Takaisin

Topiramaatin teho lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kiejavainen
27.2.2019

Näytön aste: B

Topiramaatti saattaa olla yhtä tehokas kuin karbamatsepiini ja valproaatti lasten ja nuorten paikallisalkuisten kohtausten ensisijaislääkkeenä.

Yhdysvalloissa tehty satunnaistettu, kontrolloitu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus «Wheless JW, Neto W, Wang S ym. Topiramate, carbama...»1. Yhteensä 119 vastasairastunutta 6–16-vuotiasta lasta jaettiin tutkijalääkärin määrittelemän kohtaus- ja epilepsiatyypin mukaisesti karbamatsepiini- (n = 70, 59 %) tai valproaattiryhmään (n = 49, 41 %). Karbamatsepiiniryhmässä oli ensisijaisesti paikallisalkuisia kohtauksia saaneita lapsia (n = 50, 70 %) ja valproaattiryhmässä suoraan yleistyviä kohtauksia saaneita lapsia (n = 34, 70 %). Tämän jälkeen potilaat satunnaistettiin joko standardihoitoryhmään (karbamatsepiini (ka. 12,9 mg/kg/vrk)), (N = 23), valproaatti (ka. 24,4 mg/kg/vrk) (N = 19)) tai toiseen kahdesta topiramaattiryhmistä (100 mg/vrk (N = 38) tai 200 mg/vrk (N = 39)).

6 kuukauden seuranta-ajan jälkeen kohtauksettomien osuus oli karbamatsepiiniryhmässä 39 %, valproaattiryhmässä 53 %, topiramaatti 100 mg ryhmässä 63 % ja topiramaatti 200 mg ryhmässä 59 %. Riskiero topiramaattiryhmien (100/200 mg) ja karbamatsepiini/valproaattiryhmien välillä oli 16 % (95 % luottamusväli -3–10 %). Tutkimuksen keskeytti haittavaikutusten vuoksi 11 % topiramaatti 100 mg -ryhmässä, 18 % topiramaatti 200 mg -ryhmässä, 4 % karbamatsepiiniryhmässä ja 32 % valproaattiryhmässä, riskiero topiramaattiryhmien (100 mg/200 mg) ja karbamatsepiini/valproaattiryhmien välillä 2 % (95 % luottamusväli -11–16 %).

  • Ryhmien välillä ei ollut merkitsevää eroa.
  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimuksessa ei verrattu erikseen topiramaatin tehoa paikallis- ja suoraan yleistyvien kohtausten välillä. Otoskokoa ei laskettu. Ryhmät olivat pieniä. Näytönastekatsauksen laatija on laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella.

Kommentti:

Aikuisilla topiramaatista ensisijaislääkkeenä paikallisalkuisten epilepsioiden osalta on vahvaa A-luokan näyttöä. Ekstrapolaatioperiaatteen (ks. Lisätietoa aiheesta «Paikallisalkuisen epilepsian hoitoon tarkoitettujen antiepileptisten lääkkeiden aikuisilla osoitetun tehon ekstrapolaatio lapsipotilaisiin»1) perusteella näyttöä tehosta voidaan soveltaa myös vähintään 2 vuotta täyttäneillä lapsilla. Epäsuoran näytön vuoksi näytönaste on lasten kohdalla laskettu kohtalaiseksi (B).

Kirjallisuutta

  1. Wheless JW, Neto W, Wang S ym. Topiramate, carbamazepine, and valproate monotherapy: double-blind comparison in children with newly diagnosed epilepsy. J Child Neurol 2004;19:135-41 «PMID: 15072107»PubMed