummen HJ ym. What determines a successful tension-free vaginal tape? A prospective multicenter cohort study: results from The Netherlands TVT database. Am J Obstet Gynecol 2006;194:65-74 «PMID: 16389011»PubMed
 118. Volkmer BG, Nesslauer T, Rinnab L ym. Surgical intervention for complications of tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2003;169:570-4 «PMID: 12544309»PubMed
 119. Novara G, Artibani W, Barber MD ym. Updated systematic review and meta-analysis of the comparative data on colposuspensions, pubovaginal slings, and midurethral tapes in the surgical treatment of female stress urinary incontinence. Eur Urol 2010;58:218-38 «PMID: 20434257»PubMed
 120. Huser M, Belkov IA, Janku P ym. Pregnancy and delivery following midurethral sling surgery for stress urinary incontinence. Int J Gynaecol Obstet 2012;119:117-20 «PMID: 22889548»PubMed
 121. Adams-Piper E, Buono K, Whitcomb E ym. A Large Retrospective Series of Pregnancy and Delivery After Midurethral Sling for Stress Urinary Incontinence. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2016;22:307-10 «PMID: 27054790»PubMed
 122. Maher C, Feiner B, Baessler K ym. Surgical management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2013;4:CD004014 «PMID: 23633316»PubMed
 123. Fatton B. Is there any evidence to advocate SUI prevention in continent women undergoing prolapse repair? An overview. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009;20:235-45 «PMID: 18936868»PubMed
 124. Borstad E, Abdelnoor M, Staff AC ym. Surgical strategies for women with pelvic organ prolapse and urinary stress incontinence. Int Urogynecol J 2010;21:179-86 «PMID: 19940978»PubMed
 125. Lensen EJ, Withagen MI, Kluivers KB ym. Urinary incontinence after surgery for pelvic organ prolapse. Neurourol Urodyn 2013;32:455-9 «PMID: 23024012»PubMed
 126. Alcalay M, Monga A, Stanton SL. Burch colposuspension: a 10-20 year follow up. Br J Obstet Gynaecol 1995;102:740-5 «PMID: 7547767»PubMed
 127. Lapitan MC, Cody JD. Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2016;2:CD002912 «PMID: 26878400»PubMed
 128. Dean NM, Ellis G, Wilson PD ym. Laparoscopic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD002239 «PMID: 16855989»PubMed
 129. Valpas A, Ala-Nissilä S, Tomas E ym. TVT versus laparoscopic mesh colposuspension: 5-year follow-up results of a randomized clinical trial. Int Urogynecol J 2015;26:57-63 «PMID: 25056766»PubMed
 130. Richard F, Lefore TJM, Bitker NO ym. Female incontinence with primary sphincter deficiency - results of artificial urinary sphincter with long term follow up. J Urol 1996;(Suppl 156A)
 131. Sokol ER, Karram MM, Dmochowski R. Efficacy and safety of polyacrylamide hydrogel for the treatment of female stress incontinence: a randomized, prospective, multicenter North American study. J Urol 2014;192:843-9 «PMID: 24704117»PubMed
 132. Kirchin V, Page T, Keegan PE ym. Urethral injection therapy for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD003881 «PMID: 22336797»PubMed
 133. Zivanovic I, Rautenberg O, Lobodasch K ym. Urethral bulking for recurrent stress urinary incontinence after midurethral sling failure. Neurourol Urodyn 2017;36:722-726 «PMID: 27037856»PubMed
 134. Kang D, Han J, Neuberger MM ym. Transurethral radiofrequency collagen denaturation for the treatment of women with urinary incontinence. Cochrane Database Syst Rev 2015;3:CD010217 «PMID: 25785555»PubMed
 135. Richter HE, Litman HJ, Lukacz ES ym. Demographic and clinical predictors of treatment failure one year after midurethral sling surgery. Obstet Gynecol 2011;117:913-21 «PMID: 21422865»PubMed
 136. Hellberg D, Holmgren C, Lanner L ym. The very obese woman and the very old woman: tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007;18:423-9 «PMID: 16868657»PubMed
 137. Nager CW, Sirls L, Litman HJ ym. Baseline urodynamic predictors of treatment failure 1 year after mid urethral sling surgery. J Urol 2011;186:597-603 «PMID: 21683412»PubMed
 138. Abrams P, Andersson KE, Brubaker L ym. 3rd International Consultation on Incontinence. Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse and faecal incontinence. Kirjassa: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, Wein A (toim.). Incontinence. Health Publication Ltd, 2005:1589-630
 139. Kociszewski J, Fabian G, Grothey S ym. Are complications of stress urinary incontinence surgery procedures associated with the position of the sling? Int J Urol 2017;24:145-150 «PMID: 27907976»PubMed
 140. Bakali E, Buckley BS, Hilton P ym. Treatment of recurrent stress urinary incontinence after failed minimally invasive synthetic suburethral tape surgery in women. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD009407 «PMID: 23450602»PubMed
