Takaisin

Paikallinen estrogeeni naisten virtsankarkailun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Seija Ala-Nissilä
31.10.2016

Näytön aste: B

Emättimeen annosteltava paikallinen estrogeenihoito lievittää pakkovirtsankarkailun oireita vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla.

Systemoituun päivitettyyn katsaukseen «Cody JD, Jacobs ML, Richardson K ym. Oestrogen the...»1 hyväksyttiin 34 satunnaistettua tai näennäisesti satunnaistettua (quasi-randomised) tutkimusta käsittäen 19 676 virtsankarkailusta kärsivää vaihdevuodet ohittanutta naista, joista 9 599 oli saanut estrogeenihoitoa ja 1 464 paikallishoitoa. Verrattuna katsauksen aiempaan versioon vuodelta 2009 «Cody JD, Richardson K, Moehrer B ym. Oestrogen the...»2 päivitys oli tehty 21.6.2012 asti. Mukaan oli otettu 7 tuoretta tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 2010–2012.

Katsauksen tulokset pysyivät oleellisesti ennallaan verrattuna aiempaan päivitykseen «Cody JD, Richardson K, Moehrer B ym. Oestrogen the...»2. 18 tutkimusta käsitteli systeemistä estrogeenihoitoa, 17 paikallista estrogeenihoitoa ja yhdessä oli mukana sekä paikallista että systeemistä hoitoa saavia naisia. Estrogeenivalmiste (estradioli, estrioli, estroni, konjugoitu estrogeeni), hoidon kesto, annos, annostelutapa, seuranta-aika (3 viikosta 4,1 vuoteen) ja inkontinenssityyppi vaihtelivat. Tutkimusten potilasmäärät vaihtelivat 16:sta 16 117:een. Suurimmat tutkimukset olivat ns. HERS-tutkimus, n = 1 525 «Grady D, Brown JS, Vittinghoff E ym. Postmenopausa...»3 ja WHI-tutkimus «Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE ym. Effects of...»4, jossa oli 16 117 virtsankarkailusta kärsivää naista. 17 tutkimuksessa tarkasteltiin ponnistuskarkailua, 8:ssa pakkokarkailua, 5:ssä sekamuotoista karkailua tai muuta karkailua, 2:ssa virtsaamisoireita, joihin liittyi karkailu ja 2 tutkimusta oli tehty iäkkäillä hoitolaitosten asukkailla, joilla esiintyi karkailua.

Paikallisesti emättimeen annosteltu estrogeenihoito saattaa lievittää virtsankarkailua (RR 0,74, 95 % luottamusväli 0,64–0,86). Lähinnä vaikutusta saatiin virtsaamiskertojen vähenemiseen (1–2 kertaa/vrk vähemmän), yövirtsaisuuteen ja virtsapakko-oireeseen. Hoitoon liittyviä vakavia haittatapahtumia ei raportoitu, mutta rintojen arkuutta, tiputteluvuotoja ja pahoinvointia esiintyi hoidon haittavaikutuksina.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Cochrane-katsauksessa «Cody JD, Jacobs ML, Richardson K ym. Oestrogen the...»1 verrattiin estrogeenia yksin tai yhdistettynä keltarauhashormoniin tai inkontinenssihoitoihin, estrogeenin erilaisia annostelumuotoja, annosmääriä ja eri estrogeeneja toisiinsa. Tässä katsauksessa kuvattuja systeemisen hormonihoidon vaikutuksia on analysoitu toisessa näytönastekatsauksessa «Systeeminen hormonihoito ei lievitä vaihdevuosi-iän ylittäneillä naisilla virtsankarkailuoireita, vaan saattaa jopa hieman pahentaa niitä.»C.

Toisessa vuonna 2014 julkaistussa katsauksessa «Rahn DD, Carberry C, Sanses TV ym. Vaginal estroge...»5 tarkasteltiin paikallisen estrogeenihoidon vaikutuksia urogenitaalioireisiin. Mukaan otettiin Medline- ja Cochrane-haulla 44 tutkimusta, joista 14:ssa verrattiin paikallishoitoa lumehoitoon (n = 4 232), 18:ssa paikallishoidon eri muotoja (emätinvoide, -tabletti, -puikot ja -rengas) (n = 2 236), 5 tutkimuksessa verrattiin konjugoitua paikallisestrogeenia systeemiseen (n = 226), 5:ssä paikallishoitoa kaupallisiin kosteuttaviin valmisteisiin (n = 262) ja yhdessä paikallishoitoon yhdistettiin selektiivinen estrogeenireseptorimodulaattori (SERM) sekä yhdessä suun kautta otettava lumelääke tai nitrofurantoiini 100 mg/vrk. Seuranta-ajat vaihtelivat 12 viikosta 52 viikkoon.

Verrattaessa paikallishoitoa lumehoitoon, todettiin lievittävä vaikutus erityisesti pakkovirtsankarkailuun ja hieman myös ponnistuskarkailuun sekä toistuvien virtsatieinfektioiden väheneminen. Eri paikallishoidon muodoilla ei ollut eroa toisiinsa, kun verrattiin virtsankarkailua tai tarkasteltiin muita urogenitaalioireita. Paikallishoidoissa estradiolipitoisuus verenkierrossa pysyi lumehoidettujen eli postmenopausaalisella tasolla, paitsi naisilla, jotka käyttivät konjugoitua estrogeenia. Vakavia haittatapahtumia ei paikallishoidoilla todettu, mutta 600 endometriumnäytteessä todettiin yhdellä naisella kohdunrungon syöpä (0,17 %). Kaupallisiin kosteuttaviin valmisteisiin vertailuun ei ollut riittävästi tutkimustietoa. Nämä auttoivat hyvin lievissä oireissa, tai mikäli naisella oli useampia urogenitaalioireita, poislukien karkailu. Verrattaessa konjugoitua estrogeenia systeemisesti tai paikallishoitona saatiin samansuuntainen lievittyminen urogenitaali- ja virtsankarkailuoireisiin. SERM:n lisääminen estrogeenipaikallishoitoon ei vähentänyt vaikutusta virtsankarkailuoireisiin. Nitrofurantoiinin lisääminen paikallishoitoon vähensi entisestään toistuvia virtsatieinfektioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Katsauksessa oli mukana tutkimuksia, joissa oli käytetty 25 µg estradioliemätintabletteja (nykyinen annos on 10 µg) ja konjugoitua paikallisestrogeenia, joita Suomessa ei ole markkinoilla. Seuranta-aika oli aika vaihteleva, joten pitkäaikaisiin vaikutuksiin tai haittavaikutuksiin ei voitu ottaa kantaa. Toisaalta paikallishoidon ei todettu nostavan estradiolipitoisuutta verenkierrossa.

Kirjallisuutta

  1. Cody JD, Jacobs ML, Richardson K ym. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD001405 «PMID: 23076892»PubMed
  2. Cody JD, Richardson K, Moehrer B ym. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2009;:CD001405 «PMID: 19821277»PubMed
  3. Grady D, Brown JS, Vittinghoff E ym. Postmenopausal hormones and incontinence: the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study. Obstet Gynecol 2001;97:116-20 «PMID: 11152919»PubMed
  4. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE ym. Effects of estrogen with and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005;293:935-48 «PMID: 15728164»PubMed
  5. Rahn DD, Carberry C, Sanses TV ym. Vaginal estrogen for genitourinary syndrome of menopause: a systematic review. Obstet Gynecol 2014;124:1147-56 «PMID: 25415166»PubMed