Takaisin

Autonominen neuropatia ja äkkikuolema

Näytönastekatsaukset
Bo Isomaa
13.5.2013

Näytön aste: C

Autonomiseen neuropatiaan ei liittyne lisääntynyttä äkkikuoleman vaaraa.

Rochester Diabetic Neuropathy Study (RDNS) on sekä poikkileikkaus- että seurantatutkimus «Suarez GA, Clark VM, Norell JE ym. Sudden cardiac ...»1, jossa on tutkittu diabeetikoiden äkkikuolemaan liittyviä riskitekijöitä. Tutkimukseen on kerätty vuodesta 1986 alkaen 502 diabetespotilasta, joista 462 olivat mukana tässä seurannassa, näistä tyypin 1 potilaita 151. Autonomisen neuropatian tutkimisessa käytettiin standardoituja, strukturoituja testejä, joissa mitattiin autonomisen neuropatian esiintymistä eri menetelmin (sudomotor, cardiovagal, adrenergic), ja näistä muodostettiin pistesumma (CASS).

Potilailta seurattiin säännöllisin välein glukoositasapainoa (P-gluk, HbA1c), lipidejä ja verenpainetta. Virtsan 24 tunnin valkuaiseritys kerättiin kerran vuodessa. Lisäksi seurattiin tupakointia, liikuntaa ja alkoholinkäyttöä. EKG:ta seurattiin 2 vuoden välein (Q-aalto, haarakatkokset, QT- ja JT-intervallit).

Seurannassa 21/462 potilasta kuoli äkillisesti 15 vuoden seurannan aikana. Äkkikuoleman määritelmä oli seuraava: löydettiin kuolleena tai kuoli tunnin sisällä oireiden alkamisesta. Univariate-analyysissa EKG-muutokset, nefropatia tai mikroalbuminuria, autonomisen neuropatian pistemäärä (CASS), ikä, matala HDL-kolesteroli ja systolinen verenpaine lisäsivät riskiä. Monitekijäanalyysissä (Life table, Cox regression) CASS säilyi merkitsevänä (HR 1,4, p = 0,001), vaikka korjattiin EKG-löydösten suhteen, mutta kun korjattiin nefropatian suhteen, CASS ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Merkitseviä riskitekijöitä monitekijäanalyysissä olivat EKG-muutokset (HR 4,2, luottamusväli 1,3–13,4) ja nefropatia (HR 2,1, luottamusväli 1,3–3,4).

Ruumiinavauslöydösten ja kliinisten löydösten perusteella äkkikuolemapotilailla esiintyi koronaariskleroosia tai selvä koronaaritauti. Tutkijoiden päätelmä oli, että koronaaritauti ja nefropatia olivat selviä äkkikuoleman riskitekijöitä RDNS-aineistossa. Autonominen neuropatia ei jäänyt merkitseväksi, kun nämä tekijät oli huomioitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Tässä tutkimuksessa autonomisen neuropatian diagnostiikka oli standardoitu ja koostui useasta testistä. Aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa autonomiseen neuropatiaan on liitetty lisääntynyt äkkikuoleman riski, neuropatian selvitys ei ole ollut näin tarkkaa. Lisäksi tässä tutkimuksessa on otettu hyvin huomioon muut kardiovaskulaariset riskitekijät.

Kirjallisuutta

  1. Suarez GA, Clark VM, Norell JE ym. Sudden cardiac death in diabetes mellitus: risk factors in the Rochester diabetic neuropathy study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:240-5 «PMID: 15654040»PubMed