Takaisin

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksen rajoitteet

Näytönastekatsaukset
Petri Virolainen
5.10.2012

Näytön aste: C

Lonkan ja polven tekonivelleikkauksen ei tarvitse merkittävästi rajoittaa potilaan leikkauksenjälkeistä työkykyä tai liikunnallista aktiviteettia. Merkittäville liikunnallisille rajoitteille ei ole perusteita. Potilaan ennuste ei huonone, vaikka potilas on aktiivinen, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus «Papalia R, Del Buono A, Zampogna B ym. Sport activ...»1 liikunnan harrastamisesta ja rajoitteista polven tekonivelleikkauksen jälkeen tehtiin käymällä läpi tietokannat CINAHL, Embase, Medline ja Cochrane Central Registry of Controlled Trials. Analyysiin valittiin 22 artikkelia, jossa selvitettiin potilaan kokemaa muutosta kivussa, oireissa, päivittäisissä toiminnoissa, urheilusuorituksissa ja elämänlaadussa leikkausta edeltävän tilan ja leikkauksen jälkeisen tilan välillä. CMS (Coleman Methodology Score) osoitti erittäin suurta vaihtelua eri tutkimuksissa potilasaineiston, menetelmien ja tulosten tulkinnan välillä.

Katsauksen perusteella potilaille suositellaan polven tekonivelleikkauksen jälkeen urheilua, joissa polveen kohdistuu vain vähäinen iskuvaikutus (low impact physical activities). Suositus ei kuitenkaan varsinaisesti perustu tutkimustietoon vaan omaksuttuun käytäntöön.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus «Kuijer PP, de Beer MJ, Houdijk JH ym. Beneficial a...»2 tekijöistä, jotka vaikuttavat potilaan työhön paluuseen. Pubmed- ja Embase-tietokannoista löytyi vain kolme artikkelia, jotka täyttivät asetetut melko lievät kriteerit (primaari TKA tai THA, kuvaus työhön paluusta, myönteiset tai rajoittavat tekijät työhön paluulle).

Johtopäätöksinä voitiin esittää ainoastaan, että postoperatiiviset liikuntarajoitukset koetaan rajoittavina ja että postoperatiivisilla kotiutusohjeilla ei ole merkitystä töihinpaluuseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen katsaus «Labek G, Thaler M, Janda W ym. Revision rates afte...»3 kansallisista rekistereistä ja kliinisistä tutkimussarjoista, joissa on analysoitu revisioleikkausten syitä. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen riski tekonivelen uusintaleikkaukseen on 1.29 asetettua 100 komponenttivuotta kohden ja polven tekonivelleikkauksen jälkeen 1.26. Potilaiden liikuntaharrastuksella tai työllä ei voida osoittaa olevan merkitystä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Papalia R, Del Buono A, Zampogna B ym. Sport activ...»1: Johtopäätös perustuu ja tukee aiempia johtopäätöksiä, joilla ei ole tieteellistä näyttöä.

«Kuijer PP, de Beer MJ, Houdijk JH ym. Beneficial a...»2: Katsauksen tekeminen oli mahdotonta useiden sekoittavien tekijöiden vuoksi. Tutkimuksissa hyvin epämääräiset käsitteet rajoituksista.

«Labek G, Thaler M, Janda W ym. Revision rates afte...»3: Liikunnan laatu ja työhönpaluu raportoitu hyvin epämääräisesti. Ei oikeuta vahvaan mielipiteeseen.

Kirjallisuutta

  1. Papalia R, Del Buono A, Zampogna B ym. Sport activity following joint arthroplasty: a systematic review. Br Med Bull 2012;101:81-103 «PMID: 21565802»PubMed
  2. Kuijer PP, de Beer MJ, Houdijk JH ym. Beneficial and limiting factors affecting return to work after total knee and hip arthroplasty: a systematic review. J Occup Rehabil 2009;19:375-81 «PMID: 19693656»PubMed
  3. Labek G, Thaler M, Janda W ym. Revision rates after total joint replacement: cumulative results from worldwide joint register datasets. J Bone Joint Surg Br 2011;93:293-7 «PMID: 21357948»PubMed