Takaisin

Klobatsaami lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian monoterapialääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: C

Klobatsaami saattaa olla yhtä tehokas kuin fenytoiini tai karbamatsepiini lasten ja nuorten paikallisalkuisissa ja yleistyneissä toonis-kloonisissa kohtauksissa.

Kanadassa vuosina 1991–1995 tehty satunnaistettu, kontrolloitu, sokkoutettu monikeskustutkimus «Clobazam has equivalent efficacy to carbamazepine ...»1. Yhteensä 235 potilasta; 115 vastasairastunutta tai 120 ensimmäisen epilepsialääkkeen tehottomuuden tai haittavaikutusten vuoksi lopettanutta, iältään 2–16-vuotiasta potilasta satunnaistettiin joko standardihoitoryhmään: karbamatsepiini (10 mg/kg/vrk) (N = 78), fenytoiini (5 mg/kg/vrk) (N = 38) tai klobatsaamiryhmään (0,5 mg/kg/vrk) (N = 119).

1 vuoden seuranta-ajan jälkeen tutkimuksessa edelleen mukana olleiden määrä (= riittävä teho ilman haittavaikutuksia) oli karbamatsepiini/fenytoiiniryhmässä 57 % (66/116), ja klobatsaamiryhmässä 55 % (65/119), riskiero 2 % (95 % luottamusväli -10–15 %). Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Otoskokoa ei laskettu, näytönastekatsauksen laatija laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella, aineistossa sekä vastasairastuneita että jo epilepsialääkitystä saaneita potilaita.

Cochrane-katsauksen «Arya R, Giridharan N, Anand V ym. Clobazam monothe...»2 3 valittuun tutkimukseen osallistui yhteensä 206 potilasta. Katsaukseen sisältyi myös edellä referoitu tutkimus «Clobazam has equivalent efficacy to carbamazepine ...»1. Tutkimukset oli tehty lapsipotilailla tai nuorilla ja aikuisilla. Tutkimusten heikon laadun vuoksi meta-analyysia ei voitu tehdä. Tutkimuksissa verrattiin sitä, kuinka moni potilaista käytti lääkettä vielä 12 kuukauden kohdalla aloituksesta.

Klobatsaamin ja karbamatsepiinin välillä (riskisuhde 0,83, 95 % luottamusväli 0,61–1,12) ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa. Klobatsaamiryhmässä tutkimuksessa pysymisen suhteen oli pieni positiivinen ero fenytoiiniin verrattuna (riskisuhde 1,43, 95 % luottamusväli 1,08–1,90). Ero saattoi johtua klobatsaaminen paremmasta siedettävyydestä (riskisuhde 0,10, 95 % luottamusväli 0,01–1,65).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Tutkimuksen sovellettavuus: heikko

Kirjallisuutta

  1. Clobazam has equivalent efficacy to carbamazepine and phenytoin as monotherapy for childhood epilepsy. Canadian Study Group for Childhood Epilepsy. Epilepsia 1998;39:952-9 «PMID: 9738674»PubMed
  2. Arya R, Giridharan N, Anand V ym. Clobazam monotherapy for focal or generalized seizures. Cochrane Database Syst Rev 2018;7:CD009258 «PMID: 29995989»PubMed