Takaisin

Kohtauksettoman lapsipotilaan lääkityksen lopettamisajankohdan (varhainen - myöhäinen) vaikutus kohtausten uusiutumisriskiin

Näytönastekatsaukset
Päivi Vieira
27.2.2020

Näytön aste: B

Vähintään 2 vuoden kohtauksettomuus lääkehoidon aikana lisää lapsilla kohtauksettomuuden todennäköisyyttä lääkehoidon lopettamisen jälkeen.

Cochrane-katsauksessa «Sirven JI, Sperling M, Wingerchuk DM. Early versus...»1verrattiin kohtausten uusiutumisriskiä aikuisilla ja lapsilla, kun lääkityksen purku oli tehty alle tai yli 2 vuoden kohtauksettomuuden jälkeen. Tutkimusta varten käytiin läpi sähköiset tietokannat ja etsittiin artikkeleita relevanteista aikakauslehdistä vuosilta 1996–2003. Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistetut tutkimukset, joissa selvitettiin varhaisen ja myöhäisen lääkepurun vaikutusta kohtausten uusiutumisriskiin. Viimeisin Medline-tarkistus on tehty maaliskuussa 2003. 2 tutkijaa kävi itsenäisesti läpi tiedot ja arvioi tutkimusten laadun. Epilepsian alkamisikää tai epilepsiatyyppiä ei rajattu, mutta kuumekouristukset, infantiilispasmit ja progredioivat neurologiset sairaudet suljettiin pois.

Tulosten ilmoittamisessa käytettiin uusiutumisten osuutta ja riskieroa. Tulosten vertailussa käytettiin tuloksista laskettua relatiivista riskiä. Tutkimukset, joista analyysejä varten tarvittavia lukuja ei ollut saatavissa, hylättiin.

Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 5, joissa oli yhteensä mukana 924 lasta. Aikuisia koskevia kriteerit täyttäviä tutkimuksia ei löytynyt. Varhainen lopetus oli määritelty 4 tutkimuksessa alle 2 vuoden kohtauksettomuudella ja 1 tutkimuksessa 6 kuukauden kohtauksettomuudella, jolloin myöhäinen lopetus tapahtui 1 kohtauksettoman vuoden jälkeen. 40 lasta lukuun ottamatta kaikilla lapsilla oli ollut vähintään 2 epileptistä kohtausta. 4 tutkimuksessa satunnaistaminen tapahtui lääkehoidon aloittamisen jälkeen ja 1 tutkimuksessa sitä ennen. 3 tutkimuksessa seuranta-aika oli 2 vuotta ja 2 tutkimuksessa 5 vuotta. Lääkityksen lopetus tapahtui 1–12 kuukauden aikana.

Varhain lääkityksen lopettaneiden ryhmässä epilepsiakohtaus uusiutui 137/300 lapsella ja myöhään lopettaneiden ryhmässä 214/624 lapsella 2 vuoteen mennessä, riskiero 11 % (95 % luottamusväli 5 – 18 %), NNT 9 (95 % luottamusväli 6–22). Artikkelissa ilmoitettu yhteenlaskettu (pooled) riskiero varhaiselle lääkityksen lopetukselle oli 10 % (95 % luottamusväli 0–20 %).

Cochrane-katsaus on päivitetty 2015 «Strozzi I, Nolan SJ, Sperling MR ym. Early versus ...»2, mutta esille ei noussut uusia tutkimuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

1 tutkimuksessa myöhäiseksi lopetukseksi laskettiin yli 1 vuosi, kun se muiden tutkimuksien kriteereiden mukaan olisi joutunut varhainen lopetus -ryhmään. Riskiero ja NNT-luvut on laskettu ilmoitetuista luvuista, koska NNT-lukua ei ollut ilmoitettu. Artikkelissa ilmoitetaan vain pooled RD.

Kirjallisuutta

  1. Sirven JI, Sperling M, Wingerchuk DM. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database Syst Rev 2001;(3):CD001902 «PMID: 11687000»PubMed
  2. Strozzi I, Nolan SJ, Sperling MR ym. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD001902 «PMID: 25922863»PubMed