 141. Pradhan A, Jain P, Latthe PM. Effectiveness of midurethral slings in recurrent stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2012;23:831-41 «PMID: 22576328»PubMed
 142. Lo TS, Horng SG, Chang CL ym. Tension-free vaginal tape procedure after previous failure in incontinence surgery. Urology 2002;60:57-61 «PMID: 12100922»PubMed
 143. Liapis A, Bakas P, Lazaris D ym. Tension-free vaginal tape in the management of recurrent stress incontinence. Arch Gynecol Obstet 2004;269:205-7 «PMID: 12942265»PubMed
 144. Goldman HB, Rackley RR, Appell RA. The efficacy of urethrolysis without re-suspension for iatrogenic urethral obstruction. J Urol 1999;161:196-8; discussion 198-9 «PMID: 10037397»PubMed
 145. Alhasso A, Glazener CM, Pickard R ym. Adrenergic drugs for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD001842 «PMID: 16034867»PubMed
 146. Cody JD, Jacobs ML, Richardson K ym. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD001405 «PMID: 23076892»PubMed
 147. Shamliyan T, Wyman JF, Ramakrishnan R ym. Benefits and harms of pharmacologic treatment for urinary incontinence in women: a systematic review. Ann Intern Med 2012;156:861-74, W301-10 «PMID: 22711079»PubMed
 148. Duckett J, Balachandran A. Tolerability and persistence in a large, prospective case series of women prescribed mirabegron. Int Urogynecol J 2016;27:1163-7 «PMID: 26803838»PubMed
 149. Ewies AA, Alfhaily F. Topical vaginal estrogen therapy in managing postmenopausal urinary symptoms: a reality or a gimmick? Climacteric 2010;13:405-18 «PMID: 20670198»PubMed
 150. Cardozo L, Lose G, McClish D ym. A systematic review of the effects of estrogens for symptoms suggestive of overactive bladder. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83:892-7 «PMID: 15453881»PubMed
 151. Rahn DD, Carberry C, Sanses TV ym. Vaginal estrogen for genitourinary syndrome of menopause: a systematic review. Obstet Gynecol 2014;124:1147-56 «PMID: 25415166»PubMed
 152. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice., Farrell R. ACOG Committee Opinion No. 659: The Use of Vaginal Estrogen in Women With a History of Estrogen-Dependent Breast Cancer. Obstet Gynecol 2016;127:e93-6 «PMID: 26901334»PubMed
 153. Kim TH, Lee KS. Persistence and compliance with medication management in the treatment of overactive bladder. Investig Clin Urol 2016;57:84-93 «PMID: 26981589»PubMed
 154. Abrams P, Kelleher C, Staskin D ym. Combination treatment with mirabegron and solifenacin in patients with overactive bladder: efficacy and safety results from a randomised, double-blind, dose-ranging, phase 2 study (Symphony). Eur Urol 2015;67:577-88 «PMID: 24612659»PubMed
 155. Madhuvrata P, Cody JD, Ellis G ym. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;1:CD005429 «PMID: 22258963»PubMed
 156. Rai BP, Cody JD, Alhasso A ym. Anticholinergic drugs versus non-drug active therapies for non-neurogenic overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD003193 «PMID: 23235594»PubMed
 157. Vouri SM, Chung JM, Binder EF. Successful intervention to mitigate an acetylcholinesterase inhibitor-induced rhinorrhea prescribing cascade: a case report. J Clin Pharm Ther 2017;42:370-371 «PMID: 28251653»PubMed
 158. Rosa GM, Ferrero S, Nitti VW ym. Cardiovascular Safety of ß3-adrenoceptor Agonists for the Treatment of Patients with Overactive Bladder Syndrome. Eur Urol 2016;69:311-23 «PMID: 26422675»PubMed
 159. Kay GG, Granville LJ. Antimuscarinic agents: implications and concerns in the management of overactive bladder in the elderly. Clin Ther 2005;27:127-38; quiz 139-40 «PMID: 15763613»PubMed
 160. Kraus SR, Bavendam T, Brake T ym. Vulnerable elderly patients and overactive bladder syndrome. Drugs Aging 2010;27:697-713 «PMID: 20809661»PubMed
 161. Wagg A, Verdejo C, Molander U. Review of cognitive impairment with antimuscarinic agents in elderly patients with overactive bladder. Int J Clin Pract 2010;64:1279-86 «PMID: 20529135»PubMed
 162. Gray SL, Anderson ML, Dublin S ym. Cumulative use of strong anticholinergics and incident dementia: a prospective cohort study. JAMA Intern Med 2015;175:401-7 «PMID: 25621434»PubMed
 163. Gill SS, Mamdani M, Naglie G ym. A prescribing cascade involving cholinesterase inhibitors and anticholinergic drugs. Arch Intern Med 2005;165:808-13 «PMID: 15824303»PubMed
 164. Sink KM, Thomas J 3rd, Xu H ym. Dual use of bladder anticholinergics and cholinesterase inhibitors: long-term functional and cognitive outcomes. J Am Geriatr Soc 2008;56:847-53 «PMID: 18384584»PubMed
