Takaisin

Ruokavalioneuvonnan ja liike- ja liikuntaharjoittelun merkitys polvi- ja lonkkanivelrikon hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
23.8.2012

Näytön aste: B

Ruokavalioneuvonta yhdistettynä liike- ja liikuntaharjoitteluun näyttää vähentävän merkittävämmin subjektiivista toimintahaittaa kuin liike- ja liikuntaharjoittelu tai ruokavalioneuvonta yksinään.

Yhdysvalloissa tehdyssä satunnaistetussa lumekontrolloidussa 18 kuukauden seurantatutkimuksessa «Messier SP, Loeser RF, Miller GD ym. Exercise and ...»1 selvitettiin, onko dieettineuvonnalla merkitystä ylipainoisten polvinivelrikkoa sairastavien potilaiden subjektiiviseen kipuun ja toimintakykyyn. Tutkimuksen sisäänottokriteereinä olivat muun muassa kliinisesti oirehtiva ja KL-radiologisen luokituksen mukainen I–III asteen nivelrikko polvessa, BMI ≥ 28 kg/m2 ja ikä ≥ 60 vuotta.

Tutkimukseen osallistui 360 henkilöä, jotka satunnaistettiin neljään ryhmään:

A) terveysneuvontaryhmä

B) liikuntaharjoitteluryhmä

C) dieettiryhmä tai

D) yhdistetty liikuntaharjoittelu- ja dieettiryhmä.

Dieettiryhmässä painonpudotustavoitteena oli 5 % painonlasku 18 kuukauden seuranta-aikana. Dieettiohjelma sisälsi useita ryhmä- tai yksilömuotoisia ohjauskertoja. Dieettiohjaus jaettiin intensiivi-, siirtymä- ja ylläpito-ohjausvaiheisiin. Liikuntaharjoitteluryhmäläisillä oli alkuun 4 kuukauden ohjattu harjoittelu, jossa ohjattiin niin alaraajojen lihasvoima- kuin aerobista omatoimiharjoittelua. Terveysneuvontaryhmä sai ohjauksen nivelrikon hoidon pääperiaatteista kerran kuukaudessa ryhmäohjauksena ja tämän jälkeen kuukausittain tai joka toinen kuukausi puhelinohjauksena. Primaarina lopputulosmuuttujana oli WOMAC:n toimintakykyosio (yhteispisteet 0–68). Sekundaarisina lopputulosmuuttujina olivat paino, 6 minuutin kävelytesti, portaiden ylösnousun nopeustesti, WOMAC:n kipu ja radiologiset muutokset arvioituna KL-luokituksen mukaisesti ja nivelraon leveydellä. Tutkimukseen osallistui alkuperäisesti 316 henkilöä, joista 252 oli mukana 18 kuukauden seurannassa.

Dieettiohjauksella ei ollut yksistään tilastollisesti merkittävää eroa terveysneuvontaohjaukseen missään lopputulosmuuttujassa. Liikuntaharjoitteluryhmässä 6 minuutin kävelytestitulos oli parempi kuin kontrolliryhmässä. Dieettineuvonta yhdistettynä liikuntaharjoitteluun paransi ainoana hoitomuotona merkittävästi WOMAC:lla arvioituna subjektiivista toimintakykyä 18 kuukauden seurannassa (24 %, keskiarvo 5.73 yksikköä, 95 % luottamusväli 2.63–8.83).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Messier SP, Loeser RF, Miller GD ym. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum 2004;50(5):1501-10. «PMID: 15146420»PubMed