Takaisin

Virtsaamiskehotusohjelma ja aikataulutettu WC:ssä käyminen hoitokodeissa ja laitoksissa asuvilla

Näytönastekatsaukset
Maria Nuotio
27.10.2016

Näytön aste: C

Virtsaamiskehotusohjelmasta ja aikataulutetusta WC:ssä käyttämisestä saattaa olla rakon hallinnassa hyötyä hoitokodeissa ja laitoksissa asuvilla.

Virtsaamiskehotusohjelma ja aikataulutettu WC:ssä käyttäminen ovat käyttäytymisterapeuttisia hoitomuotoja, joita on sovellettu lähinnä amerikkalaisissa vanhusten hoitolaitoksissa henkilöillä, jotka eivät kykene itsenäisiin WC-käynteihin ja joilla on usein kognitiivisia häiriöitä.

Virtsaamiskehotusohjelmassa (prompted voiding) pyritään sanallisella kehotuksella ja positiivisella kannustuksella parempaan rakon hallintaan. Cochrane-katsaukseen «Eustice S, Roe B, Paterson J. Prompted voiding for...»1 sisällytettiin 9 tutkimusta. Tutkimusjoukon muodostivat 674 hoitolaitoksissa asuvaa 60 vuotta täyttänyttä henkilöä, joista suurin osa oli naisia. Virtsaamiskehotusohjelma on henkilökuntaa työllistävä, mutta lyhyellä aikavälillä siitä on ollut etuna kastelukertojen väheneminen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tarkkaa naisten osuutta ei ilmoitettu.

Aikataulutettu WC:ssä käyttäminen perustuu virtsankarkailusta kärsivän henkilön WC:ssä käyttämiseen säännöllisin väliajoin. Cochrane-katsaukseen «Ostaszkiewicz J, Johnston L, Roe B. Timed voiding ...»2 sisällytettiin 2 sisäänottokriteerit täyttävää tutkimusta, jotka käsittivät yhteensä 298 henkilöä. Molemmissa verrattiin hoitomuotoa yhdistettynä johonkin muuhun interventioon ja tavanomaista hoitoa. Toisessa tutkimuksessa hoitomuotoon yhdistettiin kontinenssiapuvälineiden käyttö, wc-istuimen asettaminen vuoteen viereen, henkilöstön kouluttaminen ja palaute- ja kannustusjärjestelmä, tutkittavien kiittäminen onnistuneista vasteista ja oksibutyniinilääkitys pieninä annoksina. Interventioryhmässä inkontinentteja oli päivittäin 20 % ja kontrolliryhmässä 80 %.

Toisessa tutkimuksessa aikataulutettu WC:ssä käyttäminen oli yhdistetty yksilölliseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon. Päivä- ja yöaikaisen virtsankarkailun väheneminen oli suurempi interventioryhmässä, mutta ero oli tilastollisesti merkitsevä vain yöllisen vuoteenkastelun osalta. Karkaavan virtsan määrässä ei ollut eroa, kun arvio perustui vaippojen punnitukseen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Hoitokokeita ei voitu Cochrane-katsauksessa yhdistää, koska interventiot olivat sisällöiltään erilaisia.

Kirjallisuutta

  1. Eustice S, Roe B, Paterson J. Prompted voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD002113
  2. Ostaszkiewicz J, Johnston L, Roe B. Timed voiding for the management of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD002802