 165. Boudreau DM, Yu O, Gray SL ym. Concomitant use of cholinesterase inhibitors and anticholinergics: prevalence and outcomes. J Am Geriatr Soc 2011;59:2069-76 «PMID: 22091958»PubMed
 166. Lampela P, Taipale H, Hartikainen S. Use of Cholinesterase Inhibitors Increases Initiation of Urinary Anticholinergics in Persons with Alzheimer's Disease. J Am Geriatr Soc 2016;64:1510-2 «PMID: 27401848»PubMed
 167. Paquette A, Gou P, Tannenbaum C. Systematic review and meta-analysis: do clinical trials testing antimuscarinic agents for overactive bladder adequately measure central nervous system adverse events? J Am Geriatr Soc 2011;59:1332-9 «PMID: 21718264»PubMed
 168. Kim A, Lee KS, Kim TB ym. Incidence and risk factors of recurrence of overactive bladder symptoms after discontinuation of successful medical treatment. Investig Clin Urol 2017;58:42-47 «PMID: 28097267»PubMed
 169. Lääkeinfo.fi. BOTOX injektiokuiva-aine, liuosta varten 50 Allergan-yksikköä, 100 Allergan-yksikköä, 200 Allergan-yksikköä. http://www.laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=490&i=ALLERGAN_BOTOX, «http://www.laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=490&i=ALLERGAN_BOTOX»6
 170. Campbell JD, Gries KS, Watanabe JH ym. Treatment success for overactive bladder with urinary urge incontinence refractory to oral antimuscarinics: a review of published evidence. BMC Urol 2009;9:18 «PMID: 19930578»PubMed
 171. Edlund C, Peeker R, Fall M. Clam ileocystoplasty: successful treatment of severe bladder overactivity. Scand J Urol Nephrol 2001;35:190-5 «PMID: 11487070»PubMed
 172. Luangkhot R, Peng BC, Blaivas JG. Ileocecocystoplasty for the management of refractory neurogenic bladder: surgical technique and urodynamic findings. J Urol 1991;146:1340-4 «PMID: 1942287»PubMed
 173. Robertson AS, Davies JB, Webb RJ ym. Bladder augmentation and replacement. Urodynamic and clinical review of 25 patients. Br J Urol 1991;68:590-7 «PMID: 1773289»PubMed
 174. Aukee P, Kinnunen P, Huhtala T, Åkerman P, Lundsted S, Kairaluoma M. Kuinka edistämme kuivana pysymistä. Suom Lääkäril 2006;61:5173-76
 175. Ahopelto P, Kinnunen P. Virtsa-apuvälineen valinta. Kirjassa: Mustajoki M, Alila A, Matilainen E, Rasimus M (toim). Sairaanhoitajan käsikirja. Duodecim 2013
 176. Lipp A, Shaw C, Glavind K. Mechanical devices for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2014;12:CD001756 «PMID: 25517397»PubMed
 177. Brandeis GH, Baumann MM, Hossain M, Morris JN, Resnick NM. The prevalence of potentially remediable urinary incontinence in frail older people: using the Minimum Data Set. J Am Geriatr Soc 1998;46:536-7
 178. Fonda D, Resnick NM, Kirschner-Hermanns R. Prevention of urinary incontinence in older people. Br J Urol 1998;82 Suppl 1:5-10 «PMID: 9883256»PubMed
 179. Moreno K, Montesino M. Economic impact of tension-free vaginal tape surgery for urinary incontinence in an ambulatory regimen compared with hospital admission: a study of the minimization of costs of a public hospital in Spain. Scand J Urol Nephrol 2007;41:392-7 «PMID: 17853045»PubMed
 180. Amaro JL, Gameiro MO, Padovani CR. Effect of intravaginal electrical stimulation on pelvic floor muscle strength. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005;16:355-8 «PMID: 15647885»PubMed
 181. Anderson RU, Orenberg EK, Glowe P. OnabotulinumtoxinA office treatment for neurogenic bladder incontinence in Parkinson's disease. Urology 2014;83:22-7 «PMID: 24231202»PubMed
 182. Ayeleke RO, Hay-Smith EJ, Omar MI. Pelvic floor muscle training added to another active treatment versus the same active treatment alone for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2015;11:CD010551 «PMID: 26526663»PubMed
 183. Barroso JC, Ramos JG, Martins-Costa S ym. Transvaginal electrical stimulation in the treatment of urinary incontinence. BJU Int 2004;93:319-23 «PMID: 14764129»PubMed
 184. Biemans JM, van Balken MR. Efficacy and effectiveness of percutaneous tibial nerve stimulation in the treatment of pelvic organ disorders: a systematic review. Neuromodulation 2013;16:25-33; discussion 33 «PMID: 22985128»PubMed
 185. Boyle R, Hay-Smith EJ, Cody JD ym. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD007471 «PMID: 23076935»PubMed
 186. Brazzelli M, Murray A, Fraser C. Efficacy and safety of sacral nerve stimulation for urinary urge incontinence: a systematic review. J Urol 2006;175:835-41 «PMID: 16469561»PubMed
 187. Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 «PMID: 16443892»PubMed
 188. Cardozo L, Drutz HP, Baygani SK ym. Pharmacological treatment of women awaiting surgery for stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2004;104:511-9 «PMID: 15339761»PubMed
