Takaisin

Elintapamuutokset tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Markku Laakso
14.5.2013

Näytön aste: A

Elintapamuutokset ehkäisevät tyypin 2 diabetesta henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto tai kohonnut paastoglukoosi.

Suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus (Finnish Diabetes Prevention Study, DPS) «Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevent...»1 satunnaisti 522 keski-ikäistä ja ylipainoista henkilöä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto (172 miestä ja 350 naista; keski-ikä 55 vuotta, keskimääräinen painoindeksi 31 kg/m2) interventio- tai kontrolliryhmään. Jokainen interventioryhmään kuuluva henkilö sai yksilökohtaista neuvontaa, jonka tarkoituksena oli saavuttaa seuraavat tavoitteet: painon lasku 5 % tai enemmän, rasvojen osuus kokonaiskaloreista < 30 %, tyydyttyneiden rasvojen osuus kokonaiskaloreista < 10 %, kuitujen osuus ≥ 15 g/1 000 kcal sekä liikuntaa > 150 minuuttia/viikko. Kontrolliryhmään kuuluville henkilöille annettiin yleistä kirjallista ja suullista informaatiota ruokavaliosta ja liikunnasta. Seurannan pituus oli 3,2 vuotta.

Ensimmäisen vuoden aikana paino laski 4,7±5,4 % interventioryhmässä ja 0,9±4,2 % kontrolliryhmässä. Keskimäärin 3 % interventio- ja 6 % kontrolliryhmästä sairastui diabetekseen vuoden seurannan aikana. Neljän vuoden seurannan jälkeen diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli interventioryhmässä 11 % (95 % luottamusväli 6–15 %) ja kontrolliryhmässä (intention-to-treat) 23 % (95 % luottamusväli 17–29 %) . Diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli 58 % matalampi interventioryhmässä verrattuna kontrolliryhmään eikä siinä ollut sukupuolieroa. Diabeteksen vaara interventioryhmässä niillä henkilöillä, joiden paino oli laskenut yli 5 % alkuperäisestä painosta ensimmäisen vuoden seurannan aikana, oli 0,3 (95 % luottamusväli 0,1–0,7) verrattuna niihin henkilöihin, joiden paino oli laskenut alle 5 %. Kun tulokset analysoitiin ottamalla huomioon, kuinka monta tavoitetta interventioryhmässä oli saavutettu, kukaan vähintään neljä tavoitetta saavuttanut henkilö ei sairastunut diabetekseen. Sen sijaan diabetes kehittyi 38 %:lle ja 31 %:lle niistä interventio- ja kontrolliryhmän henkilöistä , jotka eivät saavuttaneet yhtään tavoitetta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman tutkimuksen 7 vuoden seurannan jälkeen «Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sust...»2 tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli 4,3 ja 7,4 / 100 henkilövuotta interventio- ja kontrolliryhmässä. Tämä osoitti, että vielä 3 vuoden seurannan aikana, jolloin interventiota ei enää tehty, diabeteksen ilmaantuvuus laski 43 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalainen diabeteksen ehkäisytutkimus (Diabetes Prevention Program, DPP) «Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduct...»3 satunnaisti kolmeen ryhmään 3 234 ei-diabeettista henkilöä (68 % naisia, 45 % vähemmistöryhmistä), joilla oli hieman koholla oleva paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto: kontrolliryhmään, metformiiniryhmään (850 mg kahdesti päivässä) ja elintaparyhmään. DPP sisälsi myös neljännen ryhmän, troglitatsoniryhmän, joka lopetettiin vuonna1998 lääkkeen maksatoksisuuden vuoksi. Osallistujien keski-ikä oli 51 vuotta, ja keskimääräinen painoindeksi oli 34,0 kg/m2. Elintapainterventioryhmän tavoitteena oli saavuttaa vähintään 7 %:n painonlasku matalakalorisella ruokavaliolla ja vähintään 150 minuutin liikunnalla (esimerkiksi reipas kävely) viikossa. Tutkimuksen primaarinen päätetapahtuma oli diabetes, joka diagnostisoitiin vuosittain tehtävän glukoosirasituskokeen perusteella (the American Diabetes Association (ADA) -kriteerit vuodelta 1997). Seurannan pituus oli keskimäärin 2,8 vuotta.

