Takaisin

Ikä lonkkanivelrikon vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
5.9.2012

Näytön aste: A

Ikä lisää lonkkanivelrikon vaaraa.

Yhdysvalloissa 1971–75 tehdyssä väestöpohjaisessa National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I) poikkileikkaustutkimuksessa «Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip...»1 tutkittiin 2 490 hengen väestöotos (55–74-vuotiaat), joka käsitti useita eri väestöryhmiä. Tutkittavilta otettiin lantion röntgenkuvat, jotka luokiteltiin Kellgren–Lawrence-luokituksen (KL) mukaisesti. Tutkimushenkilöt ja tulosten laskennassa käytetyt vakiointimuuttujat on kuvattu kattavasti.

Ikä lisäsi lonkkanivelrikon riskiä merkittävästi (OR 1.3 (0.60–2.81) ikäryhmässä 60–64, OR 1.69 (0.83–3.44) ikäryhmässä 65–69 ja OR 2.38 (1.15–4.92) ikäryhmässä 70–74).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa ns. Nurses' Health -tutkimuksessa selvitettiin prospektiivisessa tutkimuksessa «Karlson EW, Mandl LA, Aweh GN ym. Total hip replac...»2 muun muassa iän merkitystä lonkkanivelrikon riskitekijänä. Alkuvaiheessa tutkimuksessa oli 121 701 naista, joista kyselyn perusteella 568:lla todettiin lonkkanivelrikko radiologisesti KL-luokituksen mukaan. Muut tunnetut riskitekijät otettiin huomioon analyysissä.

Naisilla ikäluokassa ≥ 70-vuotiaat oli 9-kertainen riski (95 %:n luottamusväli 5.4–13.9) joutua lonkan tekonivelleikkaukseen kuin ikäluokassa < 55-vuotiaat.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomessa tehty retrospektiivinen kohorttitutkimus (ns. Mini-Suomi-tutkimus) «Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Associatio...»3 selvitti muun muassa iän yhteyttä lonkkanivelrikkoon. Lonkkanivelrikko diagnosoitiin anamneesin ja kliinisen tutkimuksen perusteella. Tutkimushenkilöt ja tulosten laskennassa käytetyt vakiointimuuttujat kuvattiin kattavasti.

Iän yhteys lonkkanivelrikkoon oli positiivinen (OR 1.9 (1.8–2.0)).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tepper S, Hochberg MC. Factors associated with hip osteoarthritis: data from the First National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES-I). Am J Epidemiol 1993;137:1081-8 «PMID: 8317437»PubMed
  2. Karlson EW, Mandl LA, Aweh GN ym. Total hip replacement due to osteoarthritis: the importance of age, obesity, and other modifiable risk factors. Am J Med 2003;114:93-8 «PMID: 12586227»PubMed
  3. Heliövaara M, Mäkelä M, Impivaara O ym. Association of overweight, trauma and workload with coxarthrosis. A health survey of 7,217 persons. Acta Orthop Scand 1993;64:513-8 «PMID: 8237314»PubMed