 189. Chapple C, DuBeau C, Ebinger U ym. Darifenacin treatment of patients >or= 65 years with overactive bladder: results of a randomized, controlled, 12-week trial. Curr Med Res Opin 2007;23:2347-58 «PMID: 17706004»PubMed
 190. Chapple C, Khullar V, Nitti VW ym. Efficacy of the ß3-adrenoceptor agonist mirabegron for the treatment of overactive bladder by severity of incontinence at baseline: a post hoc analysis of pooled data from three randomised phase 3 trials. Eur Urol 2015;67:11-4 «PMID: 25092537»PubMed
 191. Chapple C, Sievert KD, MacDiarmid S ym. OnabotulinumtoxinA 100 U significantly improves all idiopathic overactive bladder symptoms and quality of life in patients with overactive bladder and urinary incontinence: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urol 2013;64:249-56 «PMID: 23608668»PubMed
 192. Chapple CR, Kaplan SA, Mitcheson D ym. Randomized double-blind, active-controlled phase 3 study to assess 12-month safety and efficacy of mirabegron, a ß(3)-adrenoceptor agonist, in overactive bladder. Eur Urol 2013;63:296-305 «PMID: 23195283»PubMed
 193. Cody JD, Richardson K, Moehrer B ym. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2009;4:CD001405 «PMID: 19821277»PubMed
 194. Cruz F, Herschorn S, Aliotta P ym. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA in patients with urinary incontinence due to neurogenic detrusor overactivity: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urol 2011;60:742-50 «PMID: 21798658»PubMed
 195. Danforth KN, Shah AD, Townsend MK ym. Physical activity and urinary incontinence among healthy, older women. Obstet Gynecol 2007;109:721-7 «PMID: 17329526»PubMed
 196. Du Y, Xu L, Ding L ym. The effect of antenatal pelvic floor muscle training on labor and delivery outcomes: a systematic review with meta-analysis. Int Urogynecol J 2015;26:1415-27 «PMID: 25711728»PubMed
 197. Dubeau CE, Kraus SR, Griebling TL ym. Effect of fesoterodine in vulnerable elderly subjects with urgency incontinence: a double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2014;191:395-404 «PMID: 23973522»PubMed
 198. Dumoulin C, Glazener C, Jenkinson D. Determining the optimal pelvic floor muscle training regimen for women with stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2011;30:746-53 «PMID: 21661024»PubMed
 199. Dumoulin C, Hay-Smith EJ, Mac Habée-Séguin G. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2014;5:CD005654 «PMID: 24823491»PubMed
 200. Dumoulin C, Hay-Smith J, Habée-Séguin GM ym. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for urinary incontinence in women: a short version Cochrane systematic review with meta-analysis. Neurourol Urodyn 2015;34:300-8 «PMID: 25408383»PubMed
 201. Engberg S, Sereika SM. Effectiveness of Pelvic Floor Muscle Training for Urinary Incontinence: Comparison Within and Between Nonhomebound and Homebound Older Adults. J Wound Ostomy Continence Nurs 2016;43:291-300 «PMID: 27163683»PubMed
 202. Eustice S, Roe B, Paterson J. Prompted voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD002113 «PMID: 10796861»PubMed
 203. Fall M, Lindstrom S. Functional electrical stimulation: physiological basis and clinical principles. Int Urogynecol J 1994;5:296-304
 204. Finazzi-Agrò E, Petta F, Sciobica F ym. Percutaneous tibial nerve stimulation effects on detrusor overactivity incontinence are not due to a placebo effect: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2010;184:2001-6 «PMID: 20850833»PubMed
 205. Forde JC, Jaffe E, Stone BV ym. The role of acupuncture in managing overactive bladder; a review of the literature. Int Urogynecol J 2016;27:1645-1651 «PMID: 26740199»PubMed
 206. Ghoniem GM, Van Leeuwen JS, Elser DM ym. A randomized controlled trial of duloxetine alone, pelvic floor muscle training alone, combined treatment and no active treatment in women with stress urinary incontinence. J Urol 2005;173:1647-53 «PMID: 15821528»PubMed
 207. Ginsberg D, Gousse A, Keppenne V ym. Phase 3 efficacy and tolerability study of onabotulinumtoxinA for urinary incontinence from neurogenic detrusor overactivity. J Urol 2012;187:2131-9 «PMID: 22503020»PubMed
 208. Goode PS, Burgio KL, Locher JL ym. Effect of behavioral training with or without pelvic floor electrical stimulation on stress incontinence in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;290:345-52 «PMID: 12865375»PubMed
 209. Grady D, Brown JS, Vittinghoff E ym. Postmenopausal hormones and incontinence: the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study. Obstet Gynecol 2001;97:116-20 «PMID: 11152919»PubMed
 210. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE ym. Effects of estrogen with and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005;293:935-48 «PMID: 15728164»PubMed
