Takaisin

Perioperatiivisen (leikkausta ennen ja leikkauksen jälkeen annetun) fysioterapian ja ohjeiden vaikuttavuus lonkan tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara
12.9.2012

Näytön aste: C

Perioperatiivinen fysioterapia ja ohjeistus ennen ja jälkeen leikkauksen saattaa lyhentää sairaalassaoloaikaa ja edistää jonkin verran toiminta- ja kävelykykyä pitkäkestoisestikin.

Australialaisessa satunnaistetussa hoitotutkimuksessa «Gilbey HJ, Ackland TR, Wang AW ym. Exercise improv...»1 76 primaarin tai posttraumaattisen lonkka-artroosin, inflammatorisen artriitin, osteonekroosin tai Pagetin taudin vuoksi lonkan tekonivelleikkaukseen tulevaa liikehoitoon motivoitunutta potilasta hoidettiin joko liikehoidolla tai he kuuluivat vertailuryhmään. Kuhunkin sairaalassa annettavaan fysioterapiakäyntiin kuului 30 minuutin aerobista ja lihasvoimaharjoitusta sekä 30 minuuttia allasvoimistelua. Hoitoa annettiin kahdesti viikossa aloittaen 8 viikkoa ennen tekonivelleikkausta ja jatkuen kolmen viikon kuluttua leikkauksesta ainakin 12 viikkoa leikkauksen jälkeen. Lisäksi potilasta motivoitiin kahdesti viikossa kotona tehtäviin harjoituksiin. Vertailuryhmän potilaat saivat tavanomaiset ohjeet ja fysioterapian. Potilaskato seurannassa oli varsin suuri: 8 potilasta jäi pois tutkimuksesta ennen leikkausta, 6 leikkausta peruttiin muiden sairauksien vuoksi ja 2 potilasta perui leikkauksen harjoitusryhmässä, koska oireet olivat vähentyneet. Hoitomyöntyvyys harjoitteluun oli hyvä: potilaat osallistuivat 97 %:sti sairaalafysioterapiaan ja ilmoittivat toteuttaneensa kotiharjoitukset 95 %:sti.

Viikkoa ennen leikkausta liikeharjoitusryhmän potilaiden WOMAC-indeksi (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) osoitti vähäisempää haittaa kuin vertailuryhmän. Ero säilyi liikeharjoitusryhmän eduksi kahteen vuoteen saakka.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australialaisessa satunnaistetussa hoitotutkimuksessa «Wang AW, Gilbey HJ, Ackland TR. Perioperative exer...»2, jonka tutkimusasetelma oli edellä kuvatun tutkimuksen kaltainen, 28 potilasta satunnaistettiin liikehoitoon (n = 15) tai vertailuryhmään (n = 12). Tulosmittarina käytettiin kävelykykyä.

Leikkauksen jälkeen liikehoidossa olleiden kävelynopeus oli 3 viikon sekä 12 ja 24 viikon jälkeen parempi kuin vertailuryhmässä, ja kahdessa jälkimmäisessä ajankohdassa myös kävelymatka oli pidempi kuin vertailuryhmässä: 12 viikon kuluttua 504 m vs 450 m ja 24 viikon kuluttua 550 m vs 485 m.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanskalaisessa tutkimuksessa «Larsen K, Sørensen OG, Hansen TB ym. Accelerated p...»3 87 lonkan (28 ja 28 potilasta) tai polven (17 ja 14 potilasta) tekonivelleikkaukseen tulevaa potilasta satunnaistettiin tavanomaiseen tai intensiiviseen hoitojakson aikaiseen kuntoutukseen. Kuntoutusryhmässä potilaat kutsuttiin leikkausta edeltävällä viikolla informaatiotilaisuuteen. Mobilisaatio aloitettiin heti leikkauksen jälkeen. Ensimmäisen postoperatiivisen päivän tavoitteena oli 4 tuntia harjoittelua fysio- ja toimintaterapeutin kanssa. Seuraavina sairaalassaolopäivinä tavoite oli 8 tuntia mobilisaatiota päivässä.

Päätulosmuuttujana oli sairaalassaoloaika, joka kuntoutusryhmässä oli 5 päivää, kun se vertailuryhmässä oli 8 päivää. Alkutilanteen vakioitu ero oli 3.1 päivää (95 % luottamusväli 2.3–4.0 päivää). Elämänlaatu (EQ-5D) oli interventioryhmässä vertailuryhmää parempi, alkutilanteen vakioitu erotus 0.08 (95 % luottamusväli 0.004–0.16).

Tutkijoiden johtopäätöksenä on, että tehostettu perioperatiivinen kuntoutus on vaikuttavaa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Gilbey HJ, Ackland TR, Wang AW ym. Exercise improves early functional recovery after total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2003;408:193-200 «PMID: 12616059»PubMed
  2. Wang AW, Gilbey HJ, Ackland TR. Perioperative exercise programs improve early return of ambulatory function after total hip arthroplasty: a randomized, controlled trial. Am J Phys Med Rehabil 2002;81:801-6 «PMID: 12394990»PubMed
  3. Larsen K, Sørensen OG, Hansen TB ym. Accelerated perioperative care and rehabilitation intervention for hip and knee replacement is effective: a randomized clinical trial involving 87 patients with 3 months of follow-up. Acta Orthop 2008;79:149-59 «PMID: 18478482»PubMed