Takaisin

Karbamatsepiini- ja valproaattimonoterapiat lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Kai Eriksson ja Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: C

Karbamatsepiini- ja valproaattimonoterapiat lienevät yhtä tehokkaita lasten ja nuorten paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeinä.

Englannissa ja Irlannissa 1990-luvulla tehty satunnaistettu ja sokkouttamaton tutkimus «Verity CM, Hosking G, Easter DJ. A multicentre com...»1. Mukana 63 keskuksen vastasairastuneet tai aiemman epilepsialääkityksen lopettamisen jälkeen relapsin kokeneet 260 iältään 5–16-vuotiasta lasta, jotka saivat yksinkertaisia tai monimuotoisia paikallisalkuisia tai yleistyneitä toonis-kloonisia epileptisiä kohtauksia. 130 potilasta satunnaistettiin karbamatsepiinille ja 130 valproaatille. Seuranta-aika oli keskimäärin 35 kuukautta (2–67 kuukautta); lopputulosmuuttujina käytettiin aikaa 6, 12 ja 24 kuukauden remission saavuttamisessa ja tutkimuksessa mukana pysymistä (retention rate).

Huonon kohtauskontrollin vuoksi lääkitys lopetettiin 11 % (14/126) karbamatsepiiniryhmässä ja 13 % (16/118) valproaattiryhmässä, riskiero 2 % (95 % luottamusväli -11–6 %). Lääkkeiden välillä ei ollut merkitsevää eroa 6, 12 eikä 24 kuukauden remission saavuttaneiden määrässä. Tutkimuksessa mukana pysymisessä (retention rate) ei myöskään ollut merkitsevää eroa; suhteellinen riski 1,15 (95 % luottamusväli 0,69–1,94).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Vuosia 1992–96 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»2 kahdeksasta satunnaistetusta karbamatsepiinia ja valproaattia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertailleesta tutkimuksesta. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 265 potilasta (85 % kaikkiin 8 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 3 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–83-vuotiaita) ja 2 tutkimuksessa lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteinä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on valproaatilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR 0,97 (95 % luottamusväli 0,79–1,18), 12 kuukauden remissio 0,87 (95 % luottamusväli 0,74–1,02), aika ensimmäiseen kohtaukseen 1,09 (95 % luottamusväli 0,96–1,25).

Karbamatsepiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kansainvälisessä (16 maata, 431 keskusta), avoimessa, prospektiivisessa tutkimuksessa «Jedrzejczak J, Kuncíková M, Magureanu S ym. An obs...»3 selvitettiin valproaatin tehoa ja siedettävyyttä paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä vastasairastuneilla aikuis- (N = 1 192) ja lapsipotilailla (N = 792). Lapset olivat 6–15-vuotiaita, keskimäärin 10,3-vuotiaita. Teho ja haittavaikutukset arvioitiin 6 kuukauden hoitojakson jälkeen. Keskimääräinen vuorokausiannos lapsilla oli 683 mg, hoidossapysymisaste (retention rate) 90 %.

6 kuukauden seurannassa kohtauksettomina oli säilynyt 84 %. Haittavaikutuksia esiintyi 10 %:lla (painon nousu, GI-, neurologiset ja iho-oireet), lääkitystä jouduttiin muuttamaan 2 %:lla.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit:

«Verity CM, Hosking G, Easter DJ. A multicentre com...»1: Sokkouttamaton tutkimus, otoskokoa ei laskettu, näytönasteen laatija laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella. Tutkimusjoukossa sekä paikallisalkuisia että yleistyneitä toonis-kloonisia kohtauksia saaneita, joiden tietoja ei ollut analysoitu kohtaustyypeittäin.

«Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»2: Alkuperäistutkimuksista vain 1 oli sokkoutettu. Potilasryhmät olivat iältään heterogeenisia. Tekijät havaitsivat, että 2 mukana olleessa tutkimuksessa oli huomattava määrä yli 30-vuotiaita aikuisia, joilla oli diagnosoitu yleistynyt epilepsia. On todennäköistä, että näissä tutkimuksissa oli huomattava määrä virheellisesti luokiteltuja potilaita, mikä vaikuttanee tuloksiin. Lasten tuloksia ei ole analysoitu erikseen, mutta tulokset olivat samansuuntaisia aikuisilla tehtyjen tutkimusten kanssa.

«Jedrzejczak J, Kuncíková M, Magureanu S ym. An obs...»3: Avoin tutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Verity CM, Hosking G, Easter DJ. A multicentre comparative trial of sodium valproate and carbamazepine in paediatric epilepsy. The Paediatric EPITEG Collaborative Group. Dev Med Child Neurol 1995;37:97-108 «PMID: 7851677»PubMed
  2. Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;(3):CD001030 «PMID: 10908558»PubMed
  3. Jedrzejczak J, Kuncíková M, Magureanu S ym. An observational study of first-line valproate monotherapy in focal epilepsy. Eur J Neurol 2008;15:66-72 «PMID: 18042239»PubMed