Takaisin

Työ polvinivelrikon vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
5.9.2012

Näytön aste: B

Polvinivelrikon vaara kasvaa raskaassa fyysisessä ja kyykistelyä vaativassa työssä.

Julkaisuvuodet 1966–2007 kattavaan systemaattiseen analyysiin «Jensen LK. Knee osteoarthritis: influence of work ...»1 oli otettu mukaan 25 tutkimusta työaltistusta ja polvinivelrikon riskiä käsittävää tutkimusta. Lähteinä olivat tietokannat Medline, Niosh-tic, Embase ja HSEline. Tutkimus hyväksyttiin katsaukseen, jos tutkimuksen yksi tarkoitus oli selvittää painavien taakkojen nostamisen, kyykistelyä ja portaiden tai tikapuiden nousemista vaativien työtehtävien yhteyttä polvinivelrikkoon ja jos tutkimus oli täyspitkä, alkuperäisjulkaistu englannin, saksan, tanskan, ruotsin tai norjan kielellä, jos polvinivelrikko oli diagnosoitu radiologisesti KL-luokituksen mukaisesti, tutkimusaineistossa oli käytetty WHO:n ICD-8:n tai ICD-10:n lonkkanivelrikkokoodia tai tiedettiin, että polven tekonivelleikkaus oli tehty tai tutkittava odotti polven tekonivelleikkausta. Tutkimukset arvioitiin sovitulla tutkimuslaadun pisteytysmenetelmällä.

Painavien taakkojen nostaminen oli yhteydessä (OR-vaihtelu 1.9–7.31, RR-vaihtelu 1.9–14.3) polvinivelrikkoon yhdeksässä tutkimuksessa 17 tutkimuksesta. Kahdeksassa tutkimuksessa 12 tutkimuksesta osoitettiin, että kyykistelyä vaativa työ on yhteydessä lisääntyneeseen polvinivelrikon riskiin (OR-vaihteluväli 2.2–6.9). Painavien taakkojen nostaminen yhdistettynä kyykistelyä vaativaa työhön näytti lisäävän polvinivelrikon riskiä enemmän kuin jompikumpi näistä riskitekijöistä yksinään. Neljä tutkimusta viidestä osoitti, että portaiden tai tikapuiden nousemista vaativat työtehtävät lisäävät polvinivelrikon riskiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Julkaisuvuodet 1950–2011 (heinäkuu) kattavaan systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «McWilliams DF, Leeb BF, Muthuri SG ym. Occupationa...»3 otettiin mukaan 51 polvinivelrikkoa, 12 yhtämittaista polvikipua sekä kolme polvinivelrikon progressiota koskevaa tutkimusta. Näistä tutkimuksista kahdeksan oli prospektiivisia kohorttitutkimuksia, 25 poikkileikkaustutkimusta ja 18 tapaus-verrokkitutkimusta (n = 526 343). Kaikista tutkimuksista yhteenlaskettu työperäinen polvinivelrikon riski (OR) oli 1.61 (95 % luottamusväli 1.37–1.81).

Työperäinen polvinivelrikon riski oli nähtävissä kaikissa tutkimusasetelmissa; kohorttitutkimukset (OR 1.38, 95 % luottamusväli 1.10–1.74), poikkileikkaustutkimukset (OR 1.57, 95 % luottamusväli 1.37–1.81) ja tapaus-verrokkitutkimukset (OR 1.80, 95 % luottamusväli 1.10–1.74).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Jensen LK. Knee osteoarthritis: influence of work ...»1: Tutkimukseen oli kelpuutettu Suomessa tehty tapaus-verrokkitutkimus «Manninen P, Heliövaara M, Riihimäki H ym. Physical...»2, jossa selvitettiin työn fyysisen rasittavuuden yhteyttä vaikeaan polvinivelrikkoon miehillä ja naisilla (ikä 55–75 vuotta). Polven tekonivelleikkauksessa olleiden (n = 281) työrasitusta verrattiin ikä- ja sukupuolivakioituihin verrokkeihin (n = 524). Tulokset vakioitiin BMI:llä, polvivammoilla ja vapaa-ajan liikunnan määrällä. Raskas fyysinen työ lisäsi polvinivelrikon riskiä (miehillä OR 1.53 (0.42–5.56), naisilla OR 2.03 (1.03–3.99)).

«McWilliams DF, Leeb BF, Muthuri SG ym. Occupationa...»3: Katsaukseen oli kelpuutettu yksi suomalainen kohorttitutkimus «Toivanen AT, Heliövaara M, Impivaara O ym. Obesity...»4. Toivasen ja työryhmän tutkimuksessa hyödynnettiin laajan väestöpohjaisen Mini-Suomi-tutkimuksen aineistoja, johon osallistui 8 000 yli 30-vuotiasta miestä ja naista. Kaiken kaikkiaan 823 tutkittavaa, jotka eivät kärsineet polven nivelrikosta tutkimuksen alkaessa vuosina 1978–1980, tutkittiin uudelleen vuosina 2000–2001. Polven nivelrikko diagnostisoitiin tauti- ja oireanamneesin sekä statuslöydösten perusteella. Ruumiilliseen työhön liittyvä liikakuormitus lisäsi polvinivelrikon riskiä, sillä raskasta ruumiillista työtä tekevät sairastuivat polvinivelrikkoon 18 kertaa todennäköisemmin kuin ruumiillisesti kevyttä työtä tekevät.

Kirjallisuutta

  1. Jensen LK. Knee osteoarthritis: influence of work involving heavy lifting, kneeling, climbing stairs or ladders, or kneeling/squatting combined with heavy lifting. Occup Environ Med 2008;65:72-89 «PMID: 17634247»PubMed
  2. Manninen P, Heliövaara M, Riihimäki H ym. Physical workload and the risk of severe knee osteoarthritis. Scand J Work Environ Health 2002;28:25-32 «PMID: 11871849»PubMed
  3. McWilliams DF, Leeb BF, Muthuri SG ym. Occupational risk factors for osteoarthritis of the knee: a meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:829-39 «PMID: 21382500»PubMed
  4. Toivanen AT, Heliövaara M, Impivaara O ym. Obesity, physically demanding work and traumatic knee injury are major risk factors for knee osteoarthritis--a population-based study with a follow-up of 22 years. Rheumatology (Oxford) 2010;49:308-14 «PMID: 19946021»PubMed