Puolet elämäntaparyhmään kuuluvista henkilöistä saavutti painonlaskun vähintään 7 % (24 viikon seuranta) ja 38 %:n paino oli laskenut vähintään 7 % viimeisimmän seurantakäynnin kohdalla. 74 % tutkittavista liikkui vähintään 150 minuuttia viikossa 24 viikon seurannan kohdalla ja 58 % viimeisimmän seurantakäynnin ajankohdalla. Diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli elintapainterventioryhmässä 4,8 ja kontrolliryhmässä 11,0 / 100 seurantavuotta. Ilmaantuvuus oli 58 % matalampi (95 % luottamusväli 48–66 %) elämäntaparyhmässä kuin kontrolliryhmässä. Diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli kolmen vuoden seurannan kohdalla interventioryhmässä 14,4 % ja kontrolliryhmässä 28,9 %. Tulokset olivat samanlaisia sekä miehillä että naisilla ja kaikissa etnisissä ryhmissä. Elämäntapainterventio oli yhtä tehokas sekä vanhemmilla että nuoremmilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Japanilaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa «Kosaka K, Noda M, Kuzuya T. Prevention of type 2 d...»4 456 miestä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto, satunnaistettiin joko kontrolli- (n = 356) tai interventioryhmään (n = 102). Tavoitteena oli pitää painoindeksi < 24,0 kg/m2 ruokavalion ja liikunnan avulla. Interventioryhmään kuuluvat saivat yksityiskohtaisia neuvoja elämäntavoista 3–4 kuukauden välein kontrollikäyntien aikana. Diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus 4 vuoden aikana oli 9,3 % kontrolliryhmässä ja 3,0 % interventioryhmässä. Diabetesriski väheni 67,4 %:lla interventioryhmässä kontrolliryhmään verrattuna (p < 0,001). Paino laski 0,4 kg kontrolliryhmässä ja 2,2 kg interventioryhmässä (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Intialaiseen diabeteksen ehkäisytutkimukseen «Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S ym. The India...»5 osallistui 531 henkilöä (421 miestä, 110 naista), jotka olivat iältään 35–55-vuotiaita ja joilla oli heikentynyt glukoosinsieto (keski-ikä 46 vuotta, keskimääräinen painoindeksi oli 25,8 kg/m2). Osallistujat satunnaistettiin neljään ryhmään: 1) kontrolliryhmä, 2) elämäntapainterventioryhmä, 3) metformiiniryhmä (250 mg kaksi kertaa päivässä) ja 4) elämäntapa + metformiiniryhmä. Elämäntapainterventio sisälsi terveellisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan vähintään 30 minuuttia päivässä (esimerkiksi reipas kävely tai polkupyöräily). Ruokavalion muutos sisälsi kokonaiskalorimäärän vähentämisen, rasvan ja sokerin käytön vähentämisen ja kuitumäärän käytön lisäämisen. Primaarinen päätetapahtuma oli tyypin 2 diabetes WHO:n kriteerien mukaan. Diabetesdiagnoosi varmennettiin 6 kuukauden välein. Seurannan pituuden mediaani oli 30 kuukautta.

Kolmen vuoden kumulatiivinen diabeteksen ilmaantuvuus oli 55,0, 39,3, 40,5 ja 39,5 % ryhmissä 1–4. Verrattuna kontrolliryhmään diabeteksen vaara väheni 28,5 % (95 % luottamusväli 20,5–37,3, p = 0,018) elämäntapamuutoksilla, 26,4 % (95 % luottamusväli 19,1–35,1, p = 0,029) metformiinilla ja 28.2 % (95 % luottamusväli 20.3 – 37.0, p = 0.022) elintapamuutoksilla ja metformiinilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Näyttö siitä, että suuressa riskissä olevat henkilöt (heikentynyt glukoosinsieto ja koholla oleva verenglukoosi) hyötyvät elämäntapainterventiosta, on kiistaton perustuen useaan korkealaatuiseen tutkimukseen. Elintapamuutos vähensi diabetesriskiä myös intialaisessa tutkimuksessa, vaikka tutkittavien paino oli lähtötilanteessa normaali.

Kirjallisuutta

 1. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
 2. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-9 «PMID: 17098085»PubMed
 3. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
 4. Kosaka K, Noda M, Kuzuya T. Prevention of type 2 diabetes by lifestyle intervention: a Japanese trial in IGT males. Diabetes Res Clin Pract 2005;67:152-62 «PMID: 15649575»PubMed
 5. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S ym. The Indian Diabetes Prevention Programme shows that lifestyle modification and metformin prevent type 2 diabetes in Asian Indian subjects with impaired glucose tolerance (IDPP-1). Diabetologia 2006;49:289-97 «PMID: 16391903»PubMed