Takaisin

Asitretiini ja ihon okasolusyövän riski

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
1.6.2012

Näytön aste: C

Asitretiini saattaa vähentää ihon okasolusyövän riskiä hoidon aikana.

Kyseessä oli 135 psoriaasipotilaan kohorttitutkimus «Nijsten TE, Stern RS. Oral retinoid use reduces cu...»1. Potilaat kuuluivat alun perin amerikkalaiseen tabletti-PUVA-hoitoa tutkivaan prospektiiviseen seurantatutkimukseen (1 380 potilasta).

Retinoidien (asitretiini tai etretinaatti 25–50 mg/vrk) vaikutusta syöpäilmaantuvuuteen tutkittiin vertaamalla ihosyövän ilmaantuvuutta käyttövuosien aikana 3 edeltävään ja 3 hoitoa seuraavaan vuoteen, jolloin lääke ei ollut käytössä. 135 potilasta oli käyttänyt retinoidia 589 henkilövuotta, mitä verrattiin 748 vuoteen, jolloin käyttöä oli alle 26 viikkoa vuodessa.

Okasolusyövän ilmaantuvuus ei muuttunut tutkimuksen kuluessa 91 potilaalla, mutta 13 potilaalla syövän ilmaantuvuus lisääntyi retinoidin aikana. 31 potilaalla se laski käytön aikana. Tutkimuksessa löytyi 150 okasolusyöpää 589 käyttövuoden aikana ja 357 okasolusyöpää 748 henkilövuoden aikana, jolloin lääke ei ollut käytössä. Okasolusyövän ilmaantuvuus laski retinoidihoitojen aikana. Erotus 106 okasolusyöpää / 1 000 henkilövuotta (95 % luottamusväli 173–22). Vaikutus päättyi lääkityksen loppuessa. Okasolusyövän ilmaantuvuuslukuihin laskettiin myös in situ karsinooma ja keratoakantooma.

Retinoidien käyttö ei laskenut tyvisolusyövän ilmaantuvuutta (erotus 28 tyvisolusyöpää / 1 000 henkilövuotta; 95 % luottamusväli 79–22).

Monimuuttuja-analyysissä tutkittiin myös muiden hoitojen vaikutusta ihosyöpäriskiin. Retinoidien käyttö laski okasolusyövän ilmaantuvuutta noin 20 % käytön aikana (IRR 0,79; 95 % luottamusväli 0,65–0,95). Retinoideilla ei ollut vaikutusta tyvisolusyövän ilmaantuvuuteen (IRR 0,94; 95 % luottamusväli 0,67–1,32).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kaksoissokkoutetussa lumekontrolloidussa hollantilaisessa tutkimuksessa «Bavinck JN, Tieben LM, Van der Woude FJ ym. Preven...»2 19 siirtomunuaisen saanutta potilasta sai asitretiinia 30 mg/vrk ja 19 potilasta lumetta 6 kuukauden ajan. Tutkimuksen voima oli laskettu, tavoitteena oli 60 potilaan kohortti. Satunnaistamistapa oli ilmoitettu ja luotettava. Kaikki potilaat olivat mukana lopullisessa analyysissä, vaikkakin 7 potilasta keskeytti tutkimuksen. Lumeryhmässä todettiin 9 potilaalla 15 uutta okasolusyöpää, 1 in situ karsinooma ja 2 basalioomaa, kun taas asitretiiniryhmässä ilmaantui yhteensä 2 ihon okasolusyöpää 2 potilaalle.

