Takaisin

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) TMD-kivun, kipuun liittyvän haitan ja depressio-oireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tuija Teerijoki-Oksa
16.4.2021

Näytön aste: B

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) yksinään tai jonkin tavanomaisen TMD-hoitomuodon lisänä ilmeisesti vähentää TMD-kipua, kipuun liittyvää haittaa ja depressio-oireita pitkäaikaisseurannassa.

Systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissä «Roldán-Barraza C, Janko S, Villanueva J ym. A syst...»1 arvioitiin psykososiaalisia hoitomenetelmiä puremalihaskivun hoidossa. Lähteinä olivat tietokannat Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (joulukuu 2012), MEDLINE ja EMBASE, «http//www.controlled-trials.com»1ja «http//www.clinicaltrials.gov»2 sekä alkuperäistutkimusten viiteluettelot, tieteelliset lehdet, Journal of Craniomandibular Practice, Journal of Oral Rehabilitation, Deutche Zahnärztliche Zeitschrift ja abstraktit «http://iadr.confex.com/iadr/search.epl»3 (marraskuu 2012).

Mukaan otettiin satunnaistetut, kontrolloidut vertailututkimukset, joissa oli tutkittu psykososiaalisten hoitomenetelmien vaikutusta puremalihaskivun hoidossa aikuisilla. Yksittäisten tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen Cochrane-käsikirjan arviointimenetelmää, ja tulosten raportoinnissa noudatettiin PRISMA-ohjeita.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 12 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 1 132 potilasta. Tutkimuksista 75 % käytti RDC/TMD-kriteeristöä TMD-diagnostiikassa. Tutkimukset olivat heterogeenisiä hoitomuotojen, vastemuuttujien ja seuranta-aikojen suhteen. Psykososiaalisiin hoitomenetelmiin katsottiin kuuluvan potilasohjaus ja omahoito (5 tutkimusta), kehonhallinta (1 tutkimus), biopalaute ja EMG (1 tutkimus) ja kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) (5 tutkimusta n = 587). 5 tutkimuksessa hoito oli räätälöityä eli se kohdistettiin potilaiden psykososiaalisten erityispiirteiden mukaisesti valikoidulle potilasryhmälle, joko kipuun hyvin adaptoituneille potilaille tai psyykkisesti kuormittuneille potilaille. Loput tutkimukset kohdistuivat valikoimattomaan TMD-potilasmateriaaliin. Tulokset arvioitiin erikseen näiden 2 tutkimusasetelman osalta. Kontrolliryhmän potilaille annettu tavanomainen hoito koostui muun muassa potilasohjauksesta, purentakiskohoidosta ja tarvittaessa käytetystä kipulääkityksestä.

KKT:n toteutti ja sitä valvoi psykologi joko henkilökohtaisilla tapaamisilla (4–6 kpl), ryhmätapaamisilla (2 kpl) tai puhelinkontakteilla 2 viikon – 4 kuukauden aikana. KKT yhdistettiin aina tavanomaiseen hoitoon. Ensisijaista vastemuuttujaa, kivun voimakkuutta, arvioitiin KKT-tutkimuksissa Multidimensional Pain Inventory (MPI) -kyselyllä tai Characteristic Pain Inventory (CPI) -luokittelulla. Kivun aiheuttamaa haittaa arvioitiin Graded Chronic Pain Scale (GCPS) 1.0- ja MPI-kyselyillä. Lisäksi arvioitiin somatisaatio- ja depressio-oireet SCL-90-R-, BDI-, CES-D- ja BSI-18-kyselyin.

Kaikkien KKT-tutkimusten taso oli korkea (low risk of bias). 3 potilasohjausta tutkivan ja 1 biopalautehoitoa tutkivan tutkimuksen tason arvioitiin olevan heikompi (unclear risk of bias).

