Takaisin

Topiramaatin teho lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Jarkko Kirjavainen
27.2.2019

Näytön aste: B

Topiramaatti saattaa olla tehokas lasten ja nuorten paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Yhdysvalloissa ja Costa Ricassa 1990-luvulla tehty «Elterman RD, Glauser TA, Wyllie E ym. A double-bli...»1 satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, johon osallistui yhteensä 86 potilasta (2–16-vuotiaita), joilla oli käytössä enintään 2 epilepsialääkettä ja siitä huolimatta kontrolloimattomia paikallisalkuisia kohtauksia. Potilaat satunnaistettiin joko lumeryhmään (N = 45) tai topiramaattiryhmään (6 mg/kg/vrk) (N = 41). Kohtauksia tuli olla 8 viikon perusarviointijaksolla vähintään 6. Perusjaksoa seurasi 16 viikon hoito- ja arviojakso.

Yli 50 % kohtausvähenemä todettiin topiramaattiryhmässä 39 % (16/41) ja lumeryhmässä 20 % (9/45), riskiero 19 % (95 % luottamusväli 0–38). Yli 75 % kohtausvähenemä todettiin topiramaattiryhmässä 17 % (7/41) ja lumeryhmässä 2 % (1/45), riskiero 15 % (95 % luottamusväli 3–27).

Tunne-elämän epävakautta, väsymystä, keskittymis- ja tarkkaavaisuusvaikeuksia ja muistiongelmia oli topiramaattiryhmässä lumeryhmää enemmän, mutta yksikään topiramaattiryhmästä ei keskeyttänyt tutkimusta haittavaikutusten vuoksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Otoskokoa ei laskettu. Näytönastekatsauksen laatija laskenut riskieron annettujen lukujen perusteella, seuranta-aika (16 viikkoa) lyhyt.

Cochrane-katsaus «Pulman J, Jette N, Dykeman J ym. Topiramate add-on...»2 11 satunnaistetusta, lumekontrolloidusta, kaksoissokkotutkimuksesta, joissa topiramaattia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Katsaukseen sisältyi edellä referoitu tutkimus [R1], joka oli myös ainoa katsaukseen sisällytetty tutkimus, jossa oli mukana lapsipotilaita. Yhteensä 1 401 potilasta satunnaistettiin topiramaatille tai lumelääkkeelle. Tutkimuksissa lähtötilannevaihe kesti 4–12 viikkoa ja kaksoissokkovaihe 11:sta 19 viikkoon.

Riskisuhde 50 % tai enemmän kohtausvähenemään lumeeseen verrattuna oli 2,97 (95 % luottamusväli 2,38–3,72). Lääkeannoksen nosto ennusti myös parempaa tehoa, mutta vuorokausiannokset yli 300 tai 400 mg eivät enää tuoneet lisätehoa. Riskisuhde kohtauksettomuuteen (95 % luottamusvälillä) lumeeseen verrattuna oli 3,41 (95 % luottamusväli 1,37–8,51). Riskisuhde lääkityksen lopettamiseen lumeeseen verrattuna oli 2,44 (95 % luottamusväli 1,64–3,62).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmana oli lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa) ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti. Lasten tuloksia ei ole analysoitu erikseen, mutta lapsia sisältäneen tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset aikuisilla tehtyjen tutkimusten kanssa.

Kommentti:

Aikuisilla topiramaatista lisälääkkeenä paikallisalkuisten epilepsioiden osalta on vahvaa A-luokan näyttöä. Ekstrapolaatioperiaatteen (ks. Lisätietoa aiheesta «Paikallisalkuisen epilepsian hoitoon tarkoitettujen antiepileptisten lääkkeiden aikuisilla osoitetun tehon ekstrapolaatio lapsipotilaisiin»1) perusteella näyttöä tehosta voidaan soveltaa myös vähintään 2 vuotta täyttäneillä lapsilla. Epäsuoran näytön vuoksi näytönaste on lasten kohdalla laskettu kohtalaiseksi (B).

Kirjallisuutta

  1. Elterman RD, Glauser TA, Wyllie E ym. A double-blind, randomized trial of topiramate as adjunctive therapy for partial-onset seizures in children. Topiramate YP Study Group. Neurology 1999;52:1338-44 «PMID: 10227615»PubMed
  2. Pulman J, Jette N, Dykeman J ym. Topiramate add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001417 «PMID: 24570033»PubMed