Takaisin

Lamotrigiinin teho lasten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kirjavainen
27.2.2020

Näytön aste: C

Lamotrigiini saattaa olla yhtä tehokas kuin karbamatsepiini paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä.

Useissa Euroopan maissa monikeskustutkimuksena 1990-luvulla tehty avoin, satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus «Nieto-Barrera M, Brozmanova M, Capovilla G ym. A c...»1. Yhteensä 618 vastasairastunutta tai tutkimushetkellä hoitamatonta epilepsiaa sairastavaa potilasta iältään 2–83 vuotta satunnaistettiin joko lamotrigiiniryhmään (N = 417) tai karbamatsepiiniryhmään (N = 201). 99 % tutkituista sairasti paikallisalkuista epilepsiaa. Potilaista 223 oli 2–12-vuotiaita lapsia, joista 158 satunnaistui lamotrigiiniryhmään (2–6 mg/kg/vrk) ja 75 karbamatsepiiniryhmään (10–21 mg/kg/vrk).

Lasten ryhmässä 24 viikon seuranta-ajan jälkeen 87 % (137/158) lamotrigiiniryhmästä ja 85 % (64/75) karbamatsepiiniryhmästä jatkoi edelleen tutkimuksessa, riskiero 2 % (95 % luottamusväli -8–11 %). Kohtauksettomia tutkimuksen lopussa oli lamotrigiiniryhmässä 66 % (89/134) ja karbamatsepiiniryhmässä 75 % (48/64) riskiero 9 % (95 % luottamusväli -22–5 %).

Tutkimuksen keskeytti haittavaikutusten vuoksi 7 % karbamatsepiiniryhmästä ja 5 % lamotrigiiniryhmästä, riskiero 2 % (95 % luottamusväli -5–8 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Otoskokoa ei laskettu. Näytönastekatsauksen laatija laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella.

Avoimessa, satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Eun SH, Eun BL, Lee JS ym. Effects of lamotrigine ...»2 verrattiin karbamatsepiinia ja lamotrigiinia paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä vasta diagnostisoidussa epilepsiassa 6–12-vuotiailla lapsilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 84 lasta, joista karbamatsepiiniryhmässä 41 ja lamotrigiiniryhmässä 43. Lääkkeen titraatioaika oli 8 viikkoa ja seuranta-aika 24 viikkoa. 67 lasta päätti tutkimuksen, 32 43:sta (74 %) lamotrigiini- ja 35 41:stä (85 %) karbamatsepiiniryhmässä.

Kohtausvähenemän 50 % tai enemmän saavutti karbamatsepiiniryhmässä 35 (85 %) lasta ja lamotrigiiniryhmässä 34 (79 %, P = 0,83). Kohtausvapaita seurantajakson päättyessä oli 23 (53,5 %) lamotrigiiniryhmässä 23 (56,1 %) ja karbamatsepiiniryhmässä (p = 0,81).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Tutkimuksen sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli verrata lääkkeiden haittavaikutusta kognitioon ja käyttäytymiseen.

Cochrane-katsaukseen «Nevitt SJ, Tudur Smith C, Weston J ym. Lamotrigine...»3 on sisällytetty 14 tutkimusta. Alkuperäinen yksittäisiä tutkittavia koskeva tieto saatiin 9 tutkimuksesta, yhteensä 2 572 osallistujasta 3 787 mahdollisesta (68 %). Tutkimuksiin osallistui paikallisalkuisia ja suoraan yleistyneitä kohtauksia saavia tutkittavia. 1 tutkimus oli tehty pelkästään lapsipotilailla (n = 84), 4 tutkimukseen oli otettu mukaan lapsia ja nuoria (2–84-vuotiaita, yli 12-vuotiaita, yli 4-vuotiaita ja yli 12-vuotiaita).

Aika hoidon päättämiseen paikallisalkuista epilepsiaa sairastavien alaryhmässä oli karbamatsepiiniryhmässä keskimäärin 1 149 päivää ja lamotrigiiniryhmässä 1 699 päivää (550 päivää enemmän). Vaarasuhde (HR) oli 0,74 (0,64–0,86, 2 182, 9 tutkimusta). HR alle 1 tarkoittaa etua lamotrigiinin hyväksi. Aika ensimmäiseen kohtaukseen karbamatsepiiniryhmässä oli 208 päivää ja lamotrigiiniryhmässä 96 päivää (112 päivää lyhyempi). HR 1,29 (1,14–1,45, 2 177 tutkittavaa, 9 tutkimusta). HR yli 1 tarkoittaa etua karbamatsepiinin hyväksi.

Kaikkien tutkittavien keskimääräinen 12 kuukauden remission saavuttamiseen kulunut aika oli karbamatsepiiniryhmässä 452 päivää ja lamotrigiiniryhmässä 538 päivää (86 päivää pidempi), HR 0,91 (0,77–1,07) 988 tutkittavaa, 2 tutkimusta. HR alle 1 tarkoittaa etua karbamatsepiinille.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Tutkimuksen sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Aikuisilla lamotrigiinistä ensisijaislääkkeenä paikallisalkuisten epilepsioiden osalta on kohtalaista B-luokan näyttöä. Ekstrapolaatioperiaatteen (ks. Lisätietoa aiheesta «Paikallisalkuisen epilepsian hoitoon tarkoitettujen antiepileptisten lääkkeiden aikuisilla osoitetun tehon ekstrapolaatio lapsipotilaisiin»1) perusteella näyttöä tehosta voidaan soveltaa myös vähintään 2 vuotta täyttäneillä lapsilla. Epäsuoran näytön vuoksi näytön aste on lasten kohdalla laskettu heikoksi (C).

Kirjallisuutta

 1. Nieto-Barrera M, Brozmanova M, Capovilla G ym. A comparison of monotherapy with lamotrigine or carbamazepine in patients with newly diagnosed partial epilepsy. Epilepsy Res 2001;46:145-55 «PMID: 11463516»PubMed
 2. Eun SH, Eun BL, Lee JS ym. Effects of lamotrigine on cognition and behavior compared to carbamazepine as monotherapy for children with partial epilepsy. Brain Dev 2012;34:818-23 «PMID: 22521904»PubMed
 3. Nevitt SJ, Tudur Smith C, Weston J ym. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2018;6:CD001031 «PMID: 29952431»PubMed