KKT lievitti kipua tehokkaammin verrattuna tavanomaiseen hoitoon SDM 0,47 (95 % luottamusväli 0,01–0,93, p = 0,05) ja verrattuna tavanomaiseen, kuormittuneille TMD-potilaille, räätälöityyn hoitoon SDM 0,55 (95 % luottamusväli -0,02–1,12) 12 kuukauden seurannassa. Räätälöidyn hoidon ryhmässä tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,06). Lyhyessä seurannassa (alle 3 kuukautta) eroja ei ollut ei-räätälöidyn hoidon (SMD 0,22; 95 % luottamusväli -0,20–0,64, p = 0,31) eikä räätälöidyn hoidon ryhmässä (SMD 0,08; 95 % luottamusväli -0,34–0,50, p = 0,71). KKT ei vaikuttanut somatisaatio-oireisiin pitkäaikaisseurannassa (SDM -0,20; 95 % luottamusväli -0,77–0,37, P= 0,49) räätälöidyn hoidon ryhmässä. KKT näytti vähentävän tehokkaammin psyykkisesti kuormittuneiden potilaiden depressio-oireita verrattuna kontrolliryhmään pitkäaikaisseurannassa SDM 0,21 (95 % luottamusväli 0,05–0,46). 2 tutkimuksen yhteistulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,12).

 • Katsauksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentit: KKT-tutkimusten määrä oli pieni, mutta kaikki laadukkaita tutkimuksia ja tulokset samansuuntaisia.

Systemaattisessa, laadullisessa katsauksessa «Kotiranta U, Suvinen T, Forssell H. Tailored treat...»2 arvioitiin näyttöä potilaiden psykososiaalisten erityispiirteiden mukaan räätälöidyn hoidon hyödystä TMD-potilailla. Lähteinä olivat tietokannat Cochrane Central Register of Controlled Trials, PubMed (NCBI) ja Web of Science (maaliskuu 2013) ja alkuperäistutkimusten viiteluettelot. Mukaan otettiin satunnaistetut, kontrolloidut vertailututkimukset, joissa TMD-hoito kohdistettiin aikuispotilaiden psykososiaalisten erityispiirteiden mukaisesti räätälöiden kipuun hyvin adaptoituneille tai psyykkisesti kuormittuneille potilaille. Tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen Cochranen laadunarviointikriteeristöä.

Katsaukseen hyväksyttiin 7 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä 1 207 potilasta. Tutkimukset olivat heterogeenisiä hoitomuotojen, vastemuuttujien ja seuranta-aikojen suhteen. Hoitomenetelminä kipuun hyvin adaptoituneilla potilailla olivat ohjattu ja valvottu omahoito (1 tutkimusta) ja purentakiskohoito (1 tutkimus). Psyykkisesti kuormittuneiden potilaiden hoidossa käytettiin antidepressanttikipulääkehoitoa (1 tutkimus) ja KKT:tä (4 tutkimusta). 1 tutkimuksen taso oli heikko (high risk of bias), muiden tason arvioitiin olevan laadukkaampi (unclear risk of bias).

