Takaisin

Hypnoterapia tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen
19.6.2018

Näytön aste: B

Hypnoosista ei todennäköisesti ole apua tupakasta vieroituksessa.

Riippumatta hypnoterapian laadusta ja siitä, pyrittiinkö tupakoinnin lopettamisessa tahdon vahvistamiseen, tupakanhimon vähentämiseen tai lisäämään keskittymistä vieroitushoitoon, tulokset eivät tukeneet näiden tehoa vieroituksessa.

Cochrane-katsaus «Barnes J, Dong CY, McRobbie H ym. Hypnotherapy for...»1 arvioi hypnoosin tuloksia. Artikkeleita etsittiin seuraavista lähteistä: Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteri, MEDLINE, EMBASE, AMED, SCI ja SSSCI (7/2010).

Katsauksessa arvioitiin hypnoterapian tehoa 6 kuukauden kohdalla satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa. 11 tutkimusta (1 120 tutkittavaa) sisälsi hypnoterapian vertailua 18 erilaiseen kontrolli-interventioon. Hypnoosi sisälsi 1–8 hoitokertaa. Hoitokertojen kesto vaihteli eri tutkimuksissa.

Hypnoterapia ei ollut tehokkaampaa kuin psykologinen tuki. Hypnoterapialla ei ole tehoa tupakasta vieroituksessa 6 kuukauden hoitotuloksissa verrattuna muihin tupakasta vieroitukseen käytettäviin interventioihin. Ei hoitoa -tilanteeseen hypnoterapiaa verrattiin tässä katsauksessa vain 1 tutkimuksessa, jonka tutkittavien lukumäärät olivat pieniä, ja tuloksen luottamusväli hyvin leveä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yksittäisen ryhmähypnoterapiakäynnin (ryhmän keskimääräinen koko 11, useita ryhmiä, tutkittavia yhteensä 223) vaikutuksia verrattiin rentoutumisryhmäkäyntiin tupakoivilla aikuisilla «Dickson-Spillmann M, Haug S, Schaub MP. Group hypn...»2. Nikotiinin poistumista, tupakoinnin lopettamisen pystyvyyden tunnetta ja haittavaikutuksia arvioitiin 2 viikon kuluttua. Varsinainen lopputulosmuuttuja oli itseraportoitu 30 vuorokauden tupakoimattomuus, ja sitä arvioitiin 6 kuukauden kuluttua. Hypnoosiryhmässä 14,7 % ja rentotutumisryhmässä 17,8 % ilmoitti olleensa tupakoimatta vähintään edellisen kuukauden ajan. Ryhmien välinen ero ei ollut merkitsevä. Nikotiinin poistumisessa tai pystyvyyden tunteessa ei todettu eroja ryhmien välillä. Haittavaikutuksia (esim. päänsärkyä, kuivan suun tunnetta) esiintyi vähäisesti kummassakin ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

Tutkittavien määrät yksittäisissä tutkimuksissa olivat yleensä pieniä.

Kirjallisuutta

  1. Barnes J, Dong CY, McRobbie H ym. Hypnotherapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2010;10:CD001008 «PMID: 20927723»PubMed
  2. Dickson-Spillmann M, Haug S, Schaub MP. Group hypnosis vs. relaxation for smoking cessation in adults: a cluster-randomised controlled trial. BMC Public Health 2013;13:1227 «PMID: 24365274»PubMed