Takaisin

Etosuksimidi lasten myoklonisastaattisen epilepsian (MAE) hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eeva-Liisa Metsähonkala
27.2.2020

Näytön aste: D

Etosuksimidi vähentänee lasten kohtauksia myokloonisastaattisessa epilepsiassa (MAE), mutta luotettava näyttö puuttuu.

Japanissa tehdyssä retrospektiivisessä analyysissä «Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and lon...»1 raportoitiin 81 MAE-oireyhtymää sairastavan lapsen hoitotuloksia vuosilta 1968–1992. Seuranta-aika oli yli 3 vuotta. Hoidossa käytettiin valproaattia, etosuksimidia, klonatsepaamia, nitratsepaamia, ACTH:ta ja ketogeenista dieettiä.

Etosuksimidi lopetti kaikki myokloonisastaattiset kohtaukset 11/34 (32 %, 95 % luottamusväli 17–48 %) potilaalla. Yli 50 % vähenemä nähtiin 22/34 potilaalla (65 %, 95 % luottamusväli 49–81 %).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Luottamusvälit on laskettu annettujen lukujen perusteella.

Philadelphialaisessa tutkimuksessa «Kilaru S, Bergqvist AGC. Current treatment of myoc...»2 raportoitiin kaikkien vuosina 1998–2005 hoidossa olleiden myoklonisastaattista epilepsiaa sairastaneiden potilaiden käytetyt hoidot ja ennusteet. Potilaita oli 23, joista 15 tuli tutkimuksiin kyseiseen sairaalaan 1 kuukauden sisään epilepsian alusta. Seuranta-aika oli 3 potilaalla alle 6 kuukautta, 2 potilasta kävi tutkimuskeskuksessa vain 2 kerran, muilla seuranta-aika oli 21–86 kuukautta (mediaani 48 kuukautta).

14 potilasta (67 % niistä, jotka kävivät tutkimuskeskuksessa enemmän kuin 1 kerran) oli saavuttanut vähintään 6 kuukauden kohtauksettomuuden seuranta-ajan loppuun mennessä. 43 % oli kehittynyt normaalisti, 52 %:lla oli lieviä ja 5 %:lla keskivaikeita kognitiivisia vaikeuksia.

10 % niistä, jotka saivat valproaattia, 18 % niistä, jotka saivat lamotrigiinia, 23 % niistä, jotka saivat topiramaattia, 25 % niistä, jotka saivat etosuksimidia ja 30 % niistä, jotka olivat ketogeenisellä dieetillä, saavutti vähintään 6 kuukauden kohtauksettomuuden kyseisen hoidon aikana.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Tutkimus edustaa koko potilaiden populaatiota mutta hoitojen tehosta verrattuna toisiinsa ei voi tutkimuksen perusteella arvioida mitään.

Kirjallisuutta

  1. Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and long-term prognosis of myoclonic-astatic epilepsy of early childhood. Neuropediatrics 2002;33:122-32 «PMID: 12200741»PubMed
  2. Kilaru S, Bergqvist AGC. Current treatment of myoclonic astatic epilepsy: clinical experience at the Children's Hospital of Philadelphia. Epilepsia 2007;48:1703-1707 «PMID: 17651420»PubMed