Takaisin

Ikä polvinivelrikon vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
5.9.2012

Näytön aste: A

Ikä lisää polvinivelrikon vaaraa.

Iän yhteyttä radiologisen polvinivelrikon ilmaantuvuuteen naisilla selvitettiin Yhdysvalloissa vuodet 1989–93 kattavassa väestöpohjaisessa kohorttitutkimuksessa «Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk ...»1. Tutkittavia oli alussa 1 003 (ikä 54.1 ± 5.9 vuotta), lopussa 715. Tutkittavilta otettiin polven röntgenetukuva seisten, ja kuvat luokiteltiin luokkiin 0–3. Luokka ≥ 1 (varma osteofyytti tai nivelraon kapeneminen) luokiteltiin nivelrikkotapaukseksi. Tuloksissa esiteltiin erikseen osteofyyttien ja nivelraon kapenemisen insidenssi.

Ikä lisäsi naisilla paino- ja pituusvakioitua polvinivelrikon osteofytoosin riskiä 4 vuoden seurannassa merkittävästi (OR 2.41 (1.11–5.24)).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa 1971–75 tehdyssä väestöpohjaisessa National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES I) poikkileikkaustutkimuksessa «Anderson JJ, Felson DT. Factors associated with os...»2 tutkittiin 5 193 hengen väestöotos (35–74-vuotiaat), joka käsitti useita eri väestöryhmiä. Tutkituista 315 henkilöllä todettiin polvinivelrikko. Tutkittavilta otettiin maaten polviröntgenkuvat, jotka luokiteltiin Kellgren–Lawrence-luokituksen (KL) mukaisesti. Tutkimushenkilöt ja tulosten laskennassa käytetyt vakiointimuuttujat on kuvattu kattavasti.

Ikä lisäsi polvinivelrikon riskiä merkittävästi (OR 1.76 (1.37–2.26) miehet, OR 3.29 (2.70–4.12) naiset).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Julkaisuvuoteen 2008 (tammikuu) ulottuvaan systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin «Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors ...»3 otettiin mukaan tutkimukset, jotka käsittelivät polvinivelrikon eri riskitekijöitä. Lähteinä olivat tietokannat Medline, Embase, Cinahl ja Amed sekä seuraavat web-sivustot: Cochrine Library, National Institute for Clinical Excellence, National Electronic Library for Health, Arthritis Research Campaign, Arthritis Care, Arthritis and Musculoskeletal Alliance ja Arthritis Foundation (US) National Office. Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin hyväksyttiin tutkimukset seuraavilla inkluusiokriteereillä: tutkimus tuli olla julkaistu englanniksi, kyseessä tuli olla joko prospektiivinen kohortti- tai retrospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus, lopputulosmuuttujana oli joko polvikipu tai radiologinen polvinivelrikko (KL ≥ 2), seurantahetkellä tutkittavien keski-ikä tuli olla yli 50 vuotta ja riskitekijöiden tuli olla dermografisia, sosio-ekonomisia, liitännäissairauksia, aikaisempia polven vammoja tai tehtyjä operaatioita tai muita potilaskohtaisia tekijöitä.

Tutkimukseen ei otettu poikkileikkaustutkimuksia, katsauksia, editoriaalikirjoituksia, koe-eläintutkimuksia, konferenssiabstrakteja, muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitetut julkaisuja, amputaatiota ja nivelreumaa käsitteleviä tutkimuksia, polvivammatutkimuksia ilman tavallisesta kansasta kerättyä vertailuryhmää tai proprioseptiikkaa, lihasvoimaa, polven mekaanista akselia ja nivelrustokatoa käsittäviä artikkeleita. Tutkimusten menetelmällinen laatu arvioitiin ja riskitekijän vaikutuksen voimakkuus ja suunta laskettiin alkuperäistöistä, jos se oli mahdollista.

Lopulliseen katsaukseen, joka sisälsi kaikki polvinivelrikon riskitekijät, hyväksyttiin 85 tutkimusta. Iän merkityksestä polvinivelrikon riskitekijänä selvitettiin tässä katsauksessa15 tutkimuksessa. Iän vaikutuksen voimakkuudelle ei pystytty laskemaan poolattua riskisuhdetta, koska ikäkategoriat olivat hyvin erilaisia eri tutkimuksissa.

Kaikkien tutkimusten mukaan ikä osoittautui polvinivelrikon riskitekijäksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hart DJ, Doyle DV, Spector TD. Incidence and risk factors for radiographic knee osteoarthritis in middle-aged women: the Chingford Study. Arthritis Rheum 1999;42:17-24 «PMID: 9920009»PubMed
  2. Anderson JJ, Felson DT. Factors associated with osteoarthritis of the knee in the first national Health and Nutrition Examination Survey (HANES I). Evidence for an association with overweight, race, and physical demands of work. Am J Epidemiol 1988;128:179-89 «PMID: 3381825»PubMed
  3. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:24-33 «PMID: 19751691»PubMed