 211. Herschorn S, Barkin J, Castro-Diaz D ym. A phase III, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, multicentre study to assess the efficacy and safety of the ß3 adrenoceptor agonist, mirabegron, in patients with symptoms of overactive bladder. Urology 2013;82:313-20 «PMID: 23769122»PubMed
 212. Holtedahl K, Verelst M, Schiefloe A. A population based, randomized, controlled trial of conservative treatment for urinary incontinence in women. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:671-7 «PMID: 9688247»PubMed
 213. Indrekvam S, Hunskaar S. Side effects, feasibility, and adherence to treatment during home-managed electrical stimulation for urinary incontinence: a Norwegian national cohort of 3,198 women. Neurourol Urodyn 2002;21:546-52 «PMID: 12382245»PubMed
 214. Kasi AD, Pergialiotis V, Perrea DN ym. Polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for stress urinary incontinence in women: a systematic review of the literature. Int Urogynecol J 2016;27:367-75 «PMID: 26209952»PubMed
 215. Kikuchi A, Niu K, Ikeda Y ym. Association between physical activity and urinary incontinence in a community-based elderly population aged 70 years and over. Eur Urol 2007;52:868-74 «PMID: 17412488»PubMed
 216. Kim H, Suzuki T, Yoshida Y ym. Effectiveness of multidimensional exercises for the treatment of stress urinary incontinence in elderly community-dwelling Japanese women: a randomized, controlled, crossover trial. J Am Geriatr Soc 2007;55:1932-9 «PMID: 17944890»PubMed
 217. Kim H, Yoshida H, Suzuki T. The effects of multidimensional exercise treatment on community-dwelling elderly Japanese women with stress, urge, and mixed urinary incontinence: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2011;48:1165-72 «PMID: 21459381»PubMed
 218. Knüpfer SC, Schneider SA, Averhoff MM ym. Preserved micturition after intradetrusor onabotulinumtoxinA injection for treatment of neurogenic bladder dysfunction in Parkinson's disease. BMC Urol 2016;16:55 «PMID: 27596481»PubMed
 219. Kraus SR, Ruiz-Cerdá JL, Martire D ym. Efficacy and tolerability of fesoterodine in older and younger subjects with overactive bladder. Urology 2010;76:1350-7 «PMID: 20974482»PubMed
 220. Labrie J, Berghmans BL, Fischer K ym. Surgery versus physiotherapy for stress urinary incontinence. N Engl J Med 2013;369:1124-33 «PMID: 24047061»PubMed
 221. Lagro-Janssen T, van Weel C. Long-term effect of treatment of female incontinence in general practice. Br J Gen Pract 1998;48:1735-8 «PMID: 10198479»PubMed
 222. Lee AH, Hirayama F. Physical activity and urinary incontinence in older adults: a community-based study. Curr Aging Sci 2012;5:35-40 «PMID: 21762091»PubMed
 223. Leong RK, De Wachter SG, van Kerrebroeck PE. Current information on sacral neuromodulation and botulinum toxin treatment for refractory idiopathic overactive bladder syndrome: a review. Urol Int 2010;84:245-53 «PMID: 20389150»PubMed
 224. MacDiarmid SA, Peters KM, Shobeiri SA ym. Long-term durability of percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of overactive bladder. J Urol 2010;183:234-40 «PMID: 19913821»PubMed
 225. Mariappan P, Ballantyne Z, N'Dow JM ym. Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors (SNRI) for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004742 «PMID: 16034945»PubMed
 226. Messelink EJ. The overactive bladder and the role of the pelvic floor muscles. BJU Int 1999;83 Suppl 2:31-5 «PMID: 10210602»PubMed
 227. Miller JM, Sampselle C, Ashton-Miller J ym. Clarification and confirmation of the Knack maneuver: the effect of volitional pelvic floor muscle contraction to preempt expected stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:773-82 «PMID: 18204797»PubMed
 228. Nabi G, Cody JD, Ellis G ym. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD003781 «PMID: 17054185»PubMed
 229. Nambiar A, Cody JD, Jeffery ST. Single-incision sling operations for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2014;6:CD008709 «PMID: 24880654»PubMed
 230. Nilsson CG, Palva K, Aarnio R ym. Seventeen years' follow-up of the tension-free vaginal tape procedure for female stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2013;24:1265-9 «PMID: 23563892»PubMed
 231. Nitti VW, Dmochowski R, Herschorn S ym. OnabotulinumtoxinA for the treatment of patients with overactive bladder and urinary incontinence: results of a phase 3, randomized, placebo controlled trial. J Urol 2013;189:2186-93 «PMID: 23246476»PubMed
 232. O'Dell KK, McGee S. Acupuncture for urinary urgency in women over 50: what is the evidence? Urol Nurs 2006;26:23-30 «PMID: 16562383»PubMed
