Takaisin Tulosta

Gerasteenisten ja monisairaiden iäkkäiden virtsankarkailun erityispiirteet

Lisätietoa aiheesta
Maria Nuotio
19.3.2017

Virtsankarkailun esiintyvyys ja terveysvaikutukset iäkkäillä

Gerasteeniset potilaat

Virtsankarkailun arviointi ja hoito-ohjeita

 • Arvioinnissa tulisi huomioida
  • muut sairaudet, erityisesti sydän- ja verisuonisairaudet, tyypin 2 diabetes, keuhkosairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, neurologiset sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöt, muistisairaudet ja Parkinsonin tauti
  • mieliala (GDS-15-depressioseula)
  • kognitio (MMSE, CERAD)
  • sekavuus (CAM-testi)
  • toiminta- ja liikuntakyky, mahdolliset liikkumisen apuvälineet
  • kokonaislääkitys, erityisesti antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet ja psyykenlääkkeet
  • lääkeaineinteraktiot
  • suolen toiminta: erityisesti ummetus ja ulosteenpidätyskyvyttömyys
  • asumismuoto: koti, hoitokoti, laitos
  • virtsankarkailun aiheuttama haitta potilaalle ja läheisille
  • turvallinen ja esteetön reitti vessaan
  • virtsankarkailun apuvälineiden tarve
  • kaatumisen muut vaaratekijät.
 • Uutena alkanut tai pahentunut virtsankarkailu voi viitata äkilliseen virtsatieinfektioon.
 • Myös oireeton bakteerivirtsaisuus on iäkkäillä tavallista ja vaaratonta eikä sitä tarvitse hoitaa. Turha antibioottien käyttö voi johtaa resistenttien bakteerikantojen muodostumiseen ja hankaliin haittavaikutuksiin (esimerkiksi antibioottiripuleihin) erityisesti gerasteenisilla ja monisairailla iäkkäillä «Schröder A, Abrams P, Andersson KE ym. Urinary inc...»10, «Mody L, Juthani-Mehta M. Urinary tract infections ...»11, «DuBeau CE, Kuchel GA, Johnson T 2nd ym. Incontinen...»17.

Jäännösvirtsa

 • Iäkkäillä hyväksytään suurempi jäännösvirtsan määrä kuin nuoremmilla aikuispotilailla, joskaan aivan tarkkoja kriteerejä sille ei ole. Yleensä noin 200–300 ml on pidetty poikkeavana ja toimenpiteitä edellyttävänä määränä.
 • Jäännösvirtsan mittausta mieluiten kannettavalla kaikukuvauslaitteella tai kertakateroimalla suositellaan «Schröder A, Abrams P, Andersson KE ym. Urinary inc...»10 iäkkäille naisille erityisesti, jos potilaalla on tai on ollut
  • diabetes
  • aiempi virtsaumpi tai suurentunut jäännösvirtsan määrä
  • toistuvia virtsatieinfektioita
  • käytössä rakkoa lamaavia lääkeaineita (antikolinergit, psyykenlääkkeet, keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet)
  • krooninen ummetus
  • virtsankarkailuun käytössä antikolinergilääkitys, mutta vaiva jatkuu tai pahenee.

Sairaalahoito, kestokatetri

 • Iäkkäillä tulisi välttää kestokatetrin pitkäaikaiskäyttöä katetri-infektioiden ja muiden komplikaatioiden ehkäisemiseksi. Virtsaummen ja ylivuotovirtsankarkailun hoidoksi soveltuu iäkkäilläkin toistokatetrointi paremmin.
 • Sairaalahoidon jälkeisen toimintakyvyn laskun ehkäisemiseksi tulisi iäkkäillä riskipotilailla huolehtia rakon hallinnasta myös sairaalahoitojakson aikana «Jämsen E Kerminen H, Strandberg T, Valvanne J. Kun...»15.
 • Sekä vuotosuojien (vaippojen) että kestokatetrin käyttö sairaalahoidon aikana voi lisätä uutena alkaneen virtsankarkailun riskiä sairaalahoidon jälkeen «Zisberg A, Sinoff G, Gur-Yaish N ym. In-hospital u...»16.

