Takaisin

Laihdutus virtsankarkailun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pauliina Aukee
15.8.2016

Näytön aste: A

Laihduttaminen vähentää ylipainoisten naisten virtsankarkailua.

Elämäntapamuutosten virtsankarkailua hoitavaa vaikutusta selvitettiin kesäkuuhun 2013 mennessä julkaistuista tutkimuksista «Imamura M, Williams K, Wells M ym. Lifestyle inter...»1, joista Cochrane-työryhmä katsoi 4 selittävän painonpudotuksen vaikutusta virtsankarkailuun. Kaikissa näissä tutkimuksissa todettiin painonpudotuksen vähentävän virtsankarkailua verrattaessa hoitamattomuuteen tai muuhun ei-kirurgiseen hoitoon.

Vuosina 2004–2006 suoritettiin kahdessa Yhdysvaltain osavaltiossa satunnaistettu tutkimus «Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat...»2, jossa selvitettiin laihduttamisen vaikutusta virtsankarkailuun ylipainoisilla naisilla. Tutkimuksen sisäänottokriteerit olivat yli 30 vuoden ikä, painoindeksi 25–50 m2/kg, vähintään 10 virtsankarkailukertaa viikossa ja kyky kävellä vähintään 2 korttelia 10 minuutissa. Laihduttaminen pyrittiin saamaan aikaan elämäntapa- ja ruokavaliomuutoksin (n = 226). Vertailuryhmälle (n = 112) pidettiin 4 terveysinformaatiotilaisuutta. Päämuuttuja oli virtsankarkailukerrat 7 vuorokauden virtsaamispäiväkirjassa. Lisäksi tehtiin 24 tunnin vaippatesti.

6 kuukauden kuluttua hoitoryhmässä painonpudotus oli keskimäärin 8 % (7,8 kg) ja vertailuryhmässä 1,6 % (1,5 kg). Viikoittaisten virtsankarkailukertojen määrässä oli merkittävä ero ryhmien välillä. Tutkimusryhmässä oli enemmän niitä, jotka kertoivat merkittävästä (≥ 70 %) virtsankarkailukertojen kokonaismäärän vähenemisestä (p < 0,001) sekä ponnistus- (p = 0,009) että pakkovirtsankarkailukertojen (p = 0,04) suhteen kuin vertailuryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Seurantaa jatkettiin 18 kuukauteen asti «Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinar...»3. Naisten subjektiivinen tyytyväisyys virtsankarkailun vähenemiseen oli vahvasti yhteydessä painon putoamiseen. 5–10 % painostaan pudottaneet saavuttivat 3,7-kertaa todennäköisimmin vähintään 70 % vähenemisen virtsankarkailukerroissa kuin ne naiset, joilla paino oli noussut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa «Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle i...»4 oli mukana 1 957 ylipainoista naista keskimäärin 2,9 vuoden ajan. Tutkittavat jaettiin 3 ryhmään: intensiiviseen elämäntapaohjaukseen osallistui 660 naista, metformiinia sai 636 naista ja lumelääkettä 661 yhdessä tavanomaisen elämäntapaohjauksen kanssa. Päämuuttuja oli virtsankarkailuoireiden ja -tyypin esiintyminen oirekyselylomakkein selvitettynä.

Viikoittaisen ponnistus- ja pakkovirtsankarkailun esiintyminen oli vähäisempää intensiivisen hoidon ryhmässä kuin metformiini- tai lumeryhmässä. Painon putoaminen selitti hoidon vaikutuksesta 35 %, mutta liikunta ja diabetes vain 5 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ylipainoisilla jo 5–10 prosentin painonpudotuksella voi olla merkittävä oireita vähentävä vaikutus.

Kirjallisuutta

  1. Imamura M, Williams K, Wells M ym. Lifestyle interventions for the treatment of urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD003505 «PMID: 26630349»PubMed
  2. Subak LL, Wing R, West DS ym. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009;360:481-90 «PMID: 19179316»PubMed
  3. Wing RR, Creasman JM, West DS ym. Improving urinary incontinence in overweight and obese women through modest weight loss. Obstet Gynecol 2010;116:284-92 «PMID: 20664387»PubMed
  4. Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E ym. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006;29:385-90 «PMID: 16443892»PubMed