Takaisin

Lamotrigiini (LTG) lasten Lennox-Gastaut´n oireyhtymän hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tuire Lähdesmäki ja Jorma Komulainen
27.2.2020

Näytön aste: C

Lamotrigiini saattaa vähentää lasten Lennox–Gastaut´n oireyhtymän atoonisia ja toonisia kaatumiskohtauksia (drop-kohtaus) ja kaikkia kohtauksia 4 kuukauden seurannassa.

Vuoden 2013 Cochrane-katsauksessa «Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut ...»1 analysoitiin lamotrigiinin, rufinamidin, topiramaatin ja felbamaatin tehoa lumeeseen verrattuna Lennox–Gastaut'n oireyhtymässä. Katsaukseen sisällytettiin 9 RCT-tutkimusta, joissa oli yhteensä 979 potilasta. Tutkimusten heterogeenisuuden vuoksi meta-analyysia ei voitu tehdä. Tulosmittareina olivat eri tyyppisten kohtausten loppuminen, niiden määrän väheneminen ja haittavaikutukset. Satunnaistamisen menetelmät ja sen salaaminen kuvattiin tutkimuksissa puutteellisesti, muutoin niiden laatu oli hyvä.

Kahdessa tutkimuksessa (N = 195) verrattiin lamotrigiiniä lumeeseen. Suurempi tutkimuksista (N = 169) oli 16 viikon mittainen satunnaistettu ja sokkoutettu lumevertailtu tutkimus (tutkimus A). Pienempi tutkimus (N = 30) alkoi avoimella osuudella, jonka aikana kaikille haettiin sopiva lamotrigiiniannos. Sen jälkeen lapset satunnaistettiin 12 viikon jaksoksi saamaan joko lamotrigiiniä tai lumetta cross-over-asetelmassa. Satunnaistetun tutkimuksen tulokset ilmoitettiin vain 13 lapsen osalta. (Tutkimus B)

  • Poissaolokohtausten väheneminen: 13 vs. 38 % (tutkimus A)
  • Lysähtämiskohtauksien väheneminen: 36 vs. 10 %, RR 2,13 (95 % luottamusväli 1,21–3,75) (tutkimus A)
  • Muutokset kaikissa kohtauksissa: 32 % väheneminen vs. 9 % lisääntyminen (tutkimus A)
  • Kaikkien kohtausten väheneminen 50–100 %: 33 vs. 16 %, RR 2,12 (95 % luottamusväli 1,19–3,76) (tutkimus A)
  • Tilan koheneminen: 7/13 lapsella siirryttyä lumehoidosta lamotrigiiniin (tutkimus B)
  • Haitat: 3 lasta lamotrigiiniryhmissä ja 7 lasta lumeryhmissä keskeyttivät hoidon haittojen vuoksi (molemmat tutkimukset)
  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Hancock EC, Cross JH. Treatment of Lennox-Gastaut syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD003277 «PMID: 23450537»PubMed