Takaisin

Lamotrigiinin vaikutukset lasten ja nuorten Dravet’n oireyhtymässä

Näytönastekatsaukset
Eija Gaily
27.2.2020

Näytön aste: D

Lamotrigiini saattaa lisätä lasten ja nuorten kohtauksia Dravet’n oireyhtymässä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Ranskalais-italialaisessa tutkimuksessa «Guerrini R, Dravet C, Genton P ym. Lamotrigine and...»1 oli mukana 21 iältään 2–18-vuotiasta Dravet'n oireyhtymää sairastavaa potilasta. Lamotrigiini aloitettiin 20 potilaalle muun lääkityksen rinnalle ja 1 potilaalle monoterapiana. Aloitusannos oli 0,2–2,5 mg/kg/vrk, jonka jälkeen annosta nostettiin korkeimmillaan 12,5 mg/kg/vrk. Lopputulosmuuttujana oli kohtausten määrän muutos verrattuna 2 kuukauteen ennen lamotrigiinin aloitusta, jolloin mitään lääkemuutoksia ei tehty. Merkittävänä muutoksen pidettiin kohtausten vähenemistä tai lisääntymistä vähintään 50 % baseline-aikaan verrattuna.

Lamotrigiinin aikana kohtaukset lisääntyivät 17/21 potilaalla (81 %), 3 potilaalla ei tullut muutosta ja 1 potilaalla kohtaustilanne koheni. Konvulsiiviset kohtaukset lisääntyivät 8/20 potilaalla (40 %). Myokloniset kohtaukset lisääntyivät 6/18 potilaalla. Kohtausten lisääntyminen todettiin yleensä 15 vuorokauden – 3 kuukauden sisällä lamotrigiinin aloituksesta. Lamotrigiinin käyttö lopetettiin 19 potilaalla; heistä 18:lla kohtaustilanne koheni sen jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Guerrini R, Dravet C, Genton P ym. Lamotrigine and seizure aggravation in severe myoclonic epilepsy. Epilepsia 1998;39:508-12 «PMID: 9596203»PubMed