Takaisin

Akupunktuuri naisten virtsankarkailun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Minna Törnävä ja Olavi Airaksinen
26.1.2017

Näytön aste: C

Akupunktion tehosta ei ponnistusvirtsankarkailun hoidossa ole riittävää näyttöä, vaikkakin se saattaa lievittää yliaktiivisen rakon oireita 1–3 kuukauden seurannassa

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «O'Dell KK, McGee S. Acupuncture for urinary urgenc...»1selvitettiin akupunktuurin vaikutusta rakon yliaktiivisuuteen ja pakkovirtsankarkailuun yli 50-vuotiailla naisilla. Katsaukseen hyväksyttiin 3 terveystieteellisestä tietokannasta 5 sisäänottokriteerit täyttänyttä tutkimusta vuodesta 1966 elokuuhun 2005. Tutkimukset vaihtelivat suuresti koehenkilömäärän, akupunktuurimenetelmän, lopputulosmuuttujien ja seuranta-aikojen suhteen.

Tutkijat totesivat akupunktuurin olevan turvallinen hoitomenetelmä yli 50-vuotiaille naisille, joilla on yliaktiivisen rakon oireita ja pakkovirtsankarkailua. Tulokset näyttävät kuitenkin olevan lyhytaikaisia ja todennettavissa paremmin subjektiivisten kuin objektiivisten lopputulosmuuttujien avulla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Narratiivisessa kirjallisuuskatsauksessa «Forde JC, Jaffe E, Stone BV ym. The role of acupun...»2 selvitettiin akupunktion roolia yliaktiivisen virtsarakon hoitomenetelmänä. Haku tehtiin 4 terveystieteellisestä tietokannasta hakusanoilla akupuntio, yliaktiivinen rakko, rakon instabiliteetti, virtsapakko ja virtsankarkailu. Tähän katsaukseen hyväksyttiin 7 kriteerien täyttämää tietuetta vuosilta 1988–2014.

Katsauksessa hyväksyttiin 2 kvasikokeellista, 1 vertaileva ja 5 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Akupunktiopisteet, hoitoajat ja -määrät vaihtelivat eri tutkimusten välillä. Tutkimusten seuranta-aika oli korkeintaan 3 kuukautta. Kaikissa tutkimuksissa todettiin akupunktion vähentävän yliaktiivisen rakon oireita, kuten virtsapakkoa, virtsaamistiheyttä tai virtsankarkailua. Elämälaatu parani myös tutkimuksissa, joissa sitä tarkasteltiin. Osa tutkimuksista myös raportoi objektiivisten tulosmuuttujien avulla rakon yliaktiivisuuden lievittymistä.

Akupunktiosta on todettu olevan vähemmän haittavaikutuksia verrattuna lääkehoitoon. Suositeltavaa onkin käyttää akupunktiota täydentävänä hoitomuotona silloin, jos lääkehoidon teho on riittämätön, lääkehoidolla on sietämättömiä haittavaikutuksia tai lääkehoito on potilaalle vasta-aiheinen hoitomuoto.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Wang Y, Zhishun L, Peng W ym. Acupuncture for stre...»3 tarkasteltiin akupunktuurin tehokkuutta ja haittavaikutuksia aikuisten ponnistusvirtsankarkailun hoidossa. Katsaukseen löydettiin 1 kriteeristön täyttävä tutkimus, jossa verrattiin akupunktiohoitoa midodriinilääkkeeseen (hoidetaan alhaista verenpainetta) ponnistusvirtsankarkailun hoitona.

Tässä 60 potilaan tutkimuksessa havaittiin virtsankarkailun lievittymistä akupunktioryhmässä 73 vs 33 % lääkeryhmässä (RR 2,20, 95 % luottamusväli 1,27–3,81). Haittavaikutuksia oli mitattavissa ainoastaan lääkeryhmässä. Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa artikkelissa on paljon epäselvä kysymyksiä, kuten tausta- ja tulostietojen puutteellisuutta. Yhteenvetona todetaan, että akupunktion tehokkuus virtsankarkailun hoitona on epäselvä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko

Satunnaistetussa kontrolloidussa 80 naisen pilottitutkimuksessa «Xu H, Liu B, Wu J ym. A Pilot Randomized Placebo C...»4 tarkasteltiin sähköakupunktion tehoa naisten ponnistusvirtsankarkailun hoidossa. Naiset satunnaistettiin sähköakupunktio- tai kontrolliryhmään, jossa akupunktio annettiin valepisteisiin ja läpäisemättä koehenkilön ihoa. Naiset saivat 3 akupunktiohoitoa viikossa 6 viikon ajan. Tulosmuuttujien seuranta jatkui 24 viikkoa.

6 viikon seurannassa akupunktioryhmässä virtsankarkailu laski tunnin vaippatestissä tilastollisesti enemmän kontrolliryhmään verrattuna (2,5 vs. 0,05 g). 30 viikon seurannassa akupunktioryhmässä virtsankarkailu laski 72 tunnin virtsankarkailun seurantatestissä 3,25 g ja kontrolliryhmässä 1,00 g, ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä. Seurantaviikoilla 6, 18 ja 30 akupunktioryhmä koki akupunktion terapeuttisen vaikutuksen tilastollisesti merkittävästi suuremmaksi kuin kontrolliryhmä. Kummassakaan ryhmässä ei todettu haittatapahtumia.

Yhteenvetona tutkijat toteavat, että sähköakupunktio saattaa lievittää ilman haittavaikutuksia ponnistusvirtsankarkailun oireita sekä lisätä potilaan elämänlaatua ponnistusvirtsankarkailusta kärsivillä naisilla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko

Sovellettavuus kaikissa tutkimuksissa on kohtalainen, sillä akupunktuurin käyttö virtsankarkailun hoidossa suomalaisessa terveydenhuollossa on toistaiseksi vähäistä.

Kommentti: Näytönastekatsauksissa tarkasteltavien tutkimusten sisäänottokriteerinä oli suomen-, ruotsin- tai englanninkieli, jonka vuoksi kelvollisia tutkimuksia oli niukasti. Akupunktuuria virtsankarkailun hoidossa on tutkittu kohtuullisen paljon Aasiassa, mutta tutkimuksia ei ole julkaistu englanninkielisinä.

Kirjallisuutta

  1. O'Dell KK, McGee S. Acupuncture for urinary urgency in women over 50: what is the evidence? Urol Nurs 2006;26:23-30 «PMID: 16562383»PubMed
  2. Forde JC, Jaffe E, Stone BV ym. The role of acupuncture in managing overactive bladder; a review of the literature. Int Urogynecol J 2016;27:1645-1651 «PMID: 26740199»PubMed
  3. Wang Y, Zhishun L, Peng W ym. Acupuncture for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD009408 «PMID: 23818069»PubMed
  4. Xu H, Liu B, Wu J ym. A Pilot Randomized Placebo Controlled Trial of Electroacupuncture for Women with Pure Stress Urinary Incontinence. PLoS One 2016;11:e0150821 «PMID: 26960195»PubMed