 233. Peters KM, Carrico DJ, Perez-Marrero RA ym. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus Sham efficacy in the treatment of overactive bladder syndrome: results from the SUmiT trial. J Urol 2010;183:1438-43 «PMID: 20171677»PubMed
 234. Peters KM, Macdiarmid SA, Wooldridge LS ym. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. J Urol 2009;182:1055-61 «PMID: 19616802»PubMed
 235. Reilly ET, Freeman RM, Waterfield MR ym. Prevention of postpartum stress incontinence in primigravidae with increased bladder neck mobility: a randomised controlled trial of antenatal pelvic floor exercises. BJOG 2002;109:68-76 «PMID: 11845813»PubMed
 236. Sand PK, Johnson Ii TM, Rovner ES ym. Trospium chloride once-daily extended release is efficacious and tolerated in elderly subjects (aged = 75 years) with overactive bladder syndrome. BJU Int 2011;107:612-20 «PMID: 20707790»PubMed
 237. Schreiner L, dos Santos TG, Knorst MR ym. Randomized trial of transcutaneous tibial nerve stimulation to treat urge urinary incontinence in older women. Int Urogynecol J 2010;21:1065-70 «PMID: 20458465»PubMed
 238. Seim A, Sivertsen B, Eriksen BC ym. Treatment of urinary incontinence in women in general practice: observational study. BMJ 1996;312:1459-62 «PMID: 8664627»PubMed
 239. Siegel S, Noblett K, Mangel J ym. Three-year Follow-up Results of a Prospective, Multicenter Study in Overactive Bladder Subjects Treated With Sacral Neuromodulation. Urology 2016;94:57-63 «PMID: 27131966»PubMed
 240. Spruijt J, Vierhout M, Verstraeten R ym. Vaginal electrical stimulation of the pelvic floor: a randomized feasibility study in urinary incontinent elderly women. Acta Obstet Gynecol Scand 2003;82:1043-8 «PMID: 14616279»PubMed
 241. Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 «PMID: 19179316»PubMed
 242. Tak EC, van Hespen A, van Dommelen P ym. Does improved functional performance help to reduce urinary incontinence in institutionalized older women? A multicenter randomized clinical trial. BMC Geriatr 2012;12:51 «PMID: 22953994»PubMed
 243. Wagg A, Cardozo L, Nitti VW ym. The efficacy and tolerability of the ß3-adrenoceptor agonist mirabegron for the treatment of symptoms of overactive bladder in older patients. Age Ageing 2014;43:666-75 «PMID: 24610862»PubMed
 244. Wagg A, Khullar V, Marschall-Kehrel D ym. Flexible-dose fesoterodine in elderly adults with overactive bladder: results of the randomized, double-blind, placebo-controlled study of fesoterodine in an aging population trial. J Am Geriatr Soc 2013;61:185-93 «PMID: 23350833»PubMed
 245. Wagg A, Wyndaele JJ, Sieber P. Efficacy and tolerability of solifenacin in elderly subjects with overactive bladder syndrome: a pooled analysis. Am J Geriatr Pharmacother 2006;4:14-24 «PMID: 16730617»PubMed
 246. van Houten P, Achterberg W, Ribbe M. Urinary incontinence in disabled elderly women: a randomized clinical trial on the effect of training mobility and toileting skills to achieve independent toileting. Gerontology 2007;53:205-10 «PMID: 17347567»PubMed
 247. van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP ym. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. J Urol 2007;178:2029-34 «PMID: 17869298»PubMed
 248. Wang AC, Wang YY, Chen MC. Single-blind, randomized trial of pelvic floor muscle training, biofeedback-assisted pelvic floor muscle training, and electrical stimulation in the management of overactive bladder. Urology 2004;63:61-6 «PMID: 14751349»PubMed
 249. Wang Y, Zhishun L, Peng W ym. Acupuncture for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;7:CD009408 «PMID: 23818069»PubMed
 250. Williams KS, Assassa RP, Cooper NJ ym. Clinical and cost-effectiveness of a new nurse-led continence service: a randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2005;55:696-703 «PMID: 16176737»PubMed
 251. Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 «PMID: 20664387»PubMed
 252. Vinsnes AG, Helbostad JL, Nyrønning S ym. Effect of physical training on urinary incontinence: a randomized parallel group trial in nursing homes. Clin Interv Aging 2012;7:45-50 «PMID: 22334767»PubMed
 253. Visco AG, Brubaker L, Richter HE ym. Anticholinergic therapy vs. onabotulinumtoxina for urgency urinary incontinence. N Engl J Med 2012;367:1803-13 «PMID: 23036134»PubMed
 254. Xu H, Liu B, Wu J ym. A Pilot Randomized Placebo Controlled Trial of Electroacupuncture for Women with Pure Stress Urinary Incontinence. PLoS One 2016;11:e0150821 «PMID: 26960195»PubMed
 255. Zinner NR, Mattiasson A, Stanton SL. Efficacy, safety, and tolerability of extended-release once-daily tolterodine treatment for overactive bladder in older versus younger patients. J Am Geriatr Soc 2002;50:799-807 «PMID: 12028164»PubMed

