Takaisin

Vigabatriinin annostus infantiilispasmioireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily ja tarkistettu 19.3.2019 Eija Gaily
27.2.2019

Näytön aste: C

Vigabatriini annoksella 100–150 mg/kg/vrk saattaa olla pientä (alle 40 mg/kg/vrk) vigabatriiniannosta tehokkaampi lopettamaan infantiilispasmit 2 viikon kuluessa hoidon alusta.

Amerikkalaisessa vuonna 2001 julkaistussa monikeskustutkimuksessa «Elterman RD, Shields WD, Mansfield KA ym. Randomiz...»1satunnaistettiin 179 alle 2-vuotiasta lasta, joiden infantiilispasmidiagnoosista oli kulunut korkeintaan 3 kuukautta, saamaan joko pientä (18–36 mg/kg/vrk) tai isoa annosta (100–148 mg/kg/vrk) vigabatriinia. Satunnaistaminen tapahtui keskimäärin 7–8 kuukauden iässä (mediaanit 6,4–6,8 kuukautta). Osa potilaista sai epilepsialääkkeitä, mutta ketään ei oltu hoidettu ACTH:lla, kortikosteroideilla tai valproaatilla. Kryptogeenisen etiologian osuus oli suurin piirtein sama (31–33 %) kummassakin ryhmässä. 37 lasta poistui eri syistä (ei haittavaikutusten vuoksi, pääosin puuttuvaa tietoa) tutkimuksesta ennen hoitotuloksen arviointia. Lopputulosmuuttuja oli niiden lasten lukumäärä, jotka olivat olleet spasmittomia vähintään 7 vuorokauden ajan siten, että spasmit loppuivat jo ensimmäisen 2 hoitoviikon aikana. Hoitotulos varmistettiin 8 tunnin video-EEG-tutkimuksella.

Spasmittomia oli isoa vigabatriiniannosta saaneissa joukossa lapsia 24/67 (36 %) ja pientä annosta saaneissa 8/75 (11 %): RR 3,36 (95 % luottamusväli 1,62–6,96), NNT 4 (3–9). Vigabatriinille vastanneista 16 % sai relapsin 3 ensimmäisen hoitokuukauden aikana.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Riskisuhde, NNT ja luottamusväli laskettu annetuista luvuista. Muu käytetty epilepsialääkitys saattoi jonkin verran vaikuttaa tuloksiin; tätä ei yritetty analysoida. Heikkouksina suuri tutkimuksesta poispudonneiden määrä ja se, että tutkijat eivät olleet sokkoutettuja hoidon suhteen. Vahvuutena suuri potilasmäärä ja video-EEG-diagnostiikan käyttö. Pieni annos oli selkeästi pienempi kuin oletettu tehokas annos ja toimi "aktiivisena lumelääkkeenä".

Kirjallisuutta

  1. Elterman RD, Shields WD, Mansfield KA ym. Randomized trial of vigabatrin in patients with infantile spasms. Neurology 2001;57:1416-21 «PMID: 11673582»PubMed