Takaisin

Lamotrigiini infantiilispasmioireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily
27.2.2020

Näytön aste: D

Lamotrigiini saattaa lopettaa spasmit muille hoidoille resistentissä infantiilispasmioireyhtymässä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Italialaisessa artikkelissa «Cianchetti C, Pruna D, Coppola G ym. Low-dose lamo...»1 kuvataan 3 symptomaattista infantiilispasmioireyhtymää sairastavaa lasta, joiden spasmit olivat resistenttejä vigabatriinille ja 2 lasta myös ACTH:lle. Lamotrigiini aloitettiin 7–10 kuukauden iässä 1,25–3,75 mg/vrk jaettuna 1–3 annokseen.

Spasmit loppuivat kaikilta lapsilta 1–4 päivän kuluttua lamotrigiinin aloittamisesta. Lapsilla ei ollut samanaikaista valproaattilääkitystä. Myöhempi ylläpitoannos oli 1,25–5 mg/vrk monoterapiana. Haittavaikutuksia ei havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Eivät kerro, kuinka monelle ovat kokeilleet lamotrigiinia tuloksetta. Silti merkittävä havainto, koska spasmien spontaani loppuminen lyhyessä ajassa on näin vaikeahoitoisilla potilailla epätavallista.

Libanonilaisessa tutkimuksessa «Mikati MA, Fayad M, Koleilat M ym. Efficacy, toler...»2 oli mukana 7 alle 1-vuotiasta infantiilispasmioireyhtymää sairastavaa lasta. Lapsille oli jo kokeiltu ainakin 3 seuraavista lääkkeistä: ACTH, vigabatriini, valproaatti, bentsodiatsepiinit. Lamotrigini aloitettiin annoksella 0,5–2 mg/kg/vrk (riippuen siitä, oliko muuna lääkityksen maksaentsyymien induktoreita vai valproaattia), ja annosta lisättiin viikoittain aina tällä samalla määrällä. Lamorigiinin ylläpitoannos oli 10–20 mg/kg /vrk entsyymi-induktoreita saavilla lapsilla, 5–10 mg/kg/vrk, jos lapsi sai sekä induktoreita että valproaatia ja 5 mg/kg/vrk, jos rinnakkaislääkkeenä oli ainoastaan valproaatti.

Hoitotulos arvioitiin vertaamalla 3. hoitokuukauden aikana havaittua spasmien määrää perustasoon. Spasmit olivat vähentyneet merkitsevästi (keskimäärin 8,7:sta 3,6:een/vrk, p = 0,028), mutta eivät keltään loppuneet kokonaan. Haittavaikutuksena 1 potilaalla oli ohimenevä maksaentsyymien nousu ja 1 potilaalla päivän kestänyt ihottuma. Tutkimuksessa oli lisäksi mukana 6 lasta, joilla oli ainoastaan paikallisalkuisia kohtauksia; myös niissä todettiin merkitsevä väheneminen lamotrigiinihoidon aikana. Lisäksi selvitettiin lamotrigiinin kinetiikkaa alle 1-vuotiailla lapsilla.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Ei tietoa, laskettiinko yksittäisiä spasmeja vai sarjoja. Spasmien väheneminen ei ole kehityksen kannalta merkittävä lopputulos, mutta on suuntaa-antava lamotrigiinin tehon suhteen.

Ranskalaisessa tutkimuksessa «Veggiotti P, Cieuta C, Rex E ym. Lamotrigine in in...»3 mukana oli 30 infantiilispasmioireyhtymää sairastavaa lasta, joista useimmat olivat resistenttejä ACTH:lle, vigabatriinille, valproaatille ja bentsodiatsepiineille. Kaikilla oli päivittäisiä spasmeja. Ikä lamotrigiinin alkaessa oli 1 kuukaudesta 11 vuoteen. Muu lääkitys pidettiin ennallaan 3 kuukauden ajan.

3 kuukauden lamotrigiinihoidon jälkeen spasmit olivat kokonaan loppuneet 5 potilaalta (17 %), joilla kaikilla oli myös valproaattilääkitys. Lamotrigiinistä hyötyneillä potilailla oli useammin asymmetrisiä spasmeja ja symptomaattinen etiologia kuin niillä, jotka eivät hyötyneet. Hoitovaste oli pysyvä 16–36 kuukauden seurannan aikana.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus: hyvä
 • Kommentti: Kovin laaja ikäjakauma ja paljon epäsymmetrisiä spasmeja; on kyseenalaista, voidaanko enää puhua infantiilispasmeista. Hoidon toteutus kuvattu puutteellisesti, annosten osalta viitataan aiempaan julkaisuun «Schlumberger E, Chavez F, Palacios L ym. Lamotrigi...»4, jonka mukaan lamotrigiini nostettiin 2 viikossa 1–2 mg:aan/kg/vrk valproaattia samanaikaisesti saavilla lapsilla, 5 mg:aan/kg/vrk niillä lapsilla, jotka saivat sekä valproaattia että entsyymi-induktoreita, ja 10 mg:aan/kg/vrk lapsilla, jotka saivat samanaikaisesti entsyymi-induktoreita.

Kirjallisuutta

 1. Cianchetti C, Pruna D, Coppola G ym. Low-dose lamotrigine in West syndrome. Epilepsy Res 2002;51:199-200 «PMID: 12350395»PubMed
 2. Mikati MA, Fayad M, Koleilat M ym. Efficacy, tolerability, and kinetics of lamotrigine in infants. J Pediatr 2002;141:31-5 «PMID: 12091848»PubMed
 3. Veggiotti P, Cieuta C, Rex E ym. Lamotrigine in infantile spasms. Lancet 1994;344:1375-6 «PMID: 7968065»PubMed
 4. Schlumberger E, Chavez F, Palacios L ym. Lamotrigine in treatment of 120 children with epilepsy. Epilepsia 1994;35:359-67 «PMID: 8156958»PubMed