A

Laihdutus virtsankarkailun hoidossa

Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua.

A

Lantionpohjan lihasharjoittelu vs. leikkaushoito ponnistusvirtsankarkailun hoidossa

Leikkaushoito on lantionpohjan lihasharjoittelua tehokkaampi keskivaikean ja vaikean ponnistusvirtsankarkailun hoidossa.

A

Lantionpohjan ohjattu lihasharjoittelu ja fysioterapia virtsankarkailun hoidossa

Lantionpohjan ohjattu lihasharjoittelu ja fysioterapia vähentävät ponnistusvirtsankarkailua ja mahdollisesti myös muun tyyppistä virtsankarkailua

A

Pakkovirtsankarkailun botuliini A -hoito

Botuliini A:n ruiskutus rakkolihakseen puolittaa vuorokausittaiset virtsankarkailukerrat joka toisella ja joka viides tulee täysin kuivaksi vaikeassa lääkehoitoon reagoimattomassa pakkovirtsankarkailussa. Uusimista edellyttävässä hoitomuodossa yhden hoitokerran vaikutus kestää noin 6 kuukautta, jona aikana on varauduttava toistokatetrointiin ja virtsainfektion hoitoon.

A

Ponnistusvirtsankarkailun kirurginen hoito

Retropubiset (TVT) ja transtransobturatoriset (TOT, TVT-O) leikkaukset ovat yhtä tehokkaita ponnistusvirtsankarkailun hoidossa. Potilaista paranee 62–97 %.

A

Synnytyksenjälkeisen virtsankarkailun ehkäiseminen

Raskauden aikainen ohjattu lantionpohjan lihasharjoittelu estää virtsankarkailua synnytyksen jälkeen.

A

Synnytystavan vaikutus virtsankarkailuun

Sektiosynnytyksellä ei voida estää virtsankarkailua.

B

Duloksetiini ponnistusvirtsankarkailun hoidossa

Duloksetiini ilmeisesti parantaa ponnistusvirtsankarkailusta kärsivien naisten elämänlaatua ainakin lyhytkestoisen (8–12 vk) hoidon aikana.

B

Lantionpohjan lihasharjoittelu synnytyksen jälkeen ja virtsankarkailu

Lantionpohjan lihasharjoittelu synnytyksen jälkeen ilmeisesti ehkäisee ja hoitaa virtsankarkailua.

B

Mininauhat ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoidossa

Mininauhoilla ei saavuteta yhtä hyviä paranemistuloksia kuin vakiintuneilla vähän kajoavilla nauhaleikkauksilla naisten ponnistusvirtsankarkailun hoidossa.

B

Nauha- ja laskeumaleikkauksen yhdistäminen ja ponnistuskarkailu

Oireinen ponnistuskarkailu ja laskeuma voidaan leikata samanaikaisesti yhdistämällä laskeuma- ja nauhaleikkaus, mutta se ei ole suositeltavaa, koska yhdellä kolmasosalla laskeumaleikkaus yksinään voi hoitaa virtsankarkailun.

B

Paikallinen estrogeeni naisten virtsankarkailun hoidossa

Emättimeen annosteltava paikallinen estrogeenihoito lievittää pakkovirtsankarkailun oireita vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla.

B

Pakkovirtsankarkailun hoito antikolinergisillä lääkkeillä ja mirabegronilla

Antikolinergien ja beeta-3-agonistin (mirabegroni) teho on samankaltainen

B

Pakkovirtsankarkailun sakraalinen neuromodulaatiohoito

Sakraalisen hermojuuren neuromodulaatio ilmeisesti vähentää 35–65-vuotiailla tehokkaasti lääkehoitoon reagoimatonta pakkovirtsankarkailua 2–5 vuoden seurannassa, mutta laite joudutaan poistamaan tai asentamaan uudestaan noin kolmanneksella.

B

Ponnistusvirtsankarkailun injektiohoito

Virtsaputken ympärille ruiskutettava polyakrylamidihydrogeeli soveltuu turvallisuutensa ja riittävän tehonsa ansiosta ponnistus- ja sekatyyppisen virtsankarkailun hoitoon potilailla, joilla leikkausriski on suuri tai aiempi inkontinenssileikkaus on pettänyt.

B

Sähköstimulaatiohoito pakkovirtsankarkailun hoidossa

Emättimen kautta annetusta häpyhermon sähköstimulaatiohoidosta on ilmeisesti hyötyä pakkovirtsankarkailun hoidossa, mutta se ei liene vaikuttavaa hoitoa ponnistusvirtsankarkailun hoidossa.