Kun KKT-tutkimusten psykososiaalinen arvio perustui RDC/TMD Axis II kriteeristöön (2 tutkimusta) tai MDI-kriteeristöön (1 tutkimus), potilaat jaettiin kipuun hyvin adaptoituneisiin tai psyykkisesti kuormittuneisiin. Hoito suunnattiin kuormittuneille potilaille. 1 tutkimuksessa potilaat jaettiin akuutin kivun pienen tai suuren kroonistumisen riskin ryhmiin, ja hoito suunnattiin korkean riskin potilaille. KKT yhdistettiin tavanomaiseen hoitoon tai biopalautehoitoon tai sitä käytettiin ainoana hoitomuotona. KKT:n toteutti ja sitä valvoi psykologi joko henkilökohtaisilla tapaamisilla tai puhelinkontakteilla 1,5–4 kuukauden aikana. Ensisijaista vastemuuttujaa, kivun voimakkuutta, arvioitiin CPI-luokittelulla ja MPI-kyselyllä, kivun aiheuttamaa haittaa GCPS 1.0- ja MPI-kyselyillä. Lisäksi arvioitiin depressio-oireita SCL-90-R- ja BD-kyselyin. Kontrollihoitona oli itsehoito-ohjelma, tavanomainen hoito tai ei hoitoa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yksittäisessä katsaukseen sisältyneessä tutkimuksessa «Dworkin SF, Turner JA, Mancl L ym. A randomized cl...»3 (n = 186) KKT yhdessä tavanomaisen hoidon kanssa oli tavanomaista hoitoa tehokkaampi kivun lievittäjä (35 vs. 18 %) (p = 0,02) 4 kuukauden hoidon jälkeen, mutta ei 1 vuoden seurannassa. Toisessa tutkimuksessa «Turner JA, Mancl L, Aaron LA. Short- and long-term...»4 (n = 366) KKT lievitti tehokkaammin kipua MD -0,08 (95 % luottamusväli -1,56–0,04) ja kivun aiheuttamaa haittaa (RR 4,86 (95 % luottamusväli 1,95–12,08) verrattuna itsehoitoryhmään 12 kuukauden seurannassa. Kolmannessa tutkimuksessa «Turk DC, Rudy TE, Kubinski JA ym. Dysfunctional pa...»5 (n = 48) KKT vähensi tavanomaista hoitoa tehokkaammin kipua F (1,20) = 8,82, p = < 0,01, depressio-oireita F (1,20) = 9,35, p < 0,01 ja kipulääkkeiden käyttöä x2 (1, N = 41) = 3,03, p < 0,05 6 kuukauden seurannassa. Neljännessä tutkimuksessa «Gatchel RJ, Stowell AW, Wildenstein L ym. Efficacy...»6 (n = 101) varhainen KKT yhdessä biopalautehoidon kanssa vähensi tehokkaammin kipua (t99 = -2,55, p = 0,01) ja depressio-oireita (Mann-Whitney testi, U = 9,50, z = -2,21, p = 0,03) verrattuna kontrolliryhmään 12 kuukauden seurannassa.

Kirjallisuutta

 1. Roldán-Barraza C, Janko S, Villanueva J ym. A systematic review and meta-analysis of usual treatment versus psychosocial interventions in the treatment of myofascial temporomandibular disorder pain. J Oral Facial Pain Headache 2014;28:205-22 «PMID: 25068215»PubMed
 2. Kotiranta U, Suvinen T, Forssell H. Tailored treatments in temporomandibular disorders: where are we now? A systematic qualitative literature review. J Oral Facial Pain Headache 2014;28:28-37 «PMID: 24482785»PubMed
 3. Dworkin SF, Turner JA, Mancl L ym. A randomized clinical trial of a tailored comprehensive care treatment program for temporomandibular disorders. J Orofac Pain 2002;16:259-76 «PMID: 12455427»PubMed
 4. Turner JA, Mancl L, Aaron LA. Short- and long-term efficacy of brief cognitive-behavioral therapy for patients with chronic temporomandibular disorder pain: a randomized, controlled trial. Pain 2006;121:181-94 «PMID: 16495014»PubMed
 5. Turk DC, Rudy TE, Kubinski JA ym. Dysfunctional patients with temporomandibular disorders: evaluating the efficacy of a tailored treatment protocol. J Consult Clin Psychol 1996;64:139-46 «PMID: 8907093»PubMed
 6. Gatchel RJ, Stowell AW, Wildenstein L ym. Efficacy of an early intervention for patients with acute temporomandibular disorder-related pain: a one-year outcome study. J Am Dent Assoc 2006;137:339-47 «PMID: 16570467»PubMed
 7. Randhawa K, Bohay R, Côté P ym. The Effectiveness of Noninvasive Interventions for Temporomandibular Disorders: A Systematic Review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Clin J Pain 2016;32:260-78 «PMID: 25924094»PubMed