Takaisin

Karbamatsepiini ja fenytoiini lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: C

Karbamatsepiini ja fenytoiini lienevät yhtä tehokkaita lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeinä.

Vastasairastuneilla paikallisalkuista epilepsiaa sairastavilla lapsipotilailla (3–16-vuotiaita) tehty sokkouttamaton, satunnaistettu tutkimus «de Silva M, MacArdle B, McGowan M ym. Randomised c...»1 vuosilta 1981–1987 Englannista. Fenytoiinia sai 54 potilasta ja karbamatsepiinia 54 potilasta, seuranta-aika 3–88 kuukautta. Lopputulosmuuttujina aika ensimmäiseen kohtaukseen, aika joka kului 12 kuukauden remission saavuttamiseen ja haittavaikutukset.

1 vuoden kohtauksettomuuden saavutti fenytoiiniryhmässä 39/54 (72 %) ja karbamatsepiiniryhmässä 34/54 (63 %), riskiero 9 % (95 % luottamusväli -27–8 %). Fenytoiinin ja karbamatsepiinin välillä ei eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: sokkouttamaton tutkimus, otoskokoa ei laskettu, näytönastekatsauksen laatija laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella.

Cochrane-katsaus «Nevitt SJ, Marson AG, Weston J ym. Carbamazepine v...»2), johon on sisällytetty 12 satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuisiin kohtauksiin ja yleistyneisiin toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 4 katsaukseen hyväksyttyihin tutkimuksiin osallistui 1 192 henkilöä, joista alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto saatiin käyttöön 595 potilaasta (50 %). Vain 1 tutkimuksessa oli pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita) «de Silva M, MacArdle B, McGowan M ym. Randomised c...»1. Aika lääkkeen lopettamiseen paikallisalkuisten kohtausten osalta (vaarasuhde HR; 95 % luottamusväli) 1,18 (0,87–1,60, 3 tutkimusta, 428 potilasta, HR > 1 tarkoittaa kliinistä etua karbamatsepiinin puolesta), 12 kuukauden remissio 0,94 (0,53–2,57, 3 tutkimusta, 430 potilasta, HR > 1 tarkoittaa kliinistä etua fenytoiinin puolesta), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,86 (0,68–1,08, 4 tutkimusta, 432 potilasta, HR > 1 tarkoittaa kliinistä etua karbamatsepiinin puolesta).

Karbamatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Systemoitu katsaus, lasten tuloksia ei ole analysoitu erikseen mutta tulokset samansuuntaiset lapsilla tehtyjen tutkimusten kanssa. Alkuperäistutkimuksista vain osa sokkoutettuja.

Kirjallisuutta

  1. de Silva M, MacArdle B, McGowan M ym. Randomised comparative monotherapy trial of phenobarbitone, phenytoin, carbamazepine, or sodium valproate for newly diagnosed childhood epilepsy. Lancet 1996;347:709-13 «PMID: 8601999»PubMed
  2. Nevitt SJ, Marson AG, Weston J ym. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD001911 «PMID: 28240353»PubMed