Takaisin

Limakalvoja supistavien lääkkeiden, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmävalmisteet ylähengitystieinfektioissa

Näytönastekatsaukset
Helena Liira
22.5.2018

Näytön aste: B

Limakalvoja supistavien lääkkeiden, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmävalmisteet näyttävät lievittävän ylähengitystieinfektioiden yleisoireita. Kuitenkin lähes viidesosa hoidetuista potilaista saa näistä lääkkeistä myös haittavaikutuksia.

Cochrane-katsaukseen «De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral anti...»1, koottiin 27 satunnaistettua hoitokoetta (5 117 potilasta), joissa kohteena olivat ylähengitystieinfektioiden oireenmukaiset hoidot. Tutkimuksista 14 käsitteli limakalvoja supistavien lääkkeiden ja antihistamiinien yhdistelmiä,6 antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmiä ja 5 limakalvoja supistavien, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmiä. Kontrollina oli 21 tutkimuksessa lumelääke ja 6 tutkimuksessa aktiivinen vaikuttava aine. Tutkimuksissa oli metodologisia puutteita ja tutkimusasetelmat olivat siinä määrin vaihtelevia, että tulosten yhdistämistä voitiin tehdä vain osaan tutkimuksista ja tutkituista päätetapahtumista.

Antihistamiini-dekongestantti: 12 tutkimusta. 8 tutkimuksessa päätetapahtumana oli oireiden lievittyminen yleisesti. 6 tutkimuksen tulokset voitiin yhdistää (n = 309 aktiivinen hoito, n = 312 lumelääke). Hoidon epäonnistumisen vedonlyöntisuhde (OR) oli 0,27 (95 % luottamusväli 0,15–0,50). Hoidon tulosta arvioitaessa 41 % lumelääkettä saaneista ja 66 % aktiivista hoitoa saaneista koki merkittävää paranemista.

Antihistamiini-kipulääke: 3 tutkimusta. 2 tutkimuksessa päätetapahtumana oli oireiden lievittyminen. Toisesta oli numeerista dataa (n = 290 aktiivinen hoito, n = 292 askorbiinihappo). Hoidon epäonnistumisen vedonlyöntisuhde (OR) oli 0,33 (95 % luottamusväli 0,23–0,46). 6 päivän jälkeen 43 % verrokkiryhmäläisistä ja 70 % aktiivihoitoa saaneista oli parantunut. Myös toisessa tutkimuksessa tulokset puolsivat aktiivista hoitoa.

Kipulääke-dekongestantti: 6 tutkimusta. 1 tutkimuksessa päätetapahtumana oireiden lievittyminen: 73 % yhdistelmälääkettä saaneista parani verrattuna 52 %:iin vertailuryhmässä, jossa hoitona oli parasetamoli (OR 0,28, 95 % luottamusväli 0,15–0,52).

Antihistamiini-dekongestantti-kipulääke: 5 tutkimusta. 4 päätetapahtumana oireiden lievittyminen, 2 tulokset voitiin yhdistää. Oireet lievittyivät 52 %:lla hoitoryhmässä ja 34 %:lla lumeryhmässä (OR 0,47, 95 % luottamusväli 0,33–0,67). 2 muussa tutkimuksessa ei todettu paranemiseen vaikutuksia ja 2 muussa tutkimuksessa ei todettu mitään vaikutuksia.

2 tutkimusta käsitteli antihistamiiini-dekongestantti-yhdistelmää lapsilla (mukana 113 lasta). Tuloksia ei voitu yhdistää; merkitseviä hoidollisia tuloksia ei saatu.

Haittavaikutukset: antihistamiini-dekongestantti-yhdistelmä tuotti enemmän haittavaikutuksia kuin verrokki, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä: 157/810 (19 %) vs 60/477 (13 %) potilaista sai yhden tai useamman haittavaikutuksen (OR 1,58, 95 % luottamusväli 0,78–3,21). Kipulääke-dekongestantti-yhdistelmä tuotti merkitsevästi enemmän haittavaikutuksia kuin vertailuhoito (OR 1,71, 95 % luottamusväli 1,23–2,37). Haittavaikutuksina oli esimerkiksi väsymystä, suun kuivumista, unettomuutta, sydämen tykytyksiä ja päänsärkyä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Näytön astetta on pudotettu A:sta B:hen, koska tutkimuksissa oli merkittäviä metodologisia ja raportoinnin ongelmia ja asetelmat olivat heterogeenisiä.

Kirjallisuutta

  1. De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004976 «PMID: 22336807»PubMed