Takaisin

ACE:n estäjien ja sartaanien vaikutus albuminuriaan ja munuaistoiminnan heikkenemiseen

Näytönastekatsaukset
Kaj Metsärinne
20.4.2020

Näytön aste: A

Diabeteksen munuaistaudissa ACE:n estäjät tai angiotensiinin reseptorinsalpaajat ehkäisevät ja vähentävät albuminuriaa sekä hidastavat munuaisten suodatustoiminnan heikkenemistä.

Lewisin tutkimuksessa «Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP ym. The effect of ...»1 verrattiin 3 vuoden seuranta-aikana ACE:n estäjä kaptopriilia (n = 207) lumelääkkeeseen (n = 202) lisättynä muuhun verenpainetta alentavaan lääkitykseen potilailla, joilla oli tyypin 1 diabetes ja diabeteksen munuaistauti (proteinuria ≥ 500 mg/vrk ja S-kreat ≥ 221 µmol/l).

Kaptopriilihoitoon liittyi 50 %:n vähentyminen ensisijaisessa päätetapahtumassa (kuolema, dialyysihoitoon tai munuaissiirtoon joutuminen); tulos ei selittynyt pelkästään verenpaine-eroilla kaptopriili- ja lumelääkeryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Parvingin ym. tutkimuksessa «Parving HH, Lehnert H, Bröchner-Mortensen J ym. Th...»2 (IRMA II) 590 hypertensiivistä potilasta, joilla oli tyypin 2 diabetes ja mikroalbuminuria, satunnaistettiin ATR:n salpaaja irbesartaani- (150–300 mg/vrk) tai lumehoidolle 2 vuoden seuranta-ajaksi.

Irbesartaani vähensi annosriippuvaisesti merkittävästi proteinuriaa (39 % ja 70 % vähentyminen 150 mg:n ja 300 mg:n annoksilla lumeeseen verrattuna); vaikutus ei selittynyt verenpainetta alentavilla vaikutuksilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

RENAAL-tutkimuksessa «Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of l...»3 11 verrattiin ATR:n salpaaja losartaania (n = 751) lumelääkkeeseen (n = 762) lisättynä muuhun verenpainetta alentavaan lääkitykseen potilailla, joilla oli tyypin 2 diabetes ja diabeteksen munuaistauti (proteinuria ja alentunut kreatiniinipuhdistuma).

Vaara saada ensisijainen päätetapahtuma (seerumin kreatiniinipitoisuuden 2-kertaistuminen, loppuvaiheen munuaistauti tai kuolema) oli lumeryhmään verrattuna 16 % pienempi (p = 0,02) losartaaniryhmässä; vastaavasti vaaran pienentyminen seerumin kreatiniinipitoisuuden 2-kertaistumiselle oli 25 % (p = 0,006) ja loppuvaiheen munuaistaudille (dialyysihoito tai munuaissiirto) 28 % (p = 0,002). Tulos ei selittynyt erilaisilla verenpainetasoilla. Kokonais- tai kardiovaskulaarikuolleisuuden suhteen lume- tai losartaaniryhmät eivät eronneet keskenään, mutta toissijaisena päätetapahtumana vaara joutua sairaalahoitoon sydämen vajaatoiminnan takia väheni 32 % (P = 0,005) losartaaniryhmässä lumeeseen verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

IDNT-tutkimuksessa «Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotecti...»4 satunnaistettiin 1 715 hypertensiivistä potilasta, joilla oli tyypin 2 diabetes ja diabeteksen munuaistauti, ATR:n salpaaja irbesartaani- (300 mg x 1), kalsiumkanavan salpaaja amlodipiini (10 mg x 1) tai lumeryhmään, tarvittaessa muun lääkityksen ohella. Seuranta-aika oli 2,6 vuotta.

Irbesartaanihoito vähensi 20 % (lumeeseen verrattuna, p = 0,02; 23 %:n vähentyminen amlodipiiniryhmään verrattuna, p = 0,006) ensisijaisen päätetapahtuman (seerumin kreatiniinitason 2-kertaistuminen, loppuvaiheen munuaissairaus, tai kuolema) vaaraa. Lumeryhmään verrattuna vaara seerumin kreatiniinitason 2-kertaistumiseen väheni 33 % (p = 0,003) ja loppuvaiheen munuaissairaus 23 % (p = 0,07). Kokonais- tai kardiovaskulaarikuolleisuuden suhteen lume-, amlodipiini- tai irbesartaaniryhmät eivät eronneet keskenään.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Micro-HOPE-tutkimuksessa «Effects of ramipril on cardiovascular and microvas...»5 (3 577 suuren kardiovaskulaaririskin diabetespotilasta, 97,5 %:lla tyypin 2 diabetes) ACE:n estäjä ramipriili (10 mg) vähensi primäärisen päätetapahtuman esiintyvyyttä 25 % (p < 0,0004; sydäninfarktien väheneminen 22 %, aivohalvausten väheneminen 33 %, kardiovaskulaarikuolemien vähentyminen 37 %, kokonaiskuolleisuuden vähentyminen 24 %, revaskularisaation tarpeen vähentyminen 17 %) ja diabeteksen munuaistaudin (dU-albumiini > 300 mg/vrk) kehittymistä 24 % (p = 0,027) 4–5 vuoden seuranta-aikana lumelääkitykseen (muuhun lääkitykseen lisättynä) verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

