Takaisin

Jatkuvan fenobarbitaalilääkityksen haittavaikutukset lasten kuumekouristusten estossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala ja Tuire Lähdesmäki
27.2.2020

Näytön aste: C

Jatkuva fenobarbitaalilääkitys näyttäisi heikentävän lasten älyllistä kehittymistä.

Fenobarbitaalin tehoa selvittävässä, satunnaistetussa lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Farwell JR, Lee YJ, Hirtz DG ym. Phenobarbital for...»1selvitettiin myös sen vaikutusta älykkyyteen. Ennen lääkitystä lasten (N = 217) älykkyys arvioitiin Bayley Scalella, jolloin mentaalinen indeksi oli fenobarbitaaliryhmässä 104,8 ja lumeryhmässä 103,6.

2 vuoden kuluttua tehtiin Stanford-Binet-testi, jolloin älykkyysosamäärä oli fenobarbitaaliryhmässä 95,54 ja lumeryhmässä 103,95, ero -8,4 (95 % luottamusväli -3,5 – -13,3).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Keskiarvojen ero antaa viitteellistä tietoa mahdollisesta kliinisesti merkittävästä haitasta.

Fenobarbitaalin vaikutusta lasten käyttäytymiseen selvitettiin kyselytutkimuksella «Wolf SM, Forsythe A. Behavior disturbance, phenoba...»2 lapsilla, jotka sairaskertomusnumeroiden perusteella oli satunnaistettu saamaan joko jatkuvaa fenobarbitaalia, kuumeen yhteydessä otettavaa fenobarbitaalia tai ei mitään lääkettä. Ennen lääkityksen aloittamista ja keskimäärin 28 kuukauden seurannan jälkeen vanhemmilta kysyttiin käytösongelmista.

Seurannan loppuessa käytösongelmia oli fenobarbitaaliryhmässä 46/109 (42 %) ja lääkkeettömässä ryhmässä 21/120 (18 %) potilaalla, riskiero 25 % (95 % luottamusväli 13–36 %) ja OR 3,4 (95 % luottamusväli 1,9–6,3). Käytöshäiriöitä, lähinnä hyperaktiivisuutta, oli ennen ensimmäistä kuumekouristusta 9 %:lla päivittäisen fenobarbitaalin ryhmässä ja 10 %:lla ei-fenobarbitaalia ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Farwell JR, Lee YJ, Hirtz DG ym. Phenobarbital for febrile seizures--effects on intelligence and on seizure recurrence. N Engl J Med 1990;322:364-9 «PMID: 2242106»PubMed
  2. Wolf SM, Forsythe A. Behavior disturbance, phenobarbital, and febrile seizures. Pediatrics 1978;61:728-31 «PMID: 662511»PubMed