Takaisin

Glukosamiini vs lumelääke polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen
5.10.2012

Näytön aste: A

Glukosamiinin vaikutus nivelrikkopotilaan kipuun tai toimintakykyyn ei eroa lumelääkkeestä.

Meta-analyysiin «Wandel S, Jüni P, Tendal B ym. Effects of glucosam...»1 otettiin mukaan 7 glukosamiinin tehoa polvi- tai lonkkanivelrikon hoidossa koskevaa laajaa yli 200 potilaan satunnaistettua, sokkoutettua ja lumekontrolloitua kliinistä tutkimusta. Lähteinä olivat Cochrane Controlled Trials Register, Medline, Embase ja CINAHL 06/2009 tai 2010 asti (eri vuosiluku abstraktissa ja metodeissa), viitejärjestelmä Science Citation Index (1981–2008) ja käsihaut alan kirjallisuudesta. Tutkittavia oli yhteensä 1 939, tutkittavien keski-ikä 58–66 vuotta, ja naisia heistä oli 27–86 %. Glukosamiiniannoksena oli kaikissa tutkimuksissa 1 500 mg/vrk. Tutkimuksista 6 koski polven ja yksi lonkan nivelrikkoa. Tutkimusten pituus vaihteli yhdestä kuukaudesta kolmeen vuoteen. Meta-analyysissä tulos ilmoitetaan vakioituna keskiarvojen erona (SMD = standardized mean difference), jossa itseisarvoltaan 0.2 on pieni, 0.5 kohtuullinen ja 0.8 merkittävä ero hoitojen välillä (95 % luottamusväli) yli kaikkien aikapisteiden.

Meta-analyysin mukaan glukosamiinin kipua lievittävä vaikutus eroaa lumelääkkeestä tilastollisesti merkittävästi, mutta jää kliinisesti merkityksettömäksi: vakioitu keskiarvojen ero ryhmien välillä oli -0.17 (-0.28 – -0.05).

Glukosamiini osoittautui turvalliseksi, haittavaikutusten riskisuhde oli lumelääkkeeseen verrattuna 0.94 (0.59–1.47).

Meta-analyysissä arvioitiin myös glukosamiinin vaikutusta nivelrikon etenemiseen. Mukana oli neljä satunnaistettua ja kaksoissokkoutettua koetta: Reginster ym. 2001, Pavelka ym. 2002, Clegg 2006 «Clegg DO, Reda DJ, Harris CL ym. Glucosamine, chon...»2 ja Rozendaal ym. «Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJ ym. Effect of g...»4. Tutkimuksissa oli yhteensä 783 osallistujaa. Nivelraon kapeutuminen (joint space narrowing, JSN) arvioitiin röntgenkuvista kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen kestäneen hoidon jälkeen.

Tulosten perusteella glukosamiini ei hidasta nivelraon kapeutumista verrattuna lumelääkkeeseen, ero oli -0.2 mm (-0.3–0.0 mm) ja vakioitu keskiarvojen ero oli -0.16 ( 0.25–0.00). Vaikutus nivelraon kaventumiseen arvioitiin röntgenkuvista, mitä ei voida pitää kovin luotettavana ja tarkkana mittausmenetelmänä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Julkaisuvuodet 1966–2008 kattavaan Cochrane-katsauksen meta-analyysiin «Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP ym. Glucos...»5 otettiin mukaan 25 glukosamiinihoidon tehoa nivelrikon hoidossa koskevaa satunnaistettua, kaksoissokkoutettua ja kontrolloitua kliinistä tutkimusta. Lähteinä olivat CENTRAL ja the Cochrane Database of Systematic Reviews (The Cochrane Library), MEDLINE, PREMEDLINE, EMBASE, AMED, ACP Journal Club, DARE, alan asiantuntijat ja käsihaut alan kirjallisuudesta. Tutkittavia oli yhteensä 4 963, keski-ikä 61 vuotta ja 69 % naisia. Tutkimusten kesto oli keskimäärin 25.5 viikkoa. Tutkittavista keskimäärin 83 % jatkoi tutkimuksen loppuun asti.

