Takaisin

Säärihermon sähköstimulaatio pakkovirtsankarkailun hoitona

Näytönastekatsaukset
Olavi Airaksinen
4.5.2017

Näytön aste: B

Säärihermon sähköstimulaatiohoito ilmeisesti auttaa pakkovirtsankarkailuun.

Kontrolloidussa tutkimuksessa «Peters KM, Macdiarmid SA, Wooldridge LS ym. Random...»1 verrattiin tibiaalista sähköstimulaatiohoitoa (n = 50, joista naisia 48) tolterodiinihoitoon (n = 50, joista naisia 46) 12 viikon hoitojakson aikana yliaktiivisesta rakosta kärsivillä potilailla. Kaikkiaan 100 potilasta sai joko kerran viikossa yhden (30 minuuttia/kerta) säären iholle annetun sähköstimulaatiohoidon tai 4 mg tolterodiinia päivittäin. Hoitovastetta arvioitiin kyselylomakkeen ja potilaspäiväkirjan perusteella sekä potilastyytyväisyyskyselyllä.

Molemmilla hoidoilla saavutettiin merkitsevää parantumista lähtötilanteeseen verrattuna. Keskimäärin virtsaamiskerrat vähenivät molemmissa ryhmissä noin 30 %, eikä hoitoryhmien välillä ei ollut eroa.

Johtopäätös oli, että säären sähköinen ihon kautta tapahtuva stimulaatio on turvallinen ja tehokas vaihtoehto lääkehoidolle.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sähköstimulaatiohoidon kestoa ja pitkäaikaisvaikutusta selvitettiin yliaktiivisesta rakosta kärsivillä (n = 33, joista naisia 31) tutkimuksessa «MacDiarmid SA, Peters KM, Shobeiri SA ym. Long-ter...»2, jossa alkuun annettiin 12 viikon aikana kerran viikossa säären alaosan iholle sähköstimulaatiohoito, ja sitä jatkettiin aina 9 kuukauteen saakka. Kyselymittauksilla arvioitiin hoitovastetta 6 kuukauden ja 1 vuoden kuluttua. 32 potilasta jatkoi puoli vuotta ja 25 tutkimuksen loppuun saakka.

Hoitovaste lähtötilanteeseen oli merkittävä puolen vuoden seurannassa, ja vaste kesti myös 1 vuoden seurannassa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Finazzi-Agrò E, Petta F, Sciobica F ym. Percutaneo...»3 35 yliaktiivisesta rakosta kärsivää potilasta jaettiin kahteen ryhmään, jotka saivat lumehoitoa tai gastrocnemiuslihakseen neulalla tibialishermon stimulaatiohoitoa. 30 minuutin hoitojakso annettiin 3 kertaa viikossa yhteensä 12 kertaa.

Virtsaamispäiväkirjan ja kyselytutkimusten perusteella (sekä validoituja että muokattuja kyselylomakkeita) todettiin merkittävä hyöty sähköstimulaation hyväksi lumehoitoon nähden. Yli 70 %:lla sähköstimulaatiota saaneilla vaste oli hyvä – sen sijaan lumehoidossa kenelläkään ei ollut hyvää vastetta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Schreiner L, dos Santos TG, Knorst MR ym. Randomiz...»4 51 yli 60-vuotiasta pakkovirtsankarkailusta kärsivää naista sai 12 viikon ajan hoitona rakon harjoitusohjeita ja lantionpohjan lihasharjoitusta ohjatusti. Lisäksi satunnaistetusti puolet heistä sai sähköstimulaatiota sääreen (tibiaalinen stimulaatio) tuon perushoidon lisänä.

Virtsaamispäiväkirjan ja kyselytutkimusten perusteella sähköstimulaatioryhmässä hyvä hoitovaste oli 68 %:lla, kun taas perushoitoryhmässä 35 %:lla (p = 0,017).

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Peters KM, Carrico DJ, Perez-Marrero RA ym. Random...»5 ihon kautta tibialishermoa stimuloitiin pakkovirtsankarkailupotilailla. Yhteensä 220 potilasta (naisia 174, miehiä 46) jakautui 2 ryhmään saaden 12 viikon aikana 1 kerran viikossa aktiivista ihon kautta tapahtuvaa stimulaatiota (n = 110, joista 86 naista) tai lumehoitoa (n = 110, joista naisia 88). Tulosta tarkasteltiin ennen ja jälkeen hoidon. Virtsaamispäiväkirja ja potilaan elämänlaatu olivat mittareina.

Aktiivihoitoryhmässä 54,5 %:lla oli hyvä hoitovaste, lumehoidossa vain 20,9 %:lla (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

2013 julkaistussa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Biemans JM, van Balken MR. Efficacy and effectiven...»6 havaittiin nuo yllä esitetyt 7 tutkimusta kelvollisiksi. Ne olivat kooltaan pieniä. 5 tutkimuksessa todettiin tibiahermon stimulaatiolla hyödyllisiä vaikutuksia erityisesti yliaktiivisen rakon hoidossa (karkailukerrat ja määrä aleni 37–80 %). Kuitenkin tutkimukset ovat pieniä, ja vaikka tulokset olivat samansuuntaisia, ei voida vielä tehdä varmaa johtopäätöstä tibiahermon stimulaatiohoidon hyödystä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Useat tutkimukset osoittavat samansuuntaisesti tibiaalisen hermon sähköstimulaatiolla olevan merkitsevästi parempi vaste lumehoitoon nähden. Hoitoa on annettu ihon päältä tai neulan välityksellä, antokertoja on ollut 1 tai 3 kertaa viikossa ja hoitojakson pituus on ollut 6–12 viikkoa. Tulokset kaikissa tutkimuksissa näyttävät samansuuntaisilta. Parhaassa tutkimuksessa «Peters KM, Carrico DJ, Perez-Marrero RA ym. Random...»5 annettiin hoito kerran viikossa 12 viikon ajan. Hoidosta ei ole kuvattu aiheutuvan merkittäviä haittoja.

Kirjallisuutta

 1. Peters KM, Macdiarmid SA, Wooldridge LS ym. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. J Urol 2009;182:1055-61 «PMID: 19616802»PubMed
 2. MacDiarmid SA, Peters KM, Shobeiri SA ym. Long-term durability of percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of overactive bladder. J Urol 2010;183:234-40 «PMID: 19913821»PubMed
 3. Finazzi-Agrò E, Petta F, Sciobica F ym. Percutaneous tibial nerve stimulation effects on detrusor overactivity incontinence are not due to a placebo effect: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2010;184:2001-6 «PMID: 20850833»PubMed
 4. Schreiner L, dos Santos TG, Knorst MR ym. Randomized trial of transcutaneous tibial nerve stimulation to treat urge urinary incontinence in older women. Int Urogynecol J 2010;21:1065-70 «PMID: 20458465»PubMed
 5. Peters KM, Carrico DJ, Perez-Marrero RA ym. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus Sham efficacy in the treatment of overactive bladder syndrome: results from the SUmiT trial. J Urol 2010;183:1438-43 «PMID: 20171677»PubMed
 6. Biemans JM, van Balken MR. Efficacy and effectiveness of percutaneous tibial nerve stimulation in the treatment of pelvic organ disorders: a systematic review. Neuromodulation 2013;16:25-33; discussion 33 «PMID: 22985128»PubMed