Takaisin

Sairaalahoidon jälkeen jatketun fysioterapian vaikuttavuus polven liikkuvuuteen tekonivelleikkauksen jälkeen

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara
12.9.2012

Näytön aste: C

Sairaalahoidon jälkeen jatkettu fysioterapia ei lisänne polven liikelaajuutta tekonivelleikkauksen jälkeen.

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Rajan RA, Pack Y, Jackson H ym. No need for outpat...»1 verrattiin polven tekonivelleikkauksen sairaalahoidon jälkeisen fysioterapian (56 potilasta) ja pelkän sairaalassa annetun fysioterapian (60 potilasta) vaikutusta polven liikelaajuuteen. Molempiin ryhmiin sisältyi sairaalassa annetut harjoitukset. Sairaalahoidon jälkeistä fysioterapiaa oli 4–6 kertaa. Potilaiden keski-ikä oli 68 vuotta, naisia oli 73/116, osteoartroosi oli kaikilla.

Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden seurannoissa ryhmien välillä ei ollut eroa polven liikkuvuudessa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa vertailututkimuksessa «Frost H, Lamb SE, Robertson S. A randomized contro...»2 määritettiin polven tekonivelleikkauksen sairaalahoidon jälkeisen tavanomaisen harjoitteluohjeiston tai toimintakyvyn lisääntymistä tavoittelevan harjoitteluohjeiston (tuolista nousu, kävely, jalkojen nostelu) (23 potilasta) keskinäistä vaikuttavuutta. Molemmat ryhmät saivat sairaalassa tavanomaista fysioterapiaa. Potilaiden keski-ikä oli 71 vuotta, naisia oli noin 50 %, osteoartroosi oli kaikilla.

12 kuukauden seurannassa suuri potilaskato: tavanomaisen harjoittelun ryhmässä 13/24, toimintakykyharjoitteluryhmässä 7/23. Ryhmien välillä ei ollut eroa polven fleksiolaajuudessa, polven ekstensiovoimassa, kävelynopeudessa eikä kävelykivussa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rajan RA, Pack Y, Jackson H ym. No need for outpatient physiotherapy following total knee arthroplasty: a randomized trial of 120 patients. Acta Orthop Scand 2004;75:71-3 «PMID: 15022811»PubMed
  2. Frost H, Lamb SE, Robertson S. A randomized controlled trial of exercise to improve mobility and function after elective knee arthroplasty. Feasibility, results and methodological difficulties. Clin Rehabil 2002;16:200-9 «PMID: 11911518»PubMed