Takaisin

Siklosporiinin aiheuttama psoriaasipotilaiden ihon okasolusyövän riski

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
6.6.2012

Näytön aste: B

Siklosporiini näyttää lisäävän ihon okasolusyövän riskiä psoriaasipotilailla.

Avoin, kontrolloimaton, monikeskustutkimus «Paul CF, Ho VC, McGeown C ym. Risk of malignancies...»1, jossa seurattiin etenevästi 1 252 psoriaasipotilaan syöpäilmaantuvuutta 277 keskuksessa 11 maassa. Potilas otettiin tutkimukseen, jos häntä aiottiin hoitaa siklosporiinilla vähintään 1 kuukauden ajan. Potilaiden keskimääräinen ikä oli 43 vuotta (vaihteluväli 9–88 vuotta). 95 % potilaista kuului ikäryhmään 20–75 vuotta. Potilaita hoidettiin seuranta-aikana siklosporiinin lisäksi myös UV-valohoidoilla, retinoideilla ja metotreksaatilla. Samoja hoitoja oli käytetty myös ennen tutkimusta. Siklosporiinin annos vaihteli välillä 3,5–5 mg/kg. Lääkitys oli jatkuva 60 %:lla potilaista. Hoidon keskimääräinen kesto oli 1,9 vuotta. Yli 2 vuotta sai 38 % potilaista ja yli 4 vuotta 16 % potilaista. Keskimääräinen seuranta-aika oli 4,5 vuotta (vaihteluväli 0–8,6 vuotta). 5 vuoden seuranta toteutui 48 %:lla potilaista. Koko kohortin seuranta-aika oli 4 440 henkilövuotta. Todettujen syöpätapausten määrää verrattiin odotettuun, josta saatiin laskettua vakioitu ilmaantuvuussuhde (SIR). Odotettujen tapausten määrä perustui syövän ilmaantuvuuteen kyseisen maan väestössä. Kahdella maalla ei ollut tarvittavia rekisteritietoja, jolloin käytettiin läheisen maan rekisteritietoja. Maligniteetteja todettiin 47 potilaalla.

Kaikkien syöpien ilmaantuvuus oli lievästi kohonnut muuhun väestöön verrattuna (SIR 2,6; 95 % luottamusväli 1,6–2,9). Ihon okasolusyövän riski oli merkitsevästi suurentunut (SIR 24,6; 95 % luottamusväli 13,8–40,7). Tyvisolusyövän tai melanooman ilmaantuvuus ei noussut. Lymfooman (SIR 2,0 (0,2–7,2)) ja leukemian (SIR 7,3 (1,5–21,5)) osalta tulkintaa vaikeutti tapausten pieni määrä. Monimuuttuja-analyysissä siklosporiinin käyttöön liittyvä ei-melanooma-ihosyövän riski oli 3,3 (95 % luottamusväli 1,3–8,4), kun se systeemi-PUVA-hoidetuilla oli 7,3 ja metotreksaattia saaneilla 2,7.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

28 siklosporiinia käyttäneen potilaan tiedot poimittiin 1 380 potilaan 8-metoksaleeni-PUVA-kohortista «Marcil I, Stern RS. Squamous-cell cancer of the sk...»2, jota oli seurattu vuodesta 1975 lähtien. Ihon okasolusyövän riski oli suurempi ensimmäisen siklosporiinihoidon jälkeen kuin 5 vuotta ennen hoitoa (IRR 6,9; 95 % luottamusväli 4,3–10,9). Potilailla, jotka käyttivät siklosporiinia yli 3 kuukautta, oli okasolusyövän insidenssi 1,2 tuumoria/henkilövuosi, joka on yli 100-kertainen muuhun amerikkalaiseen väestöön verrattuna. Edeltävä, yli 200 kertaa annettu systeemi-PUVA lisäsi riskiä (IRR 5,1; 95 % luottamusväli 3,0–8,9), kun taas edeltävä metotreksaatti yli 36 kuukautta lisäsi riskiä vähemmän (IRR 2,7; 95 % luottamusväli 2,0–3,8). Siklosporiini lisäsi merkitsevästi okasolusyövän riskiä ainoastaan potilailla, jotka olivat saaneet yli 200 PUVA-hoitoa ennen siklosporiinin aloittamista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:Tabletti-PUVAa käytetään Suomessa vähän.

Kirjallisuutta

  1. Paul CF, Ho VC, McGeown C ym. Risk of malignancies in psoriasis patients treated with cyclosporine: a 5 y cohort study. J Invest Dermatol 2003;120:211-6 «PMID: 12542524»PubMed
  2. Marcil I, Stern RS. Squamous-cell cancer of the skin in patients given PUVA and ciclosporin: nested cohort crossover study. Lancet 2001;358:1042-5 «PMID: 11589933»PubMed