BENEDICT-monikeskustutkimuksessa «Ruggenenti P, Fassi A, Ilieva AP ym. Preventing mi...»6 yritettiin vastata kysymykseen, estävätkö ACE:n estäjät tai non-dihydropyridiinikalsiumsalpaajat joko yksinään tai yhdistelmässä mikroalbuminurian kehittymistä sellaisilla yli 40-vuotiailla tyypin 2 diabetesta sairastavilla, joiden verenpaine on kohonnut, mutta joilla ei ole mikroalbuminuriaa.

Satunnaistettuun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 1 204 potilasta, jotka saivat vähintään 3 vuoden ajan joko 1) trandolapriilia (2 mg), 2) trandolapriilia (2 mg) + verapamiilia (180 mg), 3) verapamiilia (180 mg) tai 4) lumetta. Verenpainetavoite oli 120/80 mmHg ja primaarinen päätetapahtuma mikroalbuminurian kehittyminen (> 20 μg/min).

Trandolapriili + verapamiiliryhmässä 5,5 % ylsi primaariseen päätetapahtumaan, trandolapriiliryhmässä 6,0 %, verapamiiliryhmässä 11,9 % ja lumeryhmässä 10,0 %. Saavutetuissa verenpainetasoissa ei ollut kliinisesti merkittäviä eroja.

Pääteltiin, että ACE:n estäjä trandolapriili yksinään tai yhdistettynä verapamiiliin vähentää mikroalbuminurian kehittymistä tyypin 2 diabetesta sairastavilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuoreessa katsauksessa «Persson F, Lindhardt M, Rossing P ym. Prevention o...»7 ACE-estäjien/sartaanien mahdollisesta hyödyllisyydestä normoalbuminuristen tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa mikroalbuminurian kehittymisen estämiseksi käytettiin lähteinä tietokantoja MEDLINE, EMBASE ja COCHRANE satunnaistettujen, kontrolloitujen tutkimusten löytämiseksi. 6 lumekontrolloitua tutkimusta löytyi (n = 16 921), seuranta aika oli 3–6 vuotta.

ACEI/ARB-lääkitys oli tilastollisesti merkitsevästi lumelääkettä tehokkaampi estämään mikroalbuminurian kehittymistä, riski suhde oli 0,84 (95 % luottamusväli 0,79–0,88, p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Reniini-angiotensiini-järjestelmän estäminen ACEI- tai ARB-lääkityksellä tyypin 2 diabeetikoilla estää albuminurian kehittymistä.

Kommentit

ACE:n estäjillä näyttö munuaisia suojaavasta vaikutuksesta diabeteksen munuaistaudissa on selvin tyypin 1 diabeteksessa, vastaavasti ATR:n salpaajilla tyypin 2 diabeteksessa. Tällä perusteella suositellaan reniini-angiotensiini-järjestelmää estäviä lääkkeitä, joko ACE:n estäjiä tai ATR:n salpaajia, ensisijaislääkkeiksi alentamaan verenpainetta diabeteksen munuaistaudin yhteydessä. Molemmilla lääkeaineryhmillä näyttää olevan myös verenpaineen laskuun liittymätöntä munuaista suojaavaa vaikutusta.

Tutkimus osoitti, että varhaisessa vaiheessa voidaan ehkäistä mahdollisen diabeteksen munuaistaudin kehittymistä.

Kirjallisuutta

 1. Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP ym. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. The Collaborative Study Group. N Engl J Med 1993;329:1456-62 «PMID: 8413456»PubMed
 2. Parving HH, Lehnert H, Bröchner-Mortensen J ym. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:870-8 «PMID: 11565519»PubMed
 3. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9 «PMID: 11565518»PubMed
 4. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60 «PMID: 11565517»PubMed
 5. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:253-9 «PMID: 10675071»PubMed
 6. Ruggenenti P, Fassi A, Ilieva AP ym. Preventing microalbuminuria in type 2 diabetes. N Engl J Med 2004;351(19):1941-51. «PMID: 15516697»PubMed
 7. Persson F, Lindhardt M, Rossing P ym. Prevention of microalbuminuria using early intervention with renin-angiotensin system inhibitors in patients with type 2 diabetes: A systematic review. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst 2016;17(3): «PMID: 27488274»PubMed