B

Säärihermon sähköstimulaatio pakkovirtsankarkailun hoitona

Säärihermon sähköstimulaatiohoito ilmeisesti auttaa pakkovirtsankarkailuun.

B

Virtsankarkailun perustutkimukset ja hoito perusterveydenhuollossa

Virtsankarkailun perustutkimukset ja hoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa. Tutkimuksissa tyytyväisyys hoitoon vaihtelee välillä 60–70 %.

C

Akupunktuuri naisten virtsankarkailun hoidossa

Akupunktion tehosta ei ponnistusvirtsankarkailun hoidossa ole riittävää näyttöä, vaikkakin se saattaa lievittää yliaktiivisen rakon oireita 1–3 kuukauden seurannassa

C

Antikolinergien hoitoteho ja kognitiiviset haitat 65 ja 75 vuotta täyttäneillä lievästi muistihäiriöisillä

Kolmen kuukauden pituinen fesoterodiinihoito saattaa vähentää virtsaamispakkoa 65 ja 75 vuotta täyttäneillä mutta ei aiheuta tai pahenna kognitiivisia häiriöitä henkilöillä, joilla on lähtötilanteessa korkeintaan lievä muistihäiriö.

C

Antikolinergien hoitoteho ja muut kuin kognitiohaitat 65 ja 75 vuotta täyttäneillä

Antikolinergit saattavat lievittää pakkovirtsankarkailun oireita 12 viikkoa ja jopa 40 viikkoa kestävässä hoidossa yli 65- ja yli 75-vuotiailla henkilöillä, joilla ei ole muita merkittäviä sairauksia tai kognitiivisia häiriöitä. Yleisimmät haitat ovat suun kuivuminen ja ummetus, ja niitä saattaa esiintyä enemmän yli 75-vuotiailla ja isommilla annoksilla. Vakavia haittatapahtumia ei esiintynyt.

C

Fyysinen aktiivisuus virtsankarkailun ehkäisyssä iäkkäillä

Fyysinen aktiivisuus saattaa ehkäistä virtsankarkailua yli 65 vuotiailla naisilla.

C

Lantionpohjan lihasten harjoittelu ja monipuolinen fyysinen harjoittelu virtsankarkailun hoidossa iäkkäillä itsenäisesti ja kotihoidon tuella asuvilla naisilla

Lantionpohjan lihasten ohjattu harjoittelu yksin tai yhdistettynä lihaskuntoharjoitteluun saattaa vähentää virtsankarkailua 60 ja 70 vuotta täyttäneillä itsenäisesti ja kotihoidon tuella asuvilla naisilla.

C

Mirabegronin hoitoteho ja haitat 65 ja 75 vuotta täyttäneillä

Mirabegroni saattaa lievittää yliaktiivisen rakon oireita 12 viikon seurannassa 65 vuotta täyttäneillä ilman antikolinergeille tyyppillisiä haittoja, joskin tutkimusnäyttö on vähäistä. Tavallisimmat mirabegronin haitat olivat kohonnut verenpaine, virtsatieinfektiot ja huimaus.

C

Vaihdevuosi-iän ylittäneiden naisten systeeminen hormonihoito virtsankarkailun hoidossa

Systeeminen hormonihoito ei lievitä vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla virtsankarkailuoireita, vaan saattaa jopa hieman pahentaa niitä.

C

Virtsaamiskehotusohjelma ja aikataulutettu WC:ssä käyminen hoitokodeissa ja laitoksissa asuvilla

Virtsaamiskehotusohjelmasta ja aikataulutetusta WC:ssä käyttämisestä saattaa olla rakon hallinnassa hyötyä hoitokodeissa ja laitoksissa asuvilla.

D

Liikuntaharjoitteet, päivittäistoimintojen harjoittelu ja WC:ssä käynti taitojen opettelu rakonhallinnan edistämisessä hoitokotien asukkailla

Yksilö- ja ryhmäliikuntaharjoitteet, päivittäistoimintojen harjoittelu ja WC:ssä käyntitaitojen opettelu, saattavat edistää rakon hallintaa sellaisilla hoitokotien asukkailla, joiden toimintakyky on heikentynyt, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu.

Haittajanat
Kuva botuliinin ruiskutuksesta virtsarakon seinämään
Mini-invasiiviset toimenpiteet ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoidossa, kuva 1
Mini-invasiiviset toimenpiteet ponnistusvirtsankarkailun leikkaushoidossa, kuva 2
Naisten virtsankarkailun esiintyvyys ja ikä
Naisten virtsankarkailun esiintyvyys ja painoindeksi
Virtsankarkailuleikkaukset 2000-2015
Virtsaputken ympärille ruiskutettavan polyakrylamidihydrogeelin ruiskustustekniikka ja ruiskustuskohdat
Virtsaretentio (virtsarakon pitkittäinen kaikukuva)
Virtsaretentio (virtsarakon poikittainen kaikukuva)

Aiheeseen liittyviä suosituksia