Takaisin

Fyysinen aktiivisuus virtsankarkailun ehkäisyssä iäkkäillä

Näytönastekatsaukset
Maria Nuotio
28.1.2017

Näytön aste: C

Fyysinen aktiivisuus saattaa ehkäistä virtsankarkailua yli 65 vuotiailla naisilla.

Danforth ym. «Danforth KN, Shah AD, Townsend MK ym. Physical act...»1 selvittivät laajassa pitkittäistutkimuksessaan (Nurses' Health Study) fyysisen aktiivisuuden ja virtsankarkailun riskin välistä yhteyttä. Tutkimusjoukon muodostivat tutkimuksen alussa terveet ja hyväkuntoiset keski-iältään 65-vuotiaat naiset (vaihteluväli 54–79 vuotta, n = 24 420), joita seurattiin 2 vuoden ajan. Fyysistä aktiivisuutta oli mitattu tunteina viikossa, ja tämä oli muutettu energiankulutuksen mukaan vastaaviin tunteihin (MET = metabolic equivalent hours).

Mitä voimakkaampi fyysinen aktiivisuus oli, sitä pienempi oli virtsankarkailun riski. Voimakkuudeltaan kohtalainenkin fyysinen aktiivisuus, kuten kävely, vähensi virtsankarkailun riskiä 26 % (OR 0,74; 95 % luottamusväli 0,63–0,88). Fyysisen aktiivisuuden vaikutus ponnistusvirtsankarkailuun oli hieman voimakkaampi kuin pakkotyyppiseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas

Kikuchin ym. «Kikuchi A, Niu K, Ikeda Y ym. Association between ...»2 poikkileikkaustutkimuksessa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden ja virtsankarkailun välistä yhteyttä 70-vuotiailla ja sitä vanhemmilla kotona asuvilla naisilla (n = 346) ja miehillä (n = 330). Fyysinen aktiivisuus oli jaettu tiheyden ja keston mukaan 3 luokkaan.

Voimakkuudeltaan kohtalainen tai voimakas fyysinen aktiivisuus verrattuna vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen oli yhteydessä vähäisempään virtsankarkailun esiintyvyyteen (OR 0,58; 95 % luottamusväli 0,35–0,96) lopullisessa monimuuttujamallissakin, jossa oli iän ja sukupuolen lisäksi huomioitu useita muita mahdollisia sekoittavia tekijöitä.

  • • Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Kommentti: Tutkittavat olivat lähtötilanteessa hyväkuntoisia tai kotona asuvia iäkkäitä.

Lee ja Hirayama selvittivät poikkileikkaustutkimuksessaan «Lee AH, Hirayama F. Physical activity and urinary ...»3 virtsankarkailun ja fyysisen aktiivisuuden välistä yhteyttä kotona asuvilla naisilla (n = 300) ja miehillä (n = 700), joiden keski-ikä oli 66,2 vuotta (SD 7,7 vuotta) Virtsankarkailu oli määritelty ICI-SF-kyselylomakkeella ja fyysistä aktiivisuutta International Physical Activity kyselylomakkeella ja mitattu energiakulutuksena MET:n mukaan.

Viikoittain usein kävelevillä naisilla oli pienempi virtsankarkailun riski verrattuna liikkumattomiin naisiin (OR 0,36; 95 % luottamusväli 0,14–0,92). Miehillä vastaavat luvut olivat OR 0,43; 95 % luottamusväli 0,20–0,96. Virtsankarkailulta suojaava fyysinen aktiivisuus vastasi 5 tunnin viikoittaista kävelemiseen käytettyä aikaa, Virtsankarkailun esiintyvyys väheni aktiivisuusasteen mukaan, mutta riskivähenemät eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

  • • Tutkimuksen laatu: kelvollinen

Tutkimusten sovellettavuus on hyvä, koska tutkimuspopulaatioiden voidaan olettaa vastaavan suomalaista populaatiota.

Kirjallisuutta

  1. Danforth KN, Shah AD, Townsend MK ym. Physical activity and urinary incontinence among healthy, older women. Obstet Gynecol 2007;109:721-7 «PMID: 17329526»PubMed
  2. Kikuchi A, Niu K, Ikeda Y ym. Association between physical activity and urinary incontinence in a community-based elderly population aged 70 years and over. Eur Urol 2007;52:868-74 «PMID: 17412488»PubMed
  3. Lee AH, Hirayama F. Physical activity and urinary incontinence in older adults: a community-based study. Curr Aging Sci 2012;5:35-40 «PMID: 21762091»PubMed