Takaisin

Akupunktuuri TMD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen, Yrsa Le Bell, Aune Raustia, Pentti Kemppainen ja Mauno Könönen
22.10.2013

Näytön aste: B

Akupunktuuri ilmeisesti vähentää TMD:stä johtuvia oireita ja löydöksiä ainakin lyhyellä aikavälillä verrattuna lumehoitoon tai hoitamattomaan kontrolliryhmään.

Espanjalaisessa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «La Touche R, Goddard G, De-la-Hoz JL ym. Acupunctu...»1 arvioitiin akupunktuurihoidon vaikuttavuutta TMD-kivun hoidossa. Systemaattinen kirjallisuushaku tehtiin englanninkielisille julkaisuille vuosina 1960–2009 tietokannoista MEDLINE, CISCOM, CINAHL ja Pedro. Katsaukseen mukaan otettavien tutkimusten laatu arvioitiin JADAD-mittarilla (0–5). Heikkolaatuiseksi luokiteltiin tutkimukset, jotka saivat arvon 2 tai vähemmän. Katsaukseen otettiin mukaan 9 RCT-tutkimusta, joista 5 oli hyvälaatuista ja 4 heikkoa (n = 376). Valintakriteerit olivat täysi-ikäisillä potilailla diagnosoitu kivulias TMD, jonka hoitomuotona oli käytetty manuaalista tai elektronista akupunktuuria (1–8 hoitokertaa) ja menetelmä oli riittävän tarkasti kuvailtu. Lisäksi tutkimuksissa piti olla kontrolliryhmä, joka oli saanut lumehoitoa (laser- tai lumeakupunktuuri), tavanomaista TMD-hoitoa (purentakisko) tai ei mitään hoitoa. Meta-analyysiin otettiin mukaan 4 hyvälaatuista tutkimusta (n = 96), joissa akupunktuurihoitoa oli verrattu lumehoitoon ja vertailusta oli tehty tilastollinen analyysi. Meta-analyysin vastemuuttujana oli VAS:lla arvioidun kivun voimakkuuden muutos (välittömästi) hoidon jälkeen.

Katsauksessa todettiin, että kaikissa 9 tutkimuksessa akupunktuuri vähensi lyhyellä aikavälillä (välittömästi viimeisen hoitokerran jälkeen mitattuna) TMD-oireita tilastollisesti merkittävästi. 6 tutkimuksen tulokset olivat myös kliinisesti arvioiden merkittäviä. Tutkimuksissa, joissa akupunktuuria oli verrattu kiskohoitoon, oli molemmat hoitomuodot todettu yhtä tehokkaaksi. Meta-analyysissä todettiin, että akupunktuuri vähentää TMD-kipua merkittävästi lumehoitoa tehokkaammin (standardoitu VAS-ero 0,83; 95 % luottamusväli 0,41–1,25, p = 0,00012).

Kahdessa tutkimuksessa oli arvioitu VAS-tulos 6 kuukauden ja 1 vuoden hoidon jälkeen, mutta nämä tutkimukset eivät sisältyneet meta-analyysiin. Toisessa näistä tutkimuksista akupunktuurin kipua ja kliinisiä löydöksiä vähentävä vaikutus oli tilastollisesti merkittävä myös 6 ja 12 kuukauden kuluttua.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Meta-analyysin aineistot olivat pieniä eivätkä vielä anna riittävästi tietoa akupunktuurin pitkäaikaisvaikutuksesta.

Korealaisessa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa «Cho SH, Whang WW. Acupuncture for temporomandibula...»2 tutkittiin akupunktuurihoidon vaikuttavuutta TMD-oireisiin. Kirjallisuushaku tehtiin 2006–2008 kaiken kaikkiaan 15 tietokannasta, muun muassa Cochrane, MEDLINE, EMBASE, AMED, Korean lääketieteellinen tietokanta sekä Japanin ja Kiinan tietokannat. Mukaan otettiin RCT-tutkimukset, joissa akupunktuuria oli verrattu TMD:n hoidossa kontrollihoitoa saaneeseen ryhmään. Tutkimukset, joissa oli mukana synnynnäisiä epämuodostumia, tulehduksellisia tai neoplastisia muutoksia tai oireiden taustalla oli akuutti trauma, suljettiin pois. Ensisijaisia tulosmuuttujia olivat VAS:lla tai muulla mittarilla arvioitu kipu leukanivelessä, puremalihaksissa tai molemmissa, palpaatiokipu, alaleuan liikkuvuus, niveläänet, hoidosta hyötyneiden potilaiden osuus ja potilaan subjektiiviset tuntemukset. Toissijaisia tulosmuuttujia olivat päänsärky ja hoidon haittavaikutukset. Tutkimusten laatu arvioitiin Cochrane-käsikirjan mukaan.

Mukaan otettiin 19 RCT-tutkimusta, joista 2 ryhmän useampi artikkeli käsitteli samaa potilasjoukkoa, ja ne yhdistettiin. Näin tutkimusten määräksi saatiin 14. Niihin osallistuneita potilaita oli 808. Akupunktuurina käytettiin klassista akupunktuuria, lämminneula-akupunktuuria, sähköistä akupunktuuria, akupunktiopisteiden injektiota ja suun sisäistä akupunktuuria.

Akupunktuurihoito vähensi 3 tutkimuksessa lihaskipua tehokkaammin kuin lumeakupunktuuri (p 0,027– < 0,05). Yhdessä tutkimuksessa todettiin ihon lävistävällä mutta pinnallisella akupunktioneulojen asettelulla vastaava hyöty lihaskipuun kuin varsinaisella akupunktuurilla eikä ryhmien välillä ollut eroja. Kahdessa tutkimuksessa verrattiin akupunktuuria kiskohoitoon, ja ne todettiin molemmat yhtä tehokkaiksi TMD-oireiden hoidossa. Kolmessa tutkimuksessa akupunktuuri vähensi oireita merkittävästi verrattuna hoitoon jonottavaan kontrolliryhmään. Fysikaalisiin hoitomuotoihin (ultraääni, hieronta) verrattuna akupunktuuri oli neljässä tutkimuksessa tehokkaampi TMD-oireiden hoidossa. Kahdessa tutkimuksessa todettiin akupunktuurin vähentävän oireita useammalla potilaalla kuin indometasiini yhdistettynä B1-vitamiinihoitoon. Haittavaikutuksia (hetkellistä kipua ja pieniä verenpurkaumia) todettiin akupunktuurilla 2 tutkimuksessa 14:stä. Missään tutkimuksessa ei todettu vakavia haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Luotettavan sokkoutetun lumehoidon löytäminen on haasteellista. Erot koe- ja lumeakupunktuurin välillä olivat selvät niissä tutkimuksissa, joissa lumeakupunktioneulat eivät lävistäneet ihoa. Verrattuna purentakiskohoitoon akupunktuuri vaatii useampia ja pidempiä hoitokäyntikertoja eikä sen pitkäaikaisesta hyödystä ole riittävää näyttöä. Purentakiskohoidon (2–4 käyntikertaa) jälkeen potilas pärjää itsenäisesti kiskoa käyttämällä ja vuosittaisilla tarkastuskäynneillä.

Kirjallisuutta

  1. La Touche R, Goddard G, De-la-Hoz JL ym. Acupuncture in the treatment of pain in temporomandibular disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Pain 2010;26:541-50 «PMID: 20551730»PubMed
  2. Cho SH, Whang WW. Acupuncture for temporomandibular disorders: a systematic review. J Orofac Pain 2010;24:152-62 «PMID: 20401353»PubMed