Kirjallisuutta

 1. Inouye SK, Studenski S, Tinetti ME ym. Geriatric syndromes: clinical, research, and policy implications of a core geriatric concept. J Am Geriatr Soc 2007;55:780-91 «PMID: 17493201»PubMed
 2. John G, Bardini C, Combescure C ym. Urinary Incontinence as a Predictor of Death: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2016;11:e0158992 «PMID: 27410965»PubMed
 3. Nuotio M, Tammela TL, Luukkaala T ym. Predictors of institutionalization in an older population during a 13-year period: the effect of urge incontinence. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003;58:756-62 «PMID: 12902536»PubMed
 4. Chiarelli PE, Mackenzie LA, Osmotherly PG. Urinary incontinence is associated with an increase in falls: a systematic review. Aust J Physiother 2009;55:89-95 «PMID: 19463079»PubMed
 5. Sims J, Browning C, Lundgren-Lindquist B ym. Urinary incontinence in a community sample of older adults: prevalence and impact on quality of life. Disabil Rehabil 2011;33:1389-98 «PMID: 21692622»PubMed
 6. Di Rosa M, Lamura G. The impact of incontinence management on informal caregivers' quality of life. Aging Clin Exp Res 2016;28:89-97 «PMID: 25957737»PubMed
 7. Milsom I, Coyne KS, Nicholson S ym. Global prevalence and economic burden of urgency urinary incontinence: a systematic review. Eur Urol 2014;65:79-95 «PMID: 24007713»PubMed
 8. Koivukangas M. Strandberg T, Leskinen R ym. Vanhuksen gerastenia – tunnista riskipotilas. Suom Lääkäril 2017:72:25-30
 9. Wagg A, Gibson W, Ostaszkiewicz J ym. Urinary incontinence in frail elderly persons: Report from the 5th International Consultation on Incontinence. Neurourol Urodyn 2015;34:398-406 «PMID: 24700771»PubMed
 10. Schröder A, Abrams P, Andersson KE ym. Urinary incontinence in frail/older men and women. Guidelines on urinary incontinence. European Association of Urology 2010. http://uroweb.org/wp-content/uploads/14-Urinary-Incontinence.pdf
 11. Mody L, Juthani-Mehta M. Urinary tract infections in older women: a clinical review. JAMA 2014;311:844-54 «PMID: 24570248»PubMed
 12. Taylor JA 3rd, Kuchel GA. Detrusor underactivity: Clinical features and pathogenesis of an underdiagnosed geriatric condition. J Am Geriatr Soc 2006;54:1920-32 «PMID: 17198500»PubMed
 13. Chuang YC, Plata M, Lamb LE ym. Underactive Bladder in Older Adults. Clin Geriatr Med 2015;31:523-33 «PMID: 26476113»PubMed
 14. Resnick NM, Yalla SV, Laurino E. The pathophysiology of urinary incontinence among institutionalized elderly persons. N Engl J Med 1989;320:1-7 «PMID: 2909873»PubMed
 15. Jämsen E Kerminen H, Strandberg T, Valvanne J. Kun tauti paranee, mutta potilas ei-sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn heikentyminen. Suom Lääkäril 2015;70:977-83
 16. Zisberg A, Sinoff G, Gur-Yaish N ym. In-hospital use of continence aids and new-onset urinary incontinence in adults aged 70 and older. J Am Geriatr Soc 2011;59:1099-104 «PMID: 21649620»PubMed
 17. DuBeau CE, Kuchel GA, Johnson T 2nd ym. Incontinence in the frail elderly: report from the 4th International Consultation on Incontinence. Neurourol Urodyn 2010;29:165-78 «PMID: 20025027»PubMed