Takaisin

Valproaatti infantiilispasmioireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily ja tarkistettu 31.5.2019 Eija Gaily
27.2.2019

Näytön aste: D

Valproaatti saattaa lopettaa spasmit tai vähentää niitä ACTH:lle resistenteillä infantiilispasmioireyhtymää sairastavilla lapsilla, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Amerikkalaisessa kaksoissokkotutkimuksessa «Dyken PR, DuRant RH, Minden DB ym. Short term effe...»1 satunnaistettin 21 lasta, joiden infantiilispasmit olivat resistenttejä ACTH- tai steroidihoidolle, saamaan joko valproaatti- tai lumelääkitystä. Hoito toteutui 17:lla lapsella, joilla kaikilla oli symptomaattinen etiologia. 10 lasta sai muita epilepsialääkkeitä (enimmäkseen fenobarbitaalia tai fenytoiinia) samanaikaisesti. Hoitovaste arvioitiin 2 kuukauden jälkeen mm. 6 tunnin video-EEG-tutkimuksella, joka oli tehty potilaille myös ennen valproaatin aloittamista. Tämän jälkeen hoidot vaihdettiin, ja tulos arvioitiin jälleen 2 kuukauden kuluttua.

Spasmit vähenivät merkitsevästi valproaattihoidon aikana lähtötasoon ja lumelääkitykseen verrattuna. Yhdeltä lapselta spasmit loppuivat kokonaan. Vakavia haittavaikutuksia ei havaittu.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: heikko
  • Kommentti: On sinänsä tärkeää selvittää myös ACTH:lle resistenttien lasten hoitomahdollisuuksia, mutta spasmien väheneminen ei kuitenkaan yksinään ole hyvä lopputulos. Muu lääkitys on mm. interaktioiden kautta saattanut vaikuttaa hoitotulokseen. Valproaattiannosta, -pitoisuuksia tai -valmistetta ei mainita. Heikko sovellettavuus, koska Suomessa ei käytetä fenobarbitaalia eikä fenytoiinia infantiilispasmien hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Dyken PR, DuRant RH, Minden DB ym. Short term effects of valproate on infantile spasms. Pediatr Neurol 1985;1:34-7 «PMID: 3939740»PubMed