Mukaan otetuista tutkimuksista 20 koski polven nivelrikkoa, kahteen tutkimukseen oli otettu mukaan polvi-, lonkka- tai muita nivelrikkoja. Kaksi tutkimusta ei määritellyt nivelrikon sijaintia ja vain yksi tutkimus koski lonkkanivelrikkoa. Glukosamiini annosteltiin 21 tutkimuksessa p.o., kahdessa i.a., kolmessa i.m., yhdessä i.v. ja kahdessa i.m., i.a. tai i.v. Suun kautta annettavana annoksena oli 1 500 mg/vrk joko kerran päivässä (6 tutkimusta), jaettuna kolmeen annokseen (14 tutkimusta) tai jaettuna kahteen annokseen (yksi tutkimus), parenteraalisesti 400 mg kerran päivässä (kaksi tutkimusta) tai kaksi kertaa viikossa (yksi tutkimus). Glukosamiinia (kahdessa tutkimuksessa valmisteena oli glukosamiinihydrokloridi, muissa käytettiin glukosamiinisulfaattia) verrattiin 20 tutkimuksessa lumelääkkeeseen, viidessä tutkimuksessa tulehduskipulääkkeeseen, kahdessa tutkimuksessa tulehduskipulääkkeeseen ja lumelääkkeeseen ja yhdessä tutkimuksessa vertailulääkkeenä oli parasetamoli. Tuloksena ilmoitetaan tässä muutos hoidon jälkeen prosentteina (95 % luottamusväli) ja vakioitu keskiarvojen ero (SMD = standardized mean difference), jossa itseisarvoltaan 0.2 on pieni, 0.5 kohtuullinen ja 0.8 merkittävä ero hoitojen välillä (95 % luottamusväli).

Glukosamiini ei eroa lumelääkkeestä kivun suhteen, kun analyysissä on mukana vain tasokkaat tutkimukset (adequate allocation concealment, 11 tutkimusta, n = 2 173) ja kipua arvioitiin WOMAC-pisteytyksellä. Muutos oli hoidon jälkeen -7 % (95 % luottamusväli 17–1.8 %) ja vakioitu keskiarvojen ero -0.16 (-0.36–0.04).

Glukosamiini ei eroa lumelääkkeestä toimintakyvyn paranemisen suhteen, kun analyysissä on mukana vain tasokkaat tutkimukset (adequate allocation concealment, 9 tutkimusta, n = 2 017) ja kipua arvioitiin WOMAC-pisteytyksellä. Muutos hoidon jälkeen oli -3 % (95 % luottamusväli -6–0 %), vakioitu keskiarvojen ero -0.08 (-0.17–0.00).

Glukosamiini osoittautui turvalliseksi, haittavaikutusten riskisuhde oli lumelääkkeeseen verrattuna 0.99 (0.91–1.07), 9 tutkimusta, n = 1 640.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Wandel S, Jüni P, Tendal B ym. Effects of glucosam...»1: Meta-analyysissä oli mukana kaksi hiljattain julkaistua laajaa glukosamiinin tehoa polvinivelrikon hoidossa käsittelevää tutkimusta: vuonna 2006 julkaistu amerikkalainen GAIT-tutkimus «Clegg DO, Reda DJ, Harris CL ym. Glucosamine, chon...»2 ja vuonna 2007 julkaistu eurooppalainen GUIDE-tutkimus «Herrero-Beaumont G, Ivorra JA, Del Carmen Trabado ...»3 sekä lonkkanivelrikkopotilaita koskeva vuonna 2008 julkaistu hollantilainen tutkimus «Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJ ym. Effect of g...»4. Meta-analyysissä ilmoitettu laskennallisesti 10 cm:n VAS-janalle muutettu tulos glukosamiinin vaikutuksesta kipuun oli lumelääkkeeseen verrattuna -0.4 cm (-0.7 – -0.1), kun tutkimuksen mukaan kliinisesti merkittävän eron pitäisi olla vähintään -0.9 cm. Meta-analyysin tekijät painottavat kannanotossaan, ettei nivelrikkopotilaille ole perusteltua aloittaa glukosamiinilääkityksiä. Kuudesta glukosamiinitutkimuksesta neljää oli tukenut glukosamiinia valmistava ja markkinoiva yritys Rottapharm.

Kirjallisuutta

  1. Wandel S, Jüni P, Tendal B ym. Effects of glucosamine, chondroitin, or placebo in patients with osteoarthritis of hip or knee: network meta-analysis. BMJ 2010;341:c4675 «PMID: 20847017»PubMed
  2. Clegg DO, Reda DJ, Harris CL ym. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354:795-808 «PMID: 16495392»PubMed
  3. Herrero-Beaumont G, Ivorra JA, Del Carmen Trabado M ym. Glucosamine sulfate in the treatment of knee osteoarthritis symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled study using acetaminophen as a side comparator. Arthritis Rheum 2007;56:555-67 «PMID: 17265490»PubMed
  4. Rozendaal RM, Koes BW, van Osch GJ ym. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis: a randomized trial. Ann Intern Med 2008;148:268-77 «PMID: 18283204»PubMed
  5. Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP ym. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD002946 «PMID: 15846645»PubMed