Sekä ihosyöpään sairastuneiden potilaiden määrä (X² = 6,27, P = 0,01) ja uusien ihosyöpien kokonaismäärä (Mann–Whitney U, P = 0,009) laskivat merkitsevästi. Aurinkokeratoosien määrä putosi 13,4 % asitretiinillä, kun se nousi 28,2 % lumeryhmässä (P = 0,008), ero 41,6 % (95 % luottamusväli 11,5–71,7). Asitretiinihoidon jälkeen aurinkokeratoosien määrä palasi ennalleen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa tapaus-verrokkitutkimuksessa «Hannuksela-Svahn A, Pukkala E, Läärä E ym. Psorias...»3 selvitettiin psoriaasihoitoihin liittyvää ihon okasolusyövän riskiä. Potilaat ja verrokit poimittiin 5 687 psoriaasin vuoksi sairaalahoidetun potilaan kohortista. Okasolusyöpiä oli kohortissa 40, riski muuhun väestöön verrattuna 3,2-kertainen (95 % luottamusväli 2,3–2,2). Tapaus-verrokkitutkimuksessa oli mukana 30 potilasta, joilta oli poistettu okasolusyöpä, ja heille valittiin 137 verrokkia. Potilaiden altistustiedot kerättiin retrospektiivisesti sairaskertomuksista.

Retinoidien käyttöön liittyi 7,4-kertainen okasolusyövän riski (95 % luottamusväli 1,4–39,9). Retinoideihin ei ole muissa julkaisuissa liitetty ihosyöpäriskin kohoamista, ja tulosta pidettiin sattumana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Etenevä satunnaistettu kaksoissokko lumekontrolloitu tutkimus «Kadakia KC, Barton DL, Loprinzi CL ym. Randomized ...»4 selvitti asitretiinin vaikutusta keratinosyyttisyöpien – okasolu- ja tyvisolusyövän – ilmaantuvuuteen vähintään 2 aikaisempaa keratinosyyttisyöpää sairastaneilla aikuisilla. Elinsiirtopotilaita ei tutkimuksessa ollut. Asitretiinia sai 35 ja lumelääkettä 35 potilasta. Asitretiinin annos oli 25 mg 5 päivänä viikossa 2 vuoden ajan. Uudet keratinosyyttisyövät kirjattiin tältä ajalta. Tutkimuksen keskeytti asitretiiniryhmässä 12 potilasta ja lumeryhmässä 7 potilasta. Tuloksia laskettaessa huomioitiin kummassakin ryhmässä kaikki tutkimuksen aloittaneet potilaat.

19 asitretiinia saaneella todettiin vähintään 1 keratinosyyttisyöpä, kun lumelääkettä saaneista keratinosyyttisyöpää oli 26 potilaalla. Ilmaantuvuus ei eronnut tilastollisesti merkitsevästi ryhmien välillä. Okasolu- ja tyvisolusyöpää ei luvuissa ollut eritelty. Keratinosyyttisyöviltä säästyi 46 % asitretiiniä käyttäneistä ja 26 % lumelääkettä käyttäneistä, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Tutkimuksen riittämättömän tilastollisen voiman arvioitiin selittävän lopputulosta. Potilasmäärä oli pieni ja kahden vuoden seuranta-aika lyhyt lopputulosmuuttuja huomioiden.

Kirjallisuutta

 1. Nijsten TE, Stern RS. Oral retinoid use reduces cutaneous squamous cell carcinoma risk in patients with psoriasis treated with psoralen-UVA: a nested cohort study. J Am Acad Dermatol 2003;49:644-50 «PMID: 14512910»PubMed
 2. Bavinck JN, Tieben LM, Van der Woude FJ ym. Prevention of skin cancer and reduction of keratotic skin lesions during acitretin therapy in renal transplant recipients: a double-blind, placebo-controlled study. J Clin Oncol 1995;13:1933-8 «PMID: 7636533»PubMed
 3. Hannuksela-Svahn A, Pukkala E, Läärä E ym. Psoriasis, its treatment, and cancer in a cohort of Finnish patients. J Invest Dermatol 2000;114:587-90 «PMID: 10692122»PubMed
 4. Kadakia KC, Barton DL, Loprinzi CL ym. Randomized controlled trial of acitretin versus placebo in patients at high-risk for basal cell or squamous cell carcinoma of the skin (North Central Cancer Treatment Group Study 969251). Cancer 2012;118:2128-37 «PMID: 21882176»PubMed