Takaisin

Asitretiinin teho psoriaasin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
6.6.2012

Näytön aste: C

Tutkimusnäyttö asitretiinin tehosta näyttää olevan vähäinen.

Kaksoissokkoutettuun lumekontrolloituun tutkimukseen «Lassus A, Geiger JM, Nyblom M ym. Treatment of sev...»1otettiin 80 psoriaasipotilasta, joista 70:llä oli läiskäpsoriaasi, lopuilla joko pustulaarinen tai erytroderminen psoriaasi. Potilaat jaettiin 4 ryhmään, jotka saivat asitretiinia annoksilla 10, 25 ja 50 mg/vrk tai lumelääkettä. Ryhmissä oli 20 potilasta kussakin. Tutkimuksen voimaa ja ryhmien kokoa ei ollut laskettu etukäteen. Tapaa, jolla potilaat jaettiin ryhmiin, ei kerrottu. Ryhmien sukupuolijakauma, potilaiden paino ja psoriaasin kesto olivat samankaltaisia kaikissa ryhmissä. Lääkitystä käytettiin 2 kuukauden ajan aloitusannoksella. Tämän jälkeen osalla potilaista lääkitystä jatkettiin matalammalla annoksella haittavaikutusten tai hyvän vasteen seurauksena. Lääkityksen kokonaiskesto oli 6 kuukautta. Paikallishoitona sallittiin steroidivoide, jonka käyttö oli suurempaa lumelääkettä (12/20 potilasta käytti) kuin asitretiinia saaneilla (eri ryhmissä 4–6/20 potilasta käytti). Lääkkeen tehoa arvioitiin PASI-arvoa käyttäen. Numeerisia PASI-arvoja ei esitetty. Artikkelin kuvista voidaan päätellä, että lähtötilanteen PASI oli välillä 10–55 eli kyseessä oli keskivaikeaa ja vaikeaa psoriaasia sairastavia potilaita.

PASI-arvot laskivat tilastollisesti merkitsevästi ryhmissä, jotka saivat asitretiinia 25 mg/vrk ja 50 mg/vrk verrattuna lumelääkkeeseen (p < 0,05). Artikkeli ei kerro, kuinka paljon PASI-arvot laskivat, mutta artikkelikuvasta voidaan päätellä, että PASI laski keskimäärin ≥ 80 % asitretiinia 25 mg/vrk tai 50 mg/vrk saaneilla 2 kuukauden aikana. Luottamusvälejä ei ilmoitettu. 2 kuukauden kuluttua tutkimuksesta oli jäänyt pois 8 potilasta, jokaisesta ryhmästä 1–3 potilasta. Artikkelista ei käy ilmi, olivatko tutkimuksesta poisjääneet mukana tuloksia laskettaessa. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisia eroja 6 kuukauden kuluttua. Kaikkien potilaiden psoriaasi – myös lumelääkeryhmässä – oli rauhoittunut. Haittavaikutuksia esiintyi enemmän asitretiiniannoksella 50 mg/vrk kuin matalammalla annoksella tai lumelääkkeellä. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat huulten ja ihon kuivuus sekä hiustenlähtö. Tautivapaan ajan pituutta ei tutkittu.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Suomalainen tutkimus. Lääkeyritys osallistui tutkimukseen.

Kaksoissokkoutettuun ja lumekontrolloituun tutkimukseen «Goldfarb MT, Ellis CN, Gupta AK ym. Acitretin impr...»2 valittiin 38 potilasta, joilla oli psoriaasi-ihottumaa 10–70 % ihon pinta-alasta. Tutkimuksen voimaa ei laskettu ennalta. Potilaat jaettiin 4 ryhmään, jotka saivat 8 viikon ajan asitretiinia 10 mg, 50 mg, 75 mg tai lumelääkettä. Ryhmien koot olivat vastaavasti 5, 5, 11, 5 ja 12 potilasta. Tapaa, miten potilaat jaettiin eri hoitoryhmiin, ei kerrottu. Sukupuoli- ja ikäjakauma sekä potilaiden paino eivät poikenneet merkitsevästi toisistaan eri ryhmissä. Tutkimuksen tulos arvioitiin määrittämällä yleisen vaikeusasteen paraneminen (global score). Jos vaikeusaste pieneni ≥ 75 %, oli vaste erinomainen. 5 potilasta keskeytti tutkimuksen, mutta oli kuitenkin mukana lopullisessa arviossa.

Vaste asitretiinia saaneilla ei ollut erinomainen yhtään sen useammin kuin lumelääkettä saaneilla potilailla. Riskierot eri asitretiiniryhmissä vaihtelivat -0,08 (95 % luottamusväli 0,23–0,07) ja 0,32 (95 % luottamusväli -0,14–0,78) välillä lumelääkkeeseen verrattuna. 25 potilasta jatkoi asitretiiniä 6 kuukautta. Tautivapaa aika kesti tämän jälkeen keskimäärin 13,3 ± 2,4 viikkoa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:Potilasmäärä pieni, PASI-arvoa ei käytetty vasteen arviointiin. Lääkeyritys osallistui tutkimukseen.

Kaksoissokkoutettu ja satunnaistettu tutkimus «Gollnick H, Bauer R, Brindley C ym. Acitretin vers...»3 vertasi asitretiinin ja etretinaatin tehoa 148 pisara- tai läiskäpsoriaasia sairastavilla. Asitretiinia käytettiin annoksilla 10, 25 ja 50 mg/vrk, ja potilaita oli näissä ryhmissä vastaavasti 36, 37 ja 39. Etretinaattia sai 36 potilasta. Ihon pinta-alasta oli lähtötilanteessa ≥ 20 % psoriaasin peitossa. PASI-arvot olivat lähtötilanteessa asitretiinia saavilla 18,6–22,5. Paikallishoitona sallittiin 2-prosenttinen salisyylivoide. Tutkimuksen voimaa ei laskettu ennalta. Tutkimuksesta poistuneet eivät olleet mukana tuloksia laskettaessa. Asitretiinia saavista potilaista lopetti 3 kesken tutkimuksen. Hoitoaika oli 8 viikkoa.

PASI-arvo laski ≥ 75 % 21,6–25 % asitretiinilla hoidetuista potilaista. Eri annoksia saaneiden välillä ei ollut tilastollista eroa. Asitretiinia 50 mg/vrk saaneista potilaista 68 % sieti lääkkeen hyvin, kun taas 10 mg/vrk käyttäneistä 91 %:lla ei ollut merkittäviä haittavaikutuksia. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat limakalvojen kuivuminen (47 %), kutina (7,6 %) ja hiusten lähtö (6,9 %). Kolesteroli- ja triglyseridiarvoissa ja maksan toimintakokeissa ei tapahtunut juurikaan muutosta hoidon aikana. Hoitojakson jälkeistä seurantaa ei ollut.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Ei lumekontrolloitu. Lääkeyritys osallistui tutkimukseen.

Kirjallisuutta

  1. Lassus A, Geiger JM, Nyblom M ym. Treatment of severe psoriasis with etretin (RO 10-1670). Br J Dermatol 1987;117:333-41 «PMID: 2890369»PubMed
  2. Goldfarb MT, Ellis CN, Gupta AK ym. Acitretin improves psoriasis in a dose-dependent fashion. J Am Acad Dermatol 1988;18:655-62 «PMID: 2967310»PubMed
  3. Gollnick H, Bauer R, Brindley C ym. Acitretin versus etretinate in psoriasis. Clinical and pharmacokinetic results of a German multicenter study. J Am Acad Dermatol 1988;19:458-68 «PMID: 2971692»PubMed