Takaisin

Mirabegronin hoitoteho ja haitat 65 ja 75 vuotta täyttäneillä

Näytönastekatsaukset
Maria Nuotio
4.5.2017

Näytön aste: C

Mirabegroni saattaa lievittää yliaktiivisen rakon oireita 12 viikon seurannassa 65 vuotta täyttäneillä ilman antikolinergeille tyyppillisiä haittoja, joskin tutkimusnäyttö on vähäistä. Tavallisimmat mirabegronin haitat olivat kohonnut verenpaine, virtsatieinfektiot ja huimaus.

Herschorn ym. «Herschorn S, Barkin J, Castro-Diaz D ym. A phase I...»1 tutkimuksessa mirabegronin 25 mg:n annoksella virtsankarkailukertojen vakioitu vähenemä 24 tunnin aikana 65 vuotta täyttäneillä (n = 154, keski-ikä 71,4 vuotta, naisia 61,7 %) oli 12 viikon seurannassa keskimäärin -0,59 (95 % luottamusväli -1,15 – -0,04) ja virtsaamiskertojen vähenemä -0,81 (95 % luottamusväli 1,38 – -0,23) verrattuna lumeryhmään. 75 vuotta täyttäneillä (n = 32, keski-ikä 78,8, naisia 56,3 %) vastaava virtsankarkailukertojen keskimääräinen vähenemä oli lumeryhmään verrattuna -0,65 (95 % luottamusväli -1,77 – -0,47) ja virtsaamiskertojen vähenemä -0,48 (95 % luottamusväli -1,62 – -0,69). Vähenemät eivät olleet tilastollisesti merkitseviä hoito-ja lumeryhmien välillä kummassakaan ikäryhmässä. Tavallisimmat haitat olivat kohonnut verenpaine ja virtsatieinfektio.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä, koska tutkimuspopulaatiot ja interventio vastaavat terveydenhuoltojärjestelmissä

Kommentti: Kysymyksessä oli iäkkäiden ikäryhmien osa-analyysi yhdestä laajemmasta satunnaistetusta tutkimuksesta. Ryhmät olivat pieniä.

Wagg ym. «Wagg A, Cardozo L, Nitti VW ym. The efficacy and t...»2 yhdistivät (pooled) 65 vuotta täyttäneiden (n = 514) ja 75 vuotta täyttäneiden (n = 154) osa-analyysit 3 satunnaistetusta lumekontrolloidusta tutkimuksesta, joissa selvitettiin mirabegronin 50 mg:n annoksen hoitotehoa 12 viikon seurannassa.

Virtsankarkailukertojen vakioitu vähenemä 24 tunnin aikana oli 65 vuotta täyttäneillä keskimäärin -0,66 (95 % luottamusväli -0,95 – -0,37) ja virtsaamiskertojen keskimäärin 0,62 (95 % luottamusväli -0,94 – -0,30) verrattuna lumeeseen. Vastaavat vähenemät virtsankarkailukerroissa 75 vuotta täyttäneillä olivat -0,65 (95 % luottamusväli 1,17 – -0,13) ja virtsaamiskerroissa -0,59 (95 % luottamusväli -1,17 – -0,02). Vähenemät eivät olleet tilastollisesti merkitseviä kummassakaan ikäryhmässä. Tavallisimmat haitat olivat kohonnut verenpaine, virtsainfektiot ja huimaus.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä, koska tutkimuspopulaatiot ja interventiot vastaavat terveydenhuoltojärjestelmissä

Kommentti: Kysymyksessä oli iäkkäiden ikäryhmien yhdistetty osa-analyysi 3 laajemmasta satunnaistetusta tutkimuksesta. Varsinkin 75 vuotta täyttäneiden ryhmä oli suhteellisen pieni.

Kirjallisuutta

  1. Herschorn S, Barkin J, Castro-Diaz D ym. A phase III, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, multicentre study to assess the efficacy and safety of the ß3 adrenoceptor agonist, mirabegron, in patients with symptoms of overactive bladder. Urology 2013;82:313-20 «PMID: 23769122»PubMed
  2. Wagg A, Cardozo L, Nitti VW ym. The efficacy and tolerability of the ß3-adrenoceptor agonist mirabegron for the treatment of symptoms of overactive bladder in older patients. Age Ageing 2014;43:666-75 «